نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

تدوین برنامه توسعه آموزشی، از جمله کارکردهای مدیریت آموزشی به شمار می رود. تحقیقات آموزشی، برنامه ریزی توسعه آموزشی و مدیریت آموزشی شرایط لازم برای دستیابی به وضعیت مطلوب نظام های آموزشی را فراهم می کند.
دستیابی به وضع مطلوب در هر نظام آموزشی، اعم از خزد یا کلان، مستلزم آن است که الف) پژوهش و ارزیابی آموزشی درباره زمینه های مربوطه انجام پذیرد. ب) برنامه ریزی توسعه آموزشی به عمل آید. ج) مدیریت آموزشی اعمال شود.
هدف کلی از انجام این پژوهش، ارزشیابی برنامه های آموزشی علوم پایه و بالینی برای بهبود و ارتقا کیفیت آموزش در دانشگاه علوم پزشکی تهران است. روش پژوهش توصیفی و تحلیلی است که با استفاده پرسش نامه های جمع آوری شده از 7 دانشگاه علوم پزشکی تهران، انجام شده، جامه آماری نیز 458 نفر آز دانش آموختگان بودند که به پرسشنامه های این بررسی پاسخ دادند. در تحلیل داده ها از نرم افزار
(SPSS, 9, 10) بهره برداری و برای رسم نمودارها از هاروارد گرافیک (HG-3, 9) استفاده شده است.
نتایج پژوهش نشان می دهد که، 
%71.34 از دانش آموختگان از برنامه های آموزشی دانشگاه خود رضایت دارند و بقیه از واحدهای اضافی و غیر مرتبط با رشته درسی، بی توجهی به دانشجویان، امکانات آزمایشگاهی، فضای آموزشی، دوره های کارورزی و مشکلات رفاهی ناراضی اند.
از پژوهش به عمل آمده چنین نتیجه گیری می شود، استفاده از ارزشیابی در برنامه ریزی آموزشی فعالیت های آموزشی نمایانگر آن است که دست اندرکاران برنامه های آموزشی در اجرای برنامه های آموزشی، همچنین در استفاده از منابع بالقوه برای تحقق هدف ها و دستیابی به کیفیت آموزشی، کوشش لازم را به عمل می آورند.

کلیدواژه‌ها