نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، مقایسه رضایت، پیشرفت تحصیلی و ورزشی و نظم و انضباط دانش آموزان دختر مدارس مجری طرح مناسب سازی فضاهای آموزشی با دانش آموزان دختر دبیرستان های غیرمجری است. جامعه آماری پژوهش دانش آموزان دبیرستان های دخترانه مجری و غیرمجری طرح مناسب سازی فضاهای آموزشی در سازمان آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران بوده است که با استفاده از نمونه گیری تصادفی 405 نفر نمونه آماری از دبیرستان های مجری و 405 نفر نیز از بین دبیرستان های غیرمجری انتخاب شد. برای سنجش میزان رضایت دانش آموزان با استفاده از مدل PCP، از پرسش نامه 31 سوالی و برای سنجش پیشرفت تحصیلی، پیشرفت ورزشی، و نظم و انضباط به ترتیب از معدل، نمره ورزش، و نمره انضباط دانش آموز در سال تحصیلی 82-83 و 83-84 استفاده شده است. نتیجه پژوهش بیانگر آن است که میانگین رضایت دانش آموزان دختر در دبیرستان های مجری طرح (3.64) بیشتر از دبیرستان های غیرمجری (3.2) است؛ همچنین میانگین میزان پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دبیرستان های دخترانه مجری طرح (16.44) بالاتر از میانگین دبیرستان های غیرمجری(15.89) است. میانگین نمره انضباط مدارس مجری (19.17) پایین تر از مدارس غیرمجری طرح مناسب سازی فضاهای آموزشی دبیرستان های دخترانه (19.36) است. بین میزان پیشرفت ورزشی نمره ورزش دانش آموزان دبیرستان های دخترانه مجری طرح وغیرمجری تفاوت وجود ندارد. تقریبا، دبیرستان های مجری طرح مناسب سازی فضای آموزشی نسبت به دبیرستان های غیرمجری از حیث چهار شاخص اثربخشی مورد بررسی در پژوهش در سطح بالاتری هستند.

کلیدواژه‌ها