شناسایی عوامل مؤثر بر ارتقاءکیفیت پژوهش دانشگاهی در حوزه علوم انسانی و اجتماعی

گلپر مهرابی؛ عباس عباس پور؛ علی دلاور؛ علی خورسندی طاسکوه

دوره 16، شماره 56 ، فروردین 1401، صفحه 5-21

چکیده
  بررسی عوامل مؤثر بر ارتقای کیفیت پژوهش‌ها موضوعی نیازمند توجه به ویژه در حوزه علوم انسانی و اجتماعی است. با توجه به متفاوت بودن معیارهای کیفیت پژوهش در حوزه‌های مختلف علمی، هدف پژوهش حاضر شناسایی ارزش‌های غالب و مضامین مرتبط با کیفیت پژوهش در حوزه علوم‌انسانی و اجتماعی است. از این رو، پژوهش حاضر با استفاده از دو روش مرور نظام‌مند ...  بیشتر

شناسایی شایستگی ها و راهبردهای بالندگی اعضای هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان در ارتباط با برنامه درسی:یک مطالعه کیفی

امیر یونسی؛ عفت عباسی؛ علی حسینی خواه؛ حسین خنیفر

دوره 16، شماره 56 ، فروردین 1401، صفحه 22-33

چکیده
  برنامه درسی یکی از عواملی است که می‌تواند موجب بهبود کیفیت آموزش در نظام‌های آموزش عالی شود. هدف از این مطالعه شناسایی شایستگی‌ها و راهبرد های بالندگی اعضای هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان در زمینه برنامه درسی (از میان عناصر نه گانه برنامه درسی فقط سه عنصر روش تدریس، محتوا و ارزشیابی) در سال 1399 بود. این مطالعه در چارچوب رویکرد کیفی و روش ...  بیشتر

بررسی معیارهای صلاحیت حرفه ای معلمان دوره ابتدایی (شهرستان پرند)

علی اکبر امین بیدختی؛ محمدحسن پرداختچی؛ سعادت علی یاری

دوره 16، شماره 56 ، فروردین 1401، صفحه 34-47

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر بررسی معیارهای صلاحیت حرفه‌ای معلمان دوره ابتدایی بود. روش پژوهش توصیفی- همبستگی با تاکید بر معادلات ساختاری بود. جامعه آماری پژوهش را معلمان مدارس ابتدایی شهرستان پرند (160 نفر) تشکیل می دادند. برای تعیین حجم نمونه از جدول کرجسی مورگان استفاده شد و تعداد 113 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند که گزینش آنها به شکل تصادفی ...  بیشتر

ساخت و بررسی روایی و پایایی پرسشنامه خودمدیریتی براساس طرح نماد در نوجوانان دختر دوره‌ی متوسطه شهر تهران

خدیجه ابوالمعالی الحسینی؛ مینا آتش سخن

دوره 16، شماره 56 ، فروردین 1401، صفحه 48-63

چکیده
  هدف از این پژوهش ساخت و استانداردسازی پرسشنامه خودمدیریتی براساس طرح نماد در دانش آموزان دختر دوره‌ی متوسطه بود. روش پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی بود بود. جامعه آماری شامل دانش‌آموزان دختر دوره‌ی متوسطه‌ی اول و دوم مدارس غیر دولتی شهر تهران در سال تحصیلی 98-97 بود. 300 دانش‌آموز به روش تصادفی خوشه‌ای انتخاب شدند و پرسشنامه خودمدیریتی ...  بیشتر

تبیین مدل کارآفرینی دانشگاهی با استفاده از رویکرد سیستمی (مورد مطالعه: دانشگاه محقق اردبیلی)

محمد باشکوه؛ زهرا پورامینی

دوره 16، شماره 56 ، فروردین 1401، صفحه 64-75

چکیده
  بحران بیکاری به عنوان یک معضل، تمام جنبه های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی یک جامعه را تحت تأثیر قرار داده و گاهی اثرات غیرقابل جبرانی بر جای می‌گذارد، دولتمردان کارآفرینی را به عنوان حل معظلات بیکاری در نظر می گیرند. در این میان دانشگاه‌ها در ایجاد دانش جدید و ورود به این رقابت‌ها و توسعه کارآفرینی بویژه در میان قشر تحصیلکرده نقش به ...  بیشتر

