بررسی عوامل محدود کننده و تسهیل کننده استقرار نظام آموزش ضمن خدمت مجازی در وزارت آموزش و پرورش

کورش فتحی واجارگاه؛ فهیمه نصیری

دوره 1، شماره 2.3 ، مهر 1386، صفحه 5-18

چکیده
  این مقاله، به دلیل گستردگی پژوهش اصلی تنها به عوامل محدودکننده و تسهیل‌کننده استقرار نظام آموزش ضمن خدمت مجازی می‌پردازد. هدف اصلی در انجام کار، بررسی و شناسایی عوامل محدودکننده و همچنین عوامل تسهیل‌کننده استقرار نظام آموزش ضمن خدمت مجازی از دیدگاه متخصصان آموزش مجازی و نیز کارشناسان آموزش ضمن خدمت وزارت آموزش و پرورش است. تحقیق ...  بیشتر

مقایسه نیمرخ روانی دانش آموزان ورزشکار و غیرورزشکار دختر و پسر در مقطع متوسطه

محمود اکرامی؛ سرور دزفولی

دوره 1، شماره 2.3 ، مهر 1386، صفحه 19-30

چکیده
  این پژوهش، با هدف مقایسه نیمرخ روانی و سیاهه شخصیتی دانش آموزان عضو و غیرعضو تیم های ورزشی دختر و پسر مقطع متوسطه به منظور پاسخ به پرسش «آیا ویژگی های شخصیتی دانش آموزان دبیرستانی ورزشکار و غیرورزشکاران با جنسیت آنان ارتباط دارد»،‌ انجام شده است. از میان دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان های استان تهران، تعداد 130 نفر عضو ...  بیشتر

مقایسه اثر بخشی دبیرستان های دخترانه مجری طرح مناسب سازی فضاهای آموزشی غیرمجری در آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران

حبیب اله طاهرپورکلانتری؛ محمد زاهدی؛ مریم حقیقت گو

دوره 1، شماره 2.3 ، مهر 1386، صفحه 31-43

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر، مقایسه رضایت، پیشرفت تحصیلی و ورزشی و نظم و انضباط دانش آموزان دختر مدارس مجری طرح مناسب سازی فضاهای آموزشی با دانش آموزان دختر دبیرستان های غیرمجری است. جامعه آماری پژوهش دانش آموزان دبیرستان های دخترانه مجری و غیرمجری طرح مناسب سازی فضاهای آموزشی در سازمان آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران بوده است که با استفاده ...  بیشتر

دیدگاه ها و رفتار کنشگران در نظام حمل و نقل درون شهری مشهد با تاکید بر نقش راننده و مسافر تاکسی

حسین بهروان

دوره 1، شماره 2.3 ، مهر 1386، صفحه 46-63

چکیده
  کنشگران نظام تاکسیرانی را به سه دسته کلی مسافران،‌ رانندگان و کارکنان مدیریت و کنترل می توان تقسیم کرد. دسته تاخیر، شامل ماموران راهنمایی و رانندگی، بازرسان سازمان تاکسیرانی و کارمندان سازمان مزبور است. در این مقاله، جنبه های آسیب شناختی تعامل مسافران با رانندگان تاکسی در فرهنگ تاکسیرانی، مدنظر قرار گرفته است. پرسش های اساسی این ...  بیشتر

بررسی نیت کارآفرینی دانشجویان علمی- کاربردی کشاورزی استان قزوین با توجه به سبک های یادگیری

کیومرث زرافشانی؛ سمیه رجبی؛ عبدالحمید پاپ زن؛ الهام بیگلری

دوره 1، شماره 2.3 ، مهر 1386، صفحه 64-76

چکیده
  بررسی نیت کارآفرینی دانشجویان علمی- کاربردی کشاورزی قزوین با توجه به سبک های یادگیری از هدف این مطالعه است. جامعه آماری تحقیق، دانشجویان مرکز علمی کاربردی کشاورزی استان قزوین، بودند (N=264). حجم نمونه آماری با استفاده از فرمول کوکران، 156 نفر تعیین و با روش تصادفی طبقه ای نمونه گیری شد. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه ای مشتمل ...  بیشتر

ارتباط سبک یادگیری با خودکارآمدی در دانشجویان کشاورزی

امیرحسین علی بیگی؛ زهرا اطهری

دوره 1، شماره 2.3 ، مهر 1386، صفحه 77-89

چکیده
  هدف کلی این تحقیق توصیفی- همبستگی بررسی ارتباط سبک یادگیری با خودکارآمدی در دانشجویان کشاورزی بود. جامعه آماری این پژوهش، دانشجویان کارشناسی سال آخر دانشکده کشاورزی دانشگاه رازی بودند (N=200) که تعداد 130 نفر از آنان براساس جدول «کرجسی» و «مورگان» با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ...  بیشتر

عوامل گسترش کمی آموزش عالی و پیامدهای آن در ایران از دیدگاه نخبگان و تحصیلکرده ها

غلامرضا ارجمندی؛ حسین سمیعی

دوره 1، شماره 2.3 ، مهر 1386، صفحه 91-110

چکیده
  از جمله تغییرات مهمی که در دو دهه اخیر در نظام آموزش عالی ایران صورت گرفته است، افزایش دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی، به ویژه از حیث میزان پذیرش دانشجو بوده است. در واقع، با رشد 24برابری، نسبت به اوایل انقلاب اسلامی، ما هم شاهد تحولات زیادی در حوزه آموزش عالی و هم مترصد پیامدهای آن هستیم. هدف پژوهش حاضر،‌ بررسی این تحولات و پیامدهای ...  بیشتر