نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم تربیتی، دانشگاه پیام نور

2 گروه علوم تربیتی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

3 علوم تربیتی، دانشگاه پیام نور

چکیده

معلمان، از مهمترین متغیرهای نیازمند تغییر به‌منظور بهبود سیستم‌های آموزشی شناخته می‌شوند. هدف پژوهش حاضر؛ بررسی تاثیر آموزشهای ضمن خدمت بر ابعاد توانمندسازی و توسعه معلمان مدارس ابتدایی شهر قزوین وفق بند 3 سیاستهای کلی«ایجاد تحول در نظام آموزش پایه» است. پژوهش از لحاظ هدف،کاربردی و به شیوه مداخله ای نیمه آزمایشی(طرح پیش آزمون_ پس آزمون با گروه کنترل) انجام گردید. جامعه آماری؛ کلیه معلمان مدارس ابتدایی شهر قزوین(200نفر) در سال 1401-1400 می باشد که 30 نفر به شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب و به شکل تصادفی در گروه آزمایش و کنترل ‌قرار گرفتند. ابزار پژوهش؛ پرسشنامه توسعه حرفه‌ای نوا(۲۰۰۸) و توانمندسازی اسپریتز (۱۹۹۵) بود. برای تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی(جداول توزیع فراوانی، انحراف معیار) و آمار استنباطی( آزمون کلموگروف اسمیرنوف، آزمون لوین، آزمون t و تحلیل واریانس چندمتغیری)استفاده شد. نتایج نشان داد آموزش ضمن خدمت با ضریب 84/0و 81/0 بر توانمندسازی و توسعه حرفه ای معلمان و نیز بر احساس خودمختاری(میزان تأثیر 32/0)، احساس معنادار بودن(میزان تأثیر 38/0)، احساس شایستگی(میزان تأثیر53/0)، احساس موثر بودن (میزان تأثیر42/0)، احساس اعتماد (میزان تأثیر43/0)، معنی دار بودن(میزان تأثیر 38/0)، مهارتهای برنامه ریزی(میزان تأثیر64/0)، ارزیابی معلمان (میزان تأثیر 45/0)، مدیریت کلاس( میزان تأثیر48/0)، روش تدریس(میزان تأثیر 44/0) معلمان مدارس ابتدایی شهر قزوین تأثیر دارد. بنابر نتایج لازم است مسئولین امر به دو عامل توسعه حرفه‌ای و توانمندسازی معلمان توجه خاص نموده و به آموزشهای ضمن خدمت جایگاه ویژه‌ای دهند.

کلیدواژه‌ها

احمدی‏مقدم، ح. (1399). بررسی‏دیدگاه‏های-اندیشمندان حوزه تعلیم و تربیت در خصوص توسعه حرفه‏ای معلمان. مطالعات راهبردی علوم انسانی و اسلامی، 3 (25)، 107-130.
امین بیدختی، ع. ا.، پرداختچی، م.ح.، و علی یاری، سعادت. (1401). بررسی معیارهای صلاحیت حرفه‏ای معلمان (مطالعه موردی). پژوهش در نظامهای آموزشی، 16 (56)، 34-47.
ایران‏زاده، س.، و بابایی‏هروی، س. (1399). توانمندسازی کارکنان در سازمان‏های نوین. تبریز: انتشارات فروزش.
آسیمه، م.، سلسله گر، ا.، و شریف‏زاده، مریم. (1398). نقش دوره‏های آموزش مجازی ضمن خدمت در توانمندسازی شغلی کارکنان سازمان جهاد کشاورزی استان فارس. مجله پژوهش‏های ترویج و آموزش کشاورزی، 12(47)، 25 -34.
بزازجزایری، س.ا. (1393). آموزش کارکنان به‏عنوان ضرورتی شناخته‏شده در سازمان‏های اداری و صنعتی. تهران: مرکز آموزش مدیریت دولتی.
تلخابی، م.، رحمتی، ز.، و مرادی، ع. (1399). توسعه حرفه معلمان و تغییر مفهومی از طریق محیط دانش‏سازی. مجله روانشناسی شناختی، 8 (1)، 53-66.