رابطه باورهای هوشی و انعطاف‌پذیری شناختی با عملکرد تحصیلی : بررسی نقش واسطه‌ای حمایت اجتماعی ادراک‌شده و ادراک خویشتن در دانش‌آموزان

سیده زهرا فردوسی؛ مژگان سپاه منصور؛ افسانه قنبری پناه

دوره 16، شماره 56 ، فروردین 1401، صفحه 76-90

چکیده
  هدف ‌از پژوهش حاضر بررسی نقش ‌واسطه‌ای حمایت‌اجتماعی‌ادراک‌شده ‌و ‌ادراک‌خویشتن در رابطه باورهای‌هوشی و انعطاف‌پذیری شناختی با عملکرد تحصیلی بود. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی در قالب الگوسازی مدل معادلات ساختاری ب ود. جامعه آماری تمامی دانش‌آموزان پسر و دختر پایه نهم دوره اول متوسطه شهر تهران درسال تحصیلی 98 -97 بودند که ...  بیشتر

شناسایی مؤلفه‌های شایستگی معلمان و ارائه چارچوبی جهت ارزشیابی آنان

محمد امین زارعی؛ آزاد الله کرمی

دوره 16، شماره 56 ، فروردین 1401، صفحه 91-104

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر شناسایی مؤلفه‌های شایستگی معلمان و ارائه‌ی چارچوبی جهت ارزشیابی آنان بود. این پژوهش در سال 1399 و با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی استقرایی انجام شد. جامعه آماری متخصصان علوم تربیتی و منابع مکتوب بودند که 11 نفر از متخصصان با استفاده از روش هدفمند و 20 منبع بعد از فیلترگذاری انتخاب شدند. در این پژوهش از مصاحبه نیمه‌ساختار ...  بیشتر

تحلیل کانونی رابطه پرورش مهارت های مبتنی بر توسعه پایدار با شایستگی نوآوری دانشجویان مهندسی

مهدیه زیدابادی؛ روح اله باقری مجد

دوره 16، شماره 56 ، فروردین 1401، صفحه 103-114

چکیده
  آینده پایدار با توسعه ذهنیت جهانی ازطریق پرورش مهارت‌ها و نوآوری در دانشگاه‌های پایدار شکل می‌گیرد. در این راستا هدف پژوهش، تحلیل کانونی پرورش مهارت‌های مبتنی بر توسعه پایدار بر شایستگی نوآوری دانشجویان مهندسی دانشگاه سیستان و بلوچستان بوده است. روش پژوهش همبستگی بوده است که در جامعه دانشجویان تحصیلات تکمیلی گروه مهندسی دانشگاه ...  بیشتر

تدوین و برازش مدل سازمان یاد گیرنده درآموزش و پرورش با تأکید بر مدیریت دانش

حسن شهرکی پور؛ سعید ناصری؛ فردوس یادگاری

دوره 16، شماره 56 ، فروردین 1401، صفحه 115-130

چکیده
  هدف اساسی پژوهش حاضر طراحی و برازش مدل مطلوب سازمان یاد گیرنده در آموزش و پرورش با تأکید بر مدیریت دانش بود. با استفاده از طرح متوالی اکتشافی (کیفی و کمی) این مطالعه در سال 1398 به انجام رسید. در فاز کیفی با انجام مصاحبه عمقی با 20 نفر از خبرگان حوزه مدیریت آموزشی و نیز مدیران آموزش و پرورش شهر تهران داده‌های لازم جمع‌آوری شد. با استفاده ...  بیشتر

بررسی نقش آموزش کارآفرینی و قصد کارآفرینی دانشجویان با نقش میانجی خودباوری ، نگرش و ذهنیت (مورد مطالعه دانشجویان استان مازندران)

محمد درینی؛ علی اکبر آقاجانی افروزی؛ ندا طهماسبی روشن

دوره 16، شماره 56 ، فروردین 1401، صفحه 131-145

چکیده
  هدف پژوهش حاضر یررسی تأثیر آموزش کارآفرینی بر قصد کارآفرینی با نقش میانجی خودباوری، نگرش کارآفرینی، ذهنیت نسبت به کارآفرینی بوده است. روش پژوهش مطالعه حاضر توصیفی از نوع همبستگی بود. نمونه پژوهش شامل 482 نفر از دانشجویان دانشگاه‌های استان مازندران بود که با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‏ای، انتخاب شدند. ابزارهای این پژوهش ...  بیشتر