نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

این مقاله، به دلیل گستردگی پژوهش اصلی تنها به عوامل محدودکننده و تسهیل‌کننده استقرار نظام آموزش ضمن خدمت مجازی می‌پردازد. هدف اصلی در انجام کار، بررسی و شناسایی عوامل محدودکننده و همچنین عوامل تسهیل‌کننده استقرار نظام آموزش ضمن خدمت مجازی از دیدگاه متخصصان آموزش مجازی و نیز کارشناسان آموزش ضمن خدمت وزارت آموزش و پرورش است. تحقیق حاضر، توصیفی از نوع پیمایشی است. تجزیه و تحلیل نتایج مشخص کرد، آشنایی ناکافی مدیران ارشد نسبت به ICT از مهم‌ترین عوامل محدودکننده استقرار نظام آموزش ضمن خدمت مجازی و داشتن برنامه مدیریت توسعه ICT در سطح وزارت آموزش و پرورش از مهم‌ترین عوامل تسهیل‌کننده استقرار نظام آموزش ضمن خدمت مجازی به شمار می‌روند

کلیدواژه‌ها