جهان‏بین، ف. س. (1397). بررسی تأثیر دوره‏های آموزش‏ ضمن خدمت در توانمندسازی-روان‏شناختی دبیران زبان انگلیسی مقطع متوسطه اول شهرستان بویراحمد. مطالعات علوم اجتماعی، 4 (2)، 67-57.
حاتمی، س.، سبحانی، ی.، و بیرامی‏ایگدر، ج. (1394). تأثیر ساختار سازمانی بر توانمندسازی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان لرستان. مدیریت ورزشی، 7 (4)، 533-546.
حیدری‏نژاد، ص.، بهرامی، م.، و ازمشا، ط. (1391). بررسی تأثیر دوره‏های آموزش ضمن خدمت بر توانمندسازی دبیران تربیت‏بدنی. پژوهش‏های کاربردی مدیریت و علوم زیستی در ورزش، 2، 81-88.
خطیب‏زاده، ا.، رضایت، غ.ح.، و حسین‏پور، ر. (1398). الگوی توسعه شایستگی فرماندهان و مدیران سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران. فصلنامه پژوهش‏های مدیریت منابع انسانی، 11 (3)، 9-35.
ربیعی‏مندجین، م.ر.، و قدس‏آقچه‏کند، ز. (1395). بررسی رابطه توانمندسازی روان‏شناختی کارکنان و بهبود سطح ارتقاء عملکرد آن‏ها در شهرداری منطقه 18. مدیریت شهری، 44، 549-561.
رحیمی، ف. (1401). رابطه رضایت از آموزش ضمن خدمت ‏معلمان و عملکرد شغلی با میانجیگری توسعه حرفه‏ای معلمان منطقه بهارستان. رویکردی نو در علوم تربیتی، 4 (1)، 51-62.
سادات حسینیان، ب.، نیلی، م. ر.، و شریفیان، ف. (1399). بررسی تطبیقی ابعاد برنامه‏های توسعه حرفه‏ای معلمان ابتدایی در ایران و کشورهای‏ منتخب. پژوهش در نظام‏های آموزشی، 14 (49)، 73-90.
سلاجقه، ا.، و صفری، س. (1394). رابطه اخلاق حرفه‏ای با عملکرد اساتید دانشگاه. فصلنامه اخلاق در علم و فناوری، 10 (3)، 103-110.
سیف، س.، کدیور، پ.، کرمی نوری، ر.، و لطف‏آبادی، ح. (1399). روانشناسی رشد (1). تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‏ها (سمت)
طاهرپور کلانتری، م.، و پورشافعی، ه. (1400). الگوی جاری توسعه حرفه‏ای معلمان ابتدایی استان خراسان جنوبی: رویکرد مبتنی بر نظریه داده بنیاد. مدیریت و برنامهریزی در نظام‏های آموزشی، 14 (2) (پیاپی 27)، 284 – 259.
طاهرخانی، م.، و حمیدی، ن. (1399). ارزیابی اثربخشی دوره‏های آموزش ضمن خدمت در افزایش توانمندی کارکنان. مجله مدیریت توسعه و تحول، 12 (41)، 36-21.
طاهری، م.، نظری، ن.، و غیاثی، سعید. (1395). فرهنگ یادگیری سازمانی، اثربخشی مدیریتی و توانمندسازی روا نشناختی: پیش‏بینی کننده‏های یادگیری در محیط کار. مطالعات آموزش و یادگیری (مجله علوم اجتماعی و انسانی سابق)، 8 (2)، 19-36.
عبداللهی، ش. (1399). بررسی رابطه توسعه حرفه-ای معلمان با استفاده از سبک‏های مدیریت کلاس. کنفرانس بین‏المللی مدیریت، علوم انسانی و رفتاری در ایران و جهان اسلام، کرج.
عربی، ح. (1394). سیاستهای کلی نظام. کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام.
