آموزش مداوم ، مدیریت آموزشی، تکنولوژی آموزشی و برنامه­ریزی درسی
ارزیابی اثربخشی دوره‌های ضمن خدمت در بهبود عملکرد نیروی انسانی: مطالعه موردی یک بانک دولتی

مبین طاطاری؛ الهام اکبری

دوره 17، شماره 61 ، تیر 1402، ، صفحه 57-69

https://doi.org/10.22034/jiera.2023.399567.2980

چکیده
  هدف از مطالعه حاضر ارزیابی اثربخشی دوره‌های ضمن خدمت در یک بانک دولتی است. این پژوهش در زمره مطالعات توصیفی از نوع پیمایشی قرار می‌گیرد و ازنظر هدف کاربردی هست. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه مدیران و کارکنان بانک هست که در دوره‌های آموزشی بانک شرکت داشته‌اند. با استفاده از نمونه‌گیری در دسترس، ۵۹۶ نفر به پرسشنامه پاسخ دادند و داده‌های ...  بیشتر

بررسی نقش آموزش کارآفرینی و قصد کارآفرینی دانشجویان با نقش میانجی خودباوری ، نگرش و ذهنیت (مورد مطالعه دانشجویان استان مازندران)

محمد درینی؛ علی اکبر آقاجانی افروزی؛ ندا طهماسبی روشن

دوره 16، شماره 56 ، فروردین 1401، ، صفحه 131-145

چکیده
  هدف پژوهش حاضر یررسی تأثیر آموزش کارآفرینی بر قصد کارآفرینی با نقش میانجی خودباوری، نگرش کارآفرینی، ذهنیت نسبت به کارآفرینی بوده است. روش پژوهش مطالعه حاضر توصیفی از نوع همبستگی بود. نمونه پژوهش شامل 482 نفر از دانشجویان دانشگاه‌های استان مازندران بود که با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‏ای، انتخاب شدند. ابزارهای این پژوهش ...  بیشتر

واکاوی مبانی و اهداف برنامه درسی آموزش مهارت‌های تفکر خلاق و انتقادی در دوره ابتدایی

محمد حجتی؛ حسن صائمی؛ کاظم شریعت نیا؛ علی اصغر بیانی

دوره 15، شماره 53 ، تیر 1400، ، صفحه 58-71

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف استخراج مبانی و اهداف برنامه درسی آموزش مهارت‌های تفکر خلاق و انتقادی در دوره ابتدایی نظام آموزشی ایران انجام شد. به‌منظور انجام این پژوهش از رویکرد کیفی و روش تحلیل محتوای قراردادی بهره گرفته شد. مشارکت‌کنندگان پژوهش شامل 12 نفر از صاحب‌نظران رشته‏های برنامه‌ریزی درسی، فلسفه تعلیم و تربیت و روان‏شناسی بودند ...  بیشتر

آسیب‏ شناسی نظام آموزش‏ های فنی ‏و‏ حرفه ‏ای براساس مدل تعالی سازمانی

پری همتی؛ محمود صفری؛ معصومه اولادیان

دوره 14، شماره 49 ، تیر 1399، ، صفحه 163-185

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف آسیب‏شناسی نظام آموزش‏های فنی حرفه‏ای بر اساس مدل تعالی سازمانی EFQM انجام شد. روش پژوهش ازلحاظ هدف، بنیادی- کاربردی، ازنظر نوع داده آمیخته اکتشافی (کیفی-کمی) و ازلحاظ نحوه گردآوری داده توصیفی-پیمایشی بود. جامعه آماری در بخش کیفی خبرگان دانشگاهی و مسئولین سازمان آموزش فنی‏و‏حرفه‏ای کشور و در بخش کمّی کلیه ...  بیشتر

مقایسه اثربخشی آموزش سرزندگی تحصیلی و تنظیم هیجان بر معنای تحصیلی و سازگاری تحصیلی

رضا آذریان؛ حسین مهدیان؛ محمود جاجرمی

دوره 14، ویژه نامه ، تیر 1399، ، صفحه 483-494

چکیده
  هدف مطالعه حاضر مقایسه اثربخشی آموزش سرزندگی تحصیلی و تنظیم هیجان بر معنای تحصیلی و سازگاری تحصیلی بود. این مطالعه از نظر هدف کاربردی و از نظر روش اجرا نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعه پژوهش دانش‌آموزان پایه یازدهم ناحیه سه شهر مشهد در سال تحصیلی 98-1397 بودند. از میان آنان 60 دانش‌آموز با روش نمونه‌گیری ...  بیشتر

