نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

در این مقاله به بررسی جایگاه ارتباط سازمانی در دانشگاه ایلام پرداخته، همچننی جنبه های مختلف ارتباطات سازمانی شامل روش ها، رویه ها و مهارت های ارتباطی مورد بررسی قرار گرفته است. در این مطالعه، تلاش شده است که با توجه به مبانی نظری و دیدگاه های اندیشمندان و صاحبنظران ارتباطات سازمان، جنبه های مختلف این موضوع در دانشگاه ایلام بررسی شود. در این تحقیق، پاسخ دهی به سه سوال زیر مد نظر است:
1) تا چه میزان کارکنان از ارتباطات سازمانی احساس رضایت می کنند؟
2) اثر بخش ترین نوع ارتباطات سازمانی کدام اند؟
3) کدام نوع ارتباط سازمان دردانشگاه ایالم از نظر نیروی انسانی از اهمیت بیشتری برخوردا است؟
جامعه آماری تحقیق، کلیه اعضای هیات علمی، مدیران و کارکنان دانشگاه ایلام هستند. در انتخاب نمونه آماری، به علت محدود بودن جامعه، از روش تمام شماری استفاده شده است. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه محقق ساخته می باشد که توسط پژوهشگران تهیه شده است. اعتبار به دست آمده طریق آلفای کرونباخ 
0.85 بوده و همچنین برای تعیین روایی پرسشنامه با استفاده از نظرات افراد ذی صلاح، اصلاحات لازم انجام و به تایید رسیده است. در این تحقیق، جهت توصیف داده ها از آمار توصیفی استفاده شده است. یافته ها نشان می دهد که اعضای هیات علمی و کارکنان دانشگاه ایلام به طور اعم، تا حدودی از ارتباطات سازمانی رضایت دارند، همچنین آنان اثر بخش ترین نوع ارتباط را ارتباطات نوشتاری/ کتبی دانشته اند. و بالاخره با اهمیت ترین نوع ارتباطات سازمانی از نظر اعضای هیات علمی و کارکنان، ارتباطات نوشتاری ذکر شده است. از تجزیه وتحلیل داده ها این گونه استنباط می شود که مدیران و مسوولان دانشگاه باید در روند ارتباطات سازمانی، تغییرات عمده ایجاد کرده و با ایجاد کارگاه های آموزشی، مهارت های ارتباطی آنان را تقویت نمایند.

کلیدواژه‌ها