ذات گرایی در یادگیری از عمل به نظر

محمدرضا بهرنگی

دوره 1، شماره 1 ، فروردین 1386، صفحه 1-22

چکیده
  در بیست سال گذشته، افراد بسیاری از کاربرد ساخت گرایی 1 در تدریس آگاه شده اند، آن را جانشین تدریس سنتی کرده اند و امروز پس از گذار از عصر رفتار گرایی و رشد شناختی به مقبولیت آن در عرصه آموزش و پرورش پی برده اند. با این وجود دلالت های معنایی و کاربردی ساخت گرایی برای یاددهی/ یادگیری و تدریس دروس مختلف بسیار متنوع، نامنظم و با شبهه و ابهام ...  بیشتر

بررسی عوامل موثر بر پذیرش فناوری اطلاعات توسط دبیران مدارس هوشمند شهر تهران با تاکید بر مدل پذیرش فناوری اطلاعات (ITAM)

کمال درانی؛ زهرا رشیدی

دوره 1، شماره 1 ، فروردین 1386، صفحه 23-46

چکیده
  مقاله حاضر، قصد بررسی عوامل موثر بر پذیرش فناوری اطلاعات توسط دبیران مدارس هوشمند شهر تهران را دارد. روش تحقیق، مدل یابی معادلات ساختاری و جامعه پژوهش، کلیه دبیران مدارس هوشمند شهر تهران (149 نفر) هستند که به صورت سرشماری در تحقیق حاضر مورد بررسی قرار گرفته اند، ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه 25 سوالی محقق ساخته بر اساس مطالعات پیشین ...  بیشتر

ارزشیابی برنامه توسعه آموزشی علوم پایه و بالینی در دانشگاه علوم پزشکی تهران

فرشته فرزیان پور؛ سیدامیرحسین امامی؛ محمدرضا اشراقیان

دوره 1، شماره 1 ، فروردین 1386، صفحه 47-56

چکیده
  تدوین برنامه توسعه آموزشی، از جمله کارکردهای مدیریت آموزشی به شمار می رود. تحقیقات آموزشی، برنامه ریزی توسعه آموزشی و مدیریت آموزشی شرایط لازم برای دستیابی به وضعیت مطلوب نظام های آموزشی را فراهم می کند.دستیابی به وضع مطلوب در هر نظام آموزشی، اعم از خزد یا کلان، مستلزم آن است که الف) پژوهش و ارزیابی آموزشی درباره زمینه های مربوطه انجام ...  بیشتر

ارزیابی درونی گروه آموزشی شیمی دارویی دانشگاه علوم پزشکی تهران

عفت سوری؛ ملیحه برازنده تهرانی؛ فرشته فرزیان پور؛ عباس میرشفیعی؛ فاضل شمسا؛ اسماعیل سادات ابراهیمی

دوره 1، شماره 1 ، فروردین 1386، صفحه 57-68

چکیده
  آموزش عالی به واسطه نقشی که در تربیت نیروی انسانی متخصص و تولید دانش دارد در ارتباط با تسریع و تسهیل توسعه کشور از اهمیت بالایی برخوردار است. در مراحل مختلف اجرای برنامه توسعه دانشگاه، نقش ارزیابی کیفیت در آموزش عالی انکار ناپذیر است. تجربیات ملی و بین المللی حاکی از آن است که فرآیند ارزیابی درونی، به ویژه در سطح گروه آموزشی، می تواند ...  بیشتر

طراحی مدل توسعه و پرورش مدیران میانی مورد: پژوهشگاه صنعت نفت تهران

خدایار ابیلی؛ زهرا مولایی

دوره 1، شماره 1 ، فروردین 1386، صفحه 69-85

چکیده
  مدیریت به عنوان حلقه ارتباطی مهم بهره وری، در نظام های اجتماعی، اعم از بزرگ و کوچک، نقش استراتژیک و سرنوشت سازی به عهده دارد، به همین مناسبت در کشورهای پیشرفته سرمایه گذاری های متنابهی در پرورش و تقویت توانایی ها و مهارت های مدیران به کار گرفته می شود. هدف پژوهش حاضر، طراحی مدل توسعه و پرورش مدیران میانی پژوهشگاه صنعت نفت 1، با استفاده ...  بیشتر

بررسی دیدگاه اعضای هیات علمی، مدیران و کارکنان دانشگاه ایلام در زمینه ارتباطات سازمانی در آن دانشگاه

مهدی مهدوی؛ محمد تاب

دوره 1، شماره 1 ، فروردین 1386، صفحه 86-100

چکیده
  در این مقاله به بررسی جایگاه ارتباط سازمانی در دانشگاه ایلام پرداخته، همچننی جنبه های مختلف ارتباطات سازمانی شامل روش ها، رویه ها و مهارت های ارتباطی مورد بررسی قرار گرفته است. در این مطالعه، تلاش شده است که با توجه به مبانی نظری و دیدگاه های اندیشمندان و صاحبنظران ارتباطات سازمان، جنبه های مختلف این موضوع در دانشگاه ایلام بررسی شود. ...  بیشتر

آموزش عالی و نیازهای اجتماعی شرایط جامعه شناختی یک تغییر

محمد توکل

دوره 1، شماره 1 ، فروردین 1386، صفحه 101-113

چکیده
  اینکه جایگاه کنونی آموزش عالی و انتظارات توده ها از آن، نسبت به دهه های گذشته دستخوش تغییراتی بزرگ شده، یک واقعیت است. این مطلب می تواند تا حدی مربوط به این واقعیت باشد که امروزه بسته به اولویت ها، سیاست ها و منابع موجود و دیگر عوامل تاثیر گذار در کشورهای مختلف، آموزش عالی هم زمینه ساز فرصت ها و هم به وجود آورنده چالش هاست.اگر مساله را ...  بیشتر