نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

بررسی نیت کارآفرینی دانشجویان علمی- کاربردی کشاورزی قزوین با توجه به سبک های یادگیری از هدف این مطالعه است. جامعه آماری تحقیق، دانشجویان مرکز علمی کاربردی کشاورزی استان قزوین، بودند (N=264). حجم نمونه آماری با استفاده از فرمول کوکران، 156 نفر تعیین و با روش تصادفی طبقه ای نمونه گیری شد. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه ای مشتمل بر سه بخش بود. در بخش اول، ویژگی های فردی دانشجویان؛ در بخش دوم، نیت کارآفرینی دانشجویان بر استفاده از پرسشنامه EIQ؛ و در بخش سوم، سبک های یادگیری دانشجویان با استفاده از پرسشنامه ILP بررسی شد؛ به منظور سنجش روایی پرسشنامه های مذکور ابتدا پرسشنامه ها به فارسی و بار دیگر به انگلیسی برگردانده و با متن اصلی تطابق داده شد؛ سپس نسخه نهایی را پانل متخصصان در گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه رازی تایید کردند. پایایی پرسشنامه LPI، از طریق همبستگی با پرسشنامه MBTI، حدود 87 درصد برآورد شد. برای محاسبه پایایی EIQ از روش آلفای کرونباخ استفاده شد که آلفای آن برابر 0.71 محاسبه شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها، از آماره های توصیفی و آزمون های مقایسه میانگین T-TEST) و (ANOVA بهره گرفته شد. نتایج نشان داد که دانشجویان مرکز علمی- کاربردی نسبت به راه اندازی فعالیت های کارآفرینانه نیت متوسط دارند؛ همچنین براساس یافته ها، اختلاف معنادار بین نیت کارآفرینی دانشجویان دختر و پسر مشاهده نشد. این در حالی است که در بین دانشجویان رشته های مختلف تفاوت معنادار مشاهده شد. نتایج سبک های یادگیری نشان داد که دانشجویان دختر، برون گرا، شهودگرا، احساس گرا، و قضاوت گرا هستند، اما دانشجویان پسر در هنگام یادگیری، درون گرایی، حس گرایی، تفکرگرایی، و ادراک گرایی را بر سایر سبک ها ترجیح می دهند. نتایج این مطالعه می تواند توصیه هایی برای آموزش گران کارآفرینی به دنبال داشته باشد؛ بدین صورت که اگر آموزش گران دروس کارآفرینی به سبک های یادگیری دانشجویان توجه بیشتری داشته باشند می توان از این طریق نیت کارآفرینی را در آنان تقویت کرد.

کلیدواژه‌ها