علی‏محمدی، غ.ع.، جباری، ن.، و نیازآذری، ک. (1397). توانمندسازی حرفه‏ای معلمان در چشم‏انداز آینده و ارائه مدل. فصلنامه نوآوریهای آموزشی، 17 (67)، 7-32.
غنی لو، م.ر.، عباسی، ح.، و حیدرزاده، و. (1395). نقش آموزش‏ ضمن‏ خدمت در توسعه‏ حرفه‏ای معلمان. کنفرانس جهانی روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی در آغاز هزاره سوم.
کدیور، پ. (1398). روانشناسی آموزشی. تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‏ها (سمت).
کلانتری خاندانی، ع.، و فرخی، م.ح. (1395). نگاهی به توسعه حرفه‏ای معلمان فکور و تبیین درس پژوهی و فعالیت یادگیری. راهبردهای نوین تربیت‏معلمان، 2 (3)، 73-96.
گلشاهی، ب.، و نهروزیان، ع. (1401). مدل ساختاری شایستگی‏های ‏تأثیرگذار در توانمندسازی‏ حرفه‏ای فرماندهان ارتش جمهوری اسلامی ایران. آموزش علوم دریایی، ۹ (۱)، ۱۸۶-۲۰۲
مصباحی، م.، توفیقی، ش.، و عباس‏زاده، ع. (1390). تعیین رویکرد توسعه منابع انسانی در مدیریت پرستاری. پژوهش پرستاری، 6 (20)، 17-29.
مصطفایی، ن.، علایی، ش.، عصمتی نیا، م.، و کریمی، ژ. (1399). بررسی رابطه آموزش‏های ضمن خدمت الکترونیکی با توسعه حرفه‏ای معلمان. اولین کنفرانس ملی پژوهش‏های کاربردی در فرایندهای تعلیم و تربیت، 4 (6)، 65-111.
وزیری اقدم، ز.، مکی آل آقا، ب.ا.، و اعتماد اهری، ع. ا. (1399). طراحی برنامه درسی مبتنی بر توسعه پایدار، توسعه حرفه‏ای و تربیت شهروندی و اعتبارسنجی آن از دیدگاه متخصصان. پژوهش در نظامهای آموزشی، 14 (49)، 124-111.
Andersen, H. V., & Pitkänen, K. (2019). Empowering educators by developing professional practice in digital fabrication and design thinking. International Journal of Child-Computer Interaction, 21,1-16.
Bates,A.W. (2015).Teaching in a digital age.open Educational Resources. 6.https:// teachonline. ca.
Dilekli, Y. & Tezci, E. (2016). The relationship among teachers’ classroom practices for teaching thinking skills, teachers’ self-efficacy towards teaching thinking skills and teachers’ teaching styles. Thinking Skills and Creativity, 21, 144-151.
Fischer, C., Fishman, B., Dede, C., Eisenkraft, A., Frumin, K., Foster, B & McCoy, A. (2018).Investigating elationships between school context, teacher professional development, teaching practices, and student achievement in response to a nationwide science reform. Teaching and Teacher Education, 72,107-121.
Gkonou, C., Olivero, M. M., & Oxford, R. L. (2021). Empowering Language Teachers to Be Influential Peacebuilders: Knowledge, Competencies and Activities. In Peacebuilding in Language Education (pp. 29-42). Multilingual Matters.
Ha, Shiaw Tong, May Chiun, Loa, Yin Chai, Wang. (2016). Relationship between Knowledge Management and Organizational Performance: A Test on SMEs in Malaysia. Social and Behavioral Sciences, 224,184-189.
Harris, D. N., & Sass, T. R. (2011). Teacher Training, Teacher Quality and Student Achievement. Journal of Public Economics, 95 (1), 798–812.
Hirsh, S. (2009). A new definition. Journal of Education for Sustainable Development, 30 (4), 10-16.
Howard-Jones, Paul A., Jay, Tim,. Galeano, Laura. (2020). Professional Development on the Science of Learning and teachers’ Performative Thinking—A Pilot Study. Professional Development and Performativity,14 (3), 267-278.
