نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده


آموزش عالی به واسطه نقشی که در تربیت نیروی انسانی متخصص و تولید دانش دارد در ارتباط با تسریع و تسهیل توسعه کشور از اهمیت بالایی برخوردار است. در مراحل مختلف اجرای برنامه توسعه دانشگاه، نقش ارزیابی کیفیت در آموزش عالی انکار ناپذیر است. تجربیات ملی و بین المللی حاکی از آن است که فرآیند ارزیابی درونی، به ویژه در سطح گروه آموزشی، می تواند به عنوان یکی از ساز و کارهای موثر، در تضمین کیفیت دانشگاه نقش بسزایی ایفا کند.
اهداف پژوهش حاضر عبارت است از: تعیین کیفیت عوامل تشکیل دهنده گروه شیمی دارویی و تعیین نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدها جهت بهینه سازی فعالیت ها در گروه مورد مطالعه 
در این ارزیابی عوامل نه گانه 1- رسالت ها و اهداف؛ 2- ساختار سازمانی و مدیریت؛ 3- هیات علمی؛ 4- دانشجویان؛ 5- فرآیند تدریس و یادگیری؛ 6- دوره های آموزشی و برنامه درسی؛ 7- دانش آموختگان؛ 8- امکانات و تجهیزات آموزشی و پژوهشی؛ و 9- پژوهش، توسط 61 ملاک و 172 نشانگر از نظر میزان مطلوب بودن مورد مطالعه قرار گرفتند. جهت نمره دهی به سوالات پرسشنامه، از مقیاس پنج گزینه ای لیکرت 1 (1- 
1.75= نامطلوب، تا 5-4.2= کاملا مطلوب) استفاده شد. در نهایت داده های حاصله با استفاده از شاخص های آمار توصیفی و با استفاده از ابزار نرم افزار SPSS مورد تحلیل قرار گرفت.
در یافته ها مطلوبیت رسالت ها و اهداف 
2.15؛ ساختار سازمانی و مدیریت 2.81؛ هیات علمی 3.33؛ دانشجویان 2.98؛ فرآیند تدریس و یادگیری 2.39؛ دوره های آموزشی و برنامه درسی 2.77؛ دانش آموختگان 3.22؛ امکانات و تجهیزات آموزشی و پژوهش 3.51؛ و پژوهش 2.54 حاصل شد.
بحث و نتیجه گیری: با توجه به یافته ها گروه شیمی دارویی در وضعیت نسبتا مطلوبی قرار دارد. این ارزیابی در مقایسه با ارزیابی های بعدی همچنین در قیاس با دانشگاه های بین المللی می تواند مفید فایده واقع شود.

کلیدواژه‌ها