نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی،گروه مدیریت آموزشی،واحدنیشابور،دانشگاه آزاد اسلامی،ایران

2 گروه مدیریت آموزشی،واحد نیشابور،دانشگاه آزاد اسلامی،ایران

3 استادیار دانشگاه حکیم سبزواری، ایران

4 عضو هیات علمی دانشگاه فرهنگیان سبزوار،ایران

چکیده

 این پژوهش با هدف ارائه مدل فرهنگ‌سازمانی در آموزش‌وپرورش خراسان رضوی با استفاده از روش نظامدارنظریه  داده بنیاد یا گراندد تئوری انجام‌شده است.. برای به دست آوردن داده‌های موردنیاز در این پژوهش با 15 نفر از خبرگان حوزه  سیاستگذاری آموزش و پرورش مصاحبه ی بدون ساختار به عمل امد و داده ها از مصاحبه ها استخراج شد. برای تجریه وتحلیل داده‌هااز روش نظام دار استراوس و کوربین با کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی انجام‌شده است. بعد از تحلیل داده‌ها مدل پارادایم یا الگوی مطلوب فرهنگ‌ سازمانی یادگیرنده مشارکتی استخراج شده است. بر اساس نتایج بدست آمده این الگو دارای شرایط علی (کیفیت، آینده نگری، نیاز جامعه)، شرایط زمینه‌ای (نیروی انسانی، فناوری، دانش محوری، دانش آموز ماهر، برنامه ریزی و ارزش و اخلاق)، شرایط مداخله (تجهیزات، فضای فیزیکی، عوامل اقتصادی، تمرکز زدایی، جذب نیرو)، راهبردها (مشارکت محوری، مهارت محوری، روش‌های آموزشی، عملکردگرایی) و پیامدها (کسب مهارتهای گروهی، کسب مهارتهای فردی و تامین نیازهای جامعه) می‌باشد.

کلیدواژه‌ها