Huang, Y. T., Liu, H., & Huang, L. (2021). How transformational and contingent reward leaderships influence university faculty's organizational commitment: the mediating effect of psychological empowerment. Studies in higher education, 46 (11),2473-2490.
Huda, M., & Teh, K. S. M. (2018). Empowering professional and ethical competence on reflective teaching practice in digital era. In Mentorship Strategies in Teacher Education (pp.136-152). IGI Global.
Kincal, R. Y., Yazgan, A. D., & Kartal, O. Y. (2016, November). The Effect of Lesson Study Approach upon Critical Thinking Skills Development: An Investigation into Arabic Language Pre-service Teachers. In E-Learn: World Conference on E-Learning in Corporate, Government, Healthcare, and Higher Education (pp. 406-414). Association for the Advancement of Computing in Education (AACE).
Nurjayanti, A. M., Syarifuddin, R. T. U., Awaru, A. O. T., & Equatora, M. A. (2021). Social Competence and Compensation for Employee Performance through Public Services in the Office of Women’s Empowerment, Child Protection. Population Control, and Family Planning. 11th Annual International Conference on Industrial Engineering and Operations Management Singapore,7412-7419.
Osman, D. J., & Warner, J. R. (2020). Measuring teacher motivation: The missing link between professional development and practice. Teaching and Teacher Education, 92, 103064
Page, M., Pool, L., Crick, M., & Leahy, R. (2020). Empowerment of learning and knowledge: Appreciating professional development for registered nurses in aged residential care. Nurse education in practice, 43, 102-203.
Porter-O’Grady, T., & Clavelle, J. T. (2020). The Structural Framework for Nursing Professional Governance: Foundation for Empowerment. Nurse Leader, 18 (2),181-189.
Sancar, R., Atal D., & Deryakulu, D., (2021). A new framework for teachers’ professional development, Teaching and Teacher Education, 101,1-12.
Skeff, B. (2019). The Personal Development Planning Cycle. Journal of Development First. 2019; 1 (4),12-13.
Abdollahi, Sh. (2020). A Study of the Relationship between Teachers' Professional Development Using Classroom Management Styles. International Conference on Management, Humanities and Behavior in Iran and the Islamic World, Karaj. [In Persian]
Ahmadi Moghadam, H. (2020). Investigating the views of thinkers in the field of education regarding the professional development of teachers. Strategic Studies in Humanities and Islamic Sciences,3 (25),107-130. [In Persian]
Alimohammadi, Gh., Jabari, N., & Niazazri, K. (2018). Professional empowerment of teachers in the future perspective and presentation of the model. Educational Innovation Quarterly, 17 (67), 7-32. [In Persian]
Amin Bidakhti, A.A., Pardachi, M. H., & Aliyari, S. (2022). Examination of teachers' professional qualification criteria (case study). Research in educational systems,16 (56), 34-47. [In Persian]
Arabi, H. (2015). General policies of the system. The Supervisory Commission of the Expediency Council Secretariat. [In Persian]
Asimeh, Mahboubeh; Selseggar, Amir and Sharifzadeh, Maryam. (2020). The role of in-service virtual training courses in job empowerment of Fars Jihad Agricultural Organization staff, Journal of Agricultural Extension and Education Research, 12 (47), 25-34. [In Persian]
Bezazjazairi, Syed Ahmed. (2014). Employee training as a recognized necessity in administrative and industrial organizations. Tehran: Center for Public Administration Education. [In Persian]
Ghani Lu, Mohammad Reza; Abbasi, Hassan and Heidarzadeh, Waliullah (2016). The role of in-service training in teacher professional development, World Conference on Psychology and Educational Sciences. Law and Social Sciences at the beginning of the third millennium. [In Persian]
Golshahi, B., & Nehruzian, A. (2022). The structural model of effective competencies in the professional empowerment of commanders of the Islamic Republic of Iran Army. Marine Science Education, 9 (1), 186-202. [In Persian]
Hatami, S., Sobhani, Y., & Bayrami-Igdar, J. (2015). The effect of organizational structure on the empowerment of employees of the General Department of Sports and Youth of Lorestan province. Sports Management, 7 (4), 533-546. [In Persian]
