نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

هدف کلی این تحقیق توصیفی- همبستگی بررسی ارتباط سبک یادگیری با خودکارآمدی در دانشجویان کشاورزی بود. جامعه آماری این پژوهش، دانشجویان کارشناسی سال آخر دانشکده کشاورزی دانشگاه رازی بودند (N=200) که تعداد 130 نفر از آنان براساس جدول «کرجسی» و «مورگان» با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. برای گردآوری اطلاعات از آزمون گروهی بازیافت تصاویر پنهان و مقیاس خودکارآمدی عمومی «شوارزر» استفاده شد. براساس یافته ها، سبک یادگیری دانشجویان کشاورزی به طور میانگین وابسته به محیط و میزان خودکارآمدی آنها کمتر از حد متوسط است. بین سبک یادگیری با خودکارآمدی دانشجویان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد؛ همچنین تفاوت میان دانشجویان دختر و پسر در هر یک از زمینه های باور به خودکارآمدی و سبک های یادگیری معنادار است، اما بین باور به خودکارآمدی دانشجویان رشته های مختلف دانشکده کشاورزی، تفاوت معناداری وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها