نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

این پژوهش، با هدف مقایسه نیمرخ روانی و سیاهه شخصیتی دانش آموزان عضو و غیرعضو تیم های ورزشی دختر و پسر مقطع متوسطه به منظور پاسخ به پرسش «آیا ویژگی های شخصیتی دانش آموزان دبیرستانی ورزشکار و غیرورزشکاران با جنسیت آنان ارتباط دارد»،‌ انجام شده است. از میان دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان های استان تهران، تعداد 130 نفر عضو و 130 نفر غیرعضو تیم های ورزشی- به گونه ای که در هر یک از دو گروه، 65 نفر دختر و 65 نفر پسر قرار گرفته اند- به عنوان گروه نمونه انتخاب شد. پرسشنامه شخصیتی گوردون آلپورت (شامل هشت متغییر: برتری طلبی، مسوولیت پذیری، جامعه پذیری، ثبات عاطفی، احتیاط، ابتکار و خلاقیت، روابط شخصی، خستگی ناپذیری) روی گروه نمونه مورد مطالعه اجرا و با استفاده از تحلیل چند متغیری «مانوا» این نتایج به دست آمد: صفت احتیاط دانش آموزان ورزشکار ضعیف ترین و در غیرورزشکاران قوی ترین صفت است. دانش آموزان ورزشکار پسر از لحاظ جامعه پذیری و احتیاط در سطح بالاتر، و دانش آموزان ورزشکار دختر از لحاظ ثبات عاطفی و تفکر ابتکاری و خستگی ناپذیری و برتری طلبی در سطح بالاتر از پسران ورزشکار قرار دارند. از دید کلی، دانش آموزان از لحاظ برتری طلبی در بالاترین سطح و از لحاظ روابط شخصی نسبت به صفات دیگر در پایین ترین سطح قرار دارند. در رتبه بندی تمام دانش آموزان از لحاظ ویژگی های شخصیتی، پسران ورزشکار در دو صفت احتیاط و روابط شخصی رتبه یکم و در شش صفت دیگر دختران ورزشکار رتبه نخست را کسب کرده اند.

کلیدواژه‌ها