Heydari-Nejad, S., Bahrami, M., & Azmsha, T. (2013). Investigating the effect of in-service training courses on the empowerment of physical education teachers. Applied researches of management and biological sciences in sports, 2, 81-88. [In Persian]
Iranzadeh, Sara and Babaei Heravi, Sima. (2020). Empowering employees in new organizations. Tabriz: Forozesh Publications. [In Persian]
Jahanbin, F.S. (2019). Investigating the effect of in-service training courses on the psychological empowerment of English language teachers in the first secondary school of Boyer-Ahmad city. Social Science Studies, 4 (2), 67-57. [In Persian]
Kadivar, P. (2014). Educational Psychology. Tehran: Organization for the Study and Compilation of University Humanities Books (Position). [In Persian]
Kalantarikhandani, E., & Farrokhi, M.H. (2015). A look at the professional development of teachers of thought and the explanation of lesson research and learning activities. New strategies for teacher training, 2 (3), 73-96. [In Persian]
Khatibzadeh, A., Rezait, G., & Hossein-Pour, R. (2019). Competency development model of commanders and managers of Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps. Human Resource Management Research Quarterly, 11 (3), 35-9.
Mesbahi, M., Tofighi, Sh., & Abbas Zadeh, A. (2012). Determining Approach to Human Resource Development in Nursing Management. Nursing Research, 6 (20), 17-29. [Persian]
Mostafaei, N., Alaei, Sh., Esmatinia, M., & Karimi, J. (2020). Investigating the Relationship between In-Service Training and Teacher Professional Development. First National Conference on Applied Research in Education Processes,4 (6), 65-111. [In Persian]
Rabiei Mandjin, M.R., & Qods-Aghche-Kand, Z. (2016). Investigating the relationship between psychological empowerment of employees and improving the level of their performance in the municipality of Region 18. Urban Management, 44, 549-561. [In Persian]
Rahimi, Fereshte. (2022). The relationship between teachers' satisfaction with in-service training and job performance with the mediation of teachers' professional development in Baharestan region. A new approach in educational sciences, 4 (1), 51-62.
Sadat Hosseinian, B., Nili, M. R., & Sharifian, F. (2020). A comparative study of the dimensions of the professional development programs of elementary teachers in Iran and selected countries. Research in educational systems,14 (49), 73-90.
Seif, S., Kadivar, P., Karami Nouri, R., & Lotfa Ayadi, H. (2014). Developmental Psychology (1). Tehran: Organization for the Study and Compilation of University Humanities Books (Position). [In Persian]
Selajqa, A., & Safari, S. (2015). The relationship between professional ethics and the performance of university professors. Ethics in Science and Technology Quarterly, 10 (3),103-110. [In Persian]
Taheri, M., Nazari, N., & Ghiathi, S. (2016). Organizational learning culture, managerial effectiveness and psychological empowerment: predictors of learning in the workplace. Teaching and learning studies (former journal of social and human sciences), 8 (2), 12-19. [In Persian]
Taherkhani, M., & Hamidi, N. (2019). Evaluating the effectiveness of in-service training courses in increasing employee empowerment. Journal of Development and Transformation Management, 12 (41), 36-21. [In Persian]
Tahirpur Kalantari, Masoud and Pourshafi, Hadi. (2022). The current pattern of professional development of elementary teachers in South Khorasan province: an approach based on foundational data theory. Management and planning in educational systems,14 (2) (series 27), 284-259. [In Persian]
Talkhabi, M., Rahmati, Z., & Moradi, A. (2020). Teachers' career development and conceptual change through knowledge creation environment. Journal of Cognitive Psychology, 8 (1), 53-66. [In Persian]
Waziri Aghdam, Z., Makki Al-Agha, B. & Etemad Ahri, A. (2020). Curriculum design based on sustainable development, professional development and citizenship education and its validation from the perspective of experts. Research in educational systems,14 (49), 111-124. [In Persian]