آموزش مدل مناسب مدیریت تجربه مشتری با تاکید بر شاخص‎های مرتبط در نظام آموزش بانکی

ابراهیم حشمتی؛ حمیدرضا سعیدنیا؛ علی بدیع زاده

دوره 12، ویژه‌نامه ، فروردین 1397، ، صفحه 379-393

چکیده
  هدف از این پژوهش طراحی و آموزش  مدل مناسب مدیریت تجربه مشتری با تاکید بر شاخص‎های مرتبط در حوزه خدمات بانکی می‎باشد. روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش از نوع کیفی می‎باشد. تکنیک مورد استفاده برای گردآوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل داده­ها نیز، روش مبتنی بر تئوری داده بنیاد تعیین شد. در رویکرد تئوری داده بنیاد در این پژوهش از ...  بیشتر

ارائه مدل آموزش فرهنگ سازمانی در آموزش و پرورش خراسان رضوی با استفاده از مدل نظریه ای داده بنیاد

محمود جاویدمهر؛ علی معقول؛ حسن نودهی؛ مرتضی بینش

دوره 12، ویژه‌نامه ، فروردین 1397، ، صفحه 671-690

چکیده
   این پژوهش با هدف ارائه مدل فرهنگ‌سازمانی در آموزش‌وپرورش خراسان رضوی با استفاده از روش نظامدارنظریه  داده بنیاد یا گراندد تئوری انجام‌شده است.. برای به دست آوردن داده‌های موردنیاز در این پژوهش با 15 نفر از خبرگان حوزه  سیاستگذاری آموزش و پرورش مصاحبه ی بدون ساختار به عمل امد و داده ها از مصاحبه ها استخراج شد. برای تجریه وتحلیل ...  بیشتر

تحلیل محتوای مثنویی مولوی بر اساس شاخص‌های جبر و اختیار در تربیت و آموزش انسان

فریده محسنی هنجنی؛ احمد خاتمی

دوره 10، شماره 35 ، بهمن 1395، ، صفحه 118-149

چکیده
  مولوی یکی از شخصیت‌های برجسته تاریخ و تمدن ایران اسلامی است که به لحاظ جامعیت فکر و آرا و اندیشه­های بدیعش همواره مورد توجه پژوهشگران بوده است. مولانا علاوه بر آن که شاعری چیره‌دست و تواناست دیدگاه‌های ارزشمندی در زمینه عرفان، اخلاق و کلام و غیره نیز دارد. بنابراین هدف پژوهش حاضر نیز بررسی داستان‌های مثنوی مولوی بر اساس شاخص های ...  بیشتر

بررسی تأثیرآموزش کتاب « تفکر و سبک زندگی » بر یادگیری تفکر و سبک زندگی و مهارت های دانش آموزان شهرستان قلعه گنج در سال تحصیلی ۹۴ - ۹

عباسعلی رستمی نسب؛ علی خانه باز؛ مسعود فضیلت پور

دوره 9، شماره 29 ، شهریور 1394، ، صفحه 81-105

چکیده
  درس تفکر و سبک زندگی با هدف تقویت مهارت های تفکر و سبک زندگی دانش آموزان در بعضی مدارس ابتدایی کشوراجرا شده است. هدف: مطالعه ی حاضر، بررسی تأثیرآموزش کتاب » تفکر و سبک زندگی » بر مهارت های تفکر و سبکزندگی دان شآموزان شهرستان قلعه گنج به انجام رسیده و در پی بررسی میزان تأثیرگذاری این درس آزمایشی بودهاست.روش: روش این پژوهش، نیمه آزمایشی ...  بیشتر

کم و کیف"سلامت اجتماعی" در پژوهش های آموزشی ایران: یک فرات حلیل

محمد توکل؛ محمد سعید عنصری

دوره 7، شماره 22 ، آذر 1392، ، صفحه 23-38

چکیده
  سلامت اجتماعی از مفاهیم جدید مطرح در علوم اجتماعی است که در یکی دو دهۀ اخیر در ایران وجهان مورد توجه قرار گرفته است. بسیاری از صاحبنظران مطالعات اجتماعی بر این باورند که نوعیجمع بندی از شرایط اجتماعی جامعه در ذیل ابعاد مختلف این مفهومِ نوپا، مستتر است ، و به جهتگستردگی میتواند شاخص و ابزار تحلیلی خوبی برای جامعه شناسان، آسیب شناسان ...  بیشتر

