نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه پژوهشی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)

2 گروه علوم تربیتی، دانشگاه فرهنگیان

چکیده

هدف از پژوهش حاضر شناسایی مؤلفه‌های شایستگی معلمان و ارائه‌ی چارچوبی جهت ارزشیابی آنان بود. این پژوهش در سال 1399 و با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی استقرایی انجام شد. جامعه آماری متخصصان علوم تربیتی و منابع مکتوب بودند که 11 نفر از متخصصان با استفاده از روش هدفمند و 20 منبع بعد از فیلترگذاری انتخاب شدند. در این پژوهش از مصاحبه نیمه‌ساختار یافته با متخصصان و فیش‌برداری از منابع برای گردآوری داده‌ها استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها بعد از مشخص شدن جملات کلیدی متون، به ترتیب کدها، زیر مقولات و مقولات تعیین شدند. در این پژوهش واحد ثبت "مضمون" بود. برای اطمینان از روایی یافته‌ها، از روش "بررسی توسط اعضا" و برای پایایی، از روش پایایی "توافق بین دو کدگذار" استفاده شد. در انتهای تحلیل محتوای استقرایی و با مقایسه‌ی مستمر کدهای به‌دست‌آمده، پنج مولفه‌ شایستگی جهت ارزشیابی معلمان استخراج شد. این مولفه‌ها عبارتند از: مهارت تربیتی، دانش تخصصی، صلاحیت اخلاقی و سلامت جسمانی و روانی و وضعیت دانش‌آموزان؛ که این شایستگی‌ها را می‌توان با روش‌های مشاهده‌ی کلاس، فرم ارزشیابی عملکرد، نمونه کارهای معلمی و نمرات استاندارد دانش آموزان بررسی کرد. نتایج نشان داد به منظور آگاهی از کیفیت فعالیت معلمان، به جای تمرکز بر یک عامل، باید سیستم ارزشیابی موثر و مشخص استفاده کرد تا ضمن شناسایی نقاط قوت و ضعف معلمان، برنامه ریزی منطقی برای بهبود شرایط انجام شود.

کلیدواژه‌ها

احمدی، ر.، زارعی زوارکی، ا.، نوروزی، د،. دلاور، ع. و درتاج، ف. (1395). بررسی وضعیت موجود صلاحیت‏های فناورانه دانشجو معلمان بر اساس استانداردهای یونسکو. پژوهش در نظام‏های آموزشی، 2(32)، 1-22.
پدید، م. (1396). ارزیابی عملکرد معلمان از نظریه تا عمل. کنگره بین المللی بهبود مدیریت و نظام آموزشی ایران. دانشگاه یزد.
حجازی، ی.، پرداختچی، م. ح. و شاه‏پسند، م؛ ر. (1388). رویکردهای توسعه حرفه‏ای معلمان. موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران.
 جاویدان، ل.، علی اسماعیلی، ع و شجاعی، ع. ا. (1397). تدوین الگوی ویژگی‏ها و شایستگی‏های معلمی بر اساس اسناد بالادستی آموزش‌وپرورش. پژوهش در نظام‏های آموزشی، 1123-1136.
خروشی، پ،. نصر، ا.ر،. میرشاه جعفری، س. ا. و موسی پور، ن ا. (1394). تبیین شایستگی‏های معلم طراز جمهوری اسلامی ایران بر اساس اسناد تحولی نظام آموزش‌وپرورش. مجموعه مقالات دومین کنفرانس ملی و نهمین همایش ارزیابی کیفیت نظام‏های دانشگاهی، تهران: دانشگاه فرهنگیان، پردیس نسیبه.
رضایی، م. (1398). شایستگی‏های حرفه‏ای معلمان: گذشته، حال، آینده. فصلنامه علمی- پژوهشی تعلیم و تربیت، ۳۵ (۲): ۱۲۹-۱۵۰.
ریگی، ع،. قادری، م. و سلیمی، ج. (1392). مشخصات نویسندگان مقاله بