اعتباریابی عوامل مؤثر بر مدیریت ترومای سازمانی نو معلمان با رویکرد شبکه عصبی مصنوعی

سودابه ابراهیمی؛ عادل زاهد بابلان؛ مهدی معینی کیا؛ حسین تقوی

دوره 16، شماره 59 ، دی 1401، صفحه 5-19

چکیده
  مدیریت ترومای سازمانی یک بحران بهداشت عمومی نادیده گرفته شده است در حالی که به نظر میرسد موضوع بسیار مهمی باشد که باید به درستی مورد بررسی قرار گیرد. پژوهش حاضر با هدف اعتباریابی عوامل مؤثر بر مدیریت ترومای سازمانی نو معلمان با رویکرد شبکه عصبی مصنوعی (ANN) انجام شد. روش پژوهش حاضر از نظر راهبرد کمی و از نظر تکنیک توصیفی – همبستگی بود. ...  بیشتر

نقش واسطه ای انگیزش شغلی در رابطه بین راهکارهای مقابله با استرس با شایستگی اجتماعی-هیجانی در معلمان ابتدایی

پانته آ بی رنگ خجسته پور؛ فریبرز درتاج؛ فاطمه قائمی

دوره 16، شماره 59 ، دی 1401، صفحه 21-32

چکیده
  این پژوهش با هدف، نقش واسطه ای انگیزش شغلی در رابطه بین راهکارهای مقابله با استرس با شایستگی اجتماعی-هیجانی در معلمان ابتدایی انجام شد. روش پژوهش مقطعی از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه معلمان مشغول به تدریس در مقطع ابتدایی شهر تهران در سال 1400-1401 تشکیل داد، که از میان آنها، تعداد 350 نفر با روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ...  بیشتر

ویژگی های روان‌سنجی پرسشنامه تلاش‌های کلامی در یک نمونه‌ی دانشجویی

حمزه علیمرادی؛ حسین پورشهریار؛ امید شکری؛ شهریار شهیدی

دوره 16، شماره 59 ، دی 1401، صفحه 33-48

چکیده
  تلاش‌های کلامی به مجموعه نگرانی‌ها و نشخوارهای فکری مشترک و همچنین صمیمیت بین فردی اشاره دارد که افراد با مشکلات هیجانی به صورت یک رفتارایمنی بخش کلامی جهت کاهش و رهایی از علائم بیمارگون در ارتباط با دیگران به کار می گیرند. این پژوهش به دنبال بررسی ویژگی های روان‌سنجی پرسشنامه‌ی تلاش‌های کلامی در یک نمونه‌ی دانشجویی بود. روش پژوهش ...  بیشتر

تاثیر هوش هیجانی، خودتنظیمی و ابراز وجود بر رضایت تحصیلی با میانجی گری حمایت اجتماعی ادراک شده در دانش آموزان مقطع متوسطه دوم

جمشید قزوینه؛ هوشنگ جدیدی؛ علی تقوائی نیا؛ ذکرالله مروتی

دوره 16، شماره 59 ، دی 1401، صفحه 49-62

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر واسطه ای حمایت اجتماعی ادراک شده در رابطه بین رضایت تحصیلی، هوش هیجانی، خودتنظیمی و ابراز وجود در دانش آموزان انجام شد. روش پژوهش، همبستگی از نوع تحلیل مسیر بود. جامعه آماری، شامل تمامی دانش آموزان مقطع متوسطه دوم شهر کرمانشاه بود که از بین آنها 384 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. روش نمونه‌گیری به ...  بیشتر

تاثیر سیستم های کنترل داخلی بر شدت نوآوری و عملکرد سازمانی، با نقش میانجی رهبری تحول آفرین: مطالعه موردی دانشگاه پیام نور

ولی محمد درینی؛ فرزانه آذری یکتا

دوره 16، شماره 59 ، دی 1401، صفحه 63-79

چکیده
  فضای علمی در عصر حاضر نیاز به وجود رهبرانی تحول آفرین دارد تا بتوانند دانشگاه ها را متناسب با نیازی های خود به سمت عملکرد بهتر هدایت کنند. این پژوهش با هدف بررسی تأثیر سیستم های کنترل داخلی بر شدت نوآوری و عملکرد سازمانی ، با نقش میانجی رهبری تحول آفرین انجام شد. روش پژوهش از نوع مدل سازی معادلات ساختاری است و جامعه آماری این پژوهش کلیه ...  بیشتر

اثر آموزشهای ضمن خدمت بر ابعاد توانمندسازی و توسعه حرفه ای معلمان ابتدایی وفق بند 3 سیاستهای کلی«تحول در نظام آموزش پایه»

سیدعلی قریشی؛ منیژه احمدی؛ مریم پرهیزکاری

دوره 16، شماره 59 ، دی 1401، صفحه 81-94

چکیده
  معلمان، از مهمترین متغیرهای نیازمند تغییر به‌منظور بهبود سیستم‌های آموزشی شناخته می‌شوند. هدف پژوهش حاضر؛ بررسی تاثیر آموزشهای ضمن خدمت بر ابعاد توانمندسازی و توسعه معلمان مدارس ابتدایی شهر قزوین وفق بند 3 سیاستهای کلی«ایجاد تحول در نظام آموزش پایه» است. پژوهش از لحاظ هدف،کاربردی و به شیوه مداخله ای نیمه آزمایشی(طرح پیش آزمون_ ...  بیشتر

تجارب زیسته‌ی «میرزاها» از «نظام آموزشی میرزاها» ازمنظر روش، هدف و محتوای آموزشی و مقایسه آن با «نظام آموزش ابتدایی»

مظهر بابایی؛ هدیه ازغ؛ شیما یزدان پناه

دوره 16، شماره 59 ، دی 1401، صفحه 95-107

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، تحلیل تجارب زیسته‌ی میرزاها در نظام آموزش ابتدایی قبل از انقلاب از منظر روش آموزشی، هدف آموزشی و محتوای آموزشی آن‌ها بود. جهت دست‌یابی به این هدف از رویکرد کیفی و روش‌های پژوهش اسنادی-کتابخانه‌ای، پدیدارشناسی و سرگذشت پژوهی بهره برده شد. جامعه پژوهش، شامل تمام فارغ‌التحصیلان نظام آموزش ابتدایی میرزاها در استان ...  بیشتر