تأثیر آموزش مهارت های مدیریت زمان بر خودکارآمدی دانشجویان روانشناسی دانشگاه شهید باهنر کرمان

اکرم درتاج؛ مهدی لسانی؛ عباسعلی رستمی نسب

دوره 7، شماره 21 ، شهریور 1392، ، صفحه 43-56

چکیده
  هدف پژوهش حاضر تأثیرآموزش مهارتهای مدیریت زمان بر خودکارآمدی دانشجویان مقطعکارشناسی رشته روانشناسی دانشگاه شهید باهنر کرمان بوده است. این پژوهش از نظر هدفکاربردی و از نظر روش، یک تحقیق آزمایشی بوده است . دانشجویان روانشناسی دانشگاهشهید باهنر، جامعه آماری تحقیق را تشکیل داده اند. به این منظور 44 نفر از دانشجویان رشتهروانشناسی به ...  بیشتر

نقش مهارت‌های فنی و غیر فنی در فرآیند تجاری سازی اختراعات و نوآوری‏های مهارت آموختگان سازمان آموزش فنی و حرفه‏ ای کشور

پوراندخت نیرومند؛ اکبر فرجی ارمکی؛ محبوبه رنجبر؛ سهراب مسجدیان جزی

دوره 6، شماره 17 ، شهریور 1391، ، صفحه 129-143

چکیده
  چکیده هدف این پژوهش ارزیابی نقش آموزشهای مهارتی اعم از فنی و غیرفنی در فرآینـد تجـاری سـازی اختراعات و نوآوریهای کارآموزان آموزش فنی و حرفهای است. استراتژی تحقیق ، پیمایشی اسـت و جامعه هدف آن کـارآموزان مهـارت آموختـه مختـرع و نـوآوران سـازمان آمـوزش فنـی و حرفـه ای کشوراست. برای جمع آوری نظرات از پرسشنامه محقق ساخته با پایایی 8/0) ...  بیشتر

نحوۀ پرسیدن سؤال و نقش آن در آموزش از دیدگاه قرآن و تعلیم و تربیت اسلامی

سیدصدرالدین شریعتی

دوره 5، شماره 15 ، اسفند 1390، ، صفحه 9-28

چکیده
  یکی از مؤلفههای مهم در آموزش و پرورش اسلامی، سؤال و نحوه سؤال پرسیدناست که به عنوان یکی از روشهای آموزشی و تربیتی بیان می شود . در قرآن کریمسؤال، فراوان مطرح است. سؤال در قرآن با ادوات سؤال ، کلمۀ سؤال و مشتقات آندیده می شود. هدف از سؤال در قرآن کریم دانایی و رشد معلومات اشخاص است دراین مقاله ابعاد مختلف سؤال و آئین سؤال کردن شامل: اجازة ...  بیشتر

طراحی و تدوین بسته های آموزشی تجارت الکترونیکی در ایران

روح الله نوری؛ محمد ابویی اردکان؛ محمدرحیم اسفیدانی

دوره 5، شماره 13 ، شهریور 1390، ، صفحه 59-89

چکیده
  چکیدهیکی از چالش های اساسی کشورهای درحال توسعه در تجارت الکترونیکی، آموزش و ظرفی تساز ینیروی انسانی است. پروژه آموزش و آگاه سازی تجارت الکترونیکی در جمهوری اسلامی ایران با هدفشناسایی فعالان و بازیگران تجارت الکترونیکی و طراحی دوره های مناسب منطبق بر نیاز آنا ن تعری فشد. پیرو چنین هدف عمده ای، در ابتدا گروه های بالقوه فراگیران با استفاده ...  بیشتر

بررسی عوامل محدود کننده و تسهیل کننده استقرار نظام آموزش ضمن خدمت مجازی در وزارت آموزش و پرورش

کورش فتحی واجارگاه؛ فهیمه نصیری

دوره 1، شماره 2.3 ، مهر 1386، ، صفحه 5-18

چکیده
  این مقاله، به دلیل گستردگی پژوهش اصلی تنها به عوامل محدودکننده و تسهیل‌کننده استقرار نظام آموزش ضمن خدمت مجازی می‌پردازد. هدف اصلی در انجام کار، بررسی و شناسایی عوامل محدودکننده و همچنین عوامل تسهیل‌کننده استقرار نظام آموزش ضمن خدمت مجازی از دیدگاه متخصصان آموزش مجازی و نیز کارشناسان آموزش ضمن خدمت وزارت آموزش و پرورش است. تحقیق ...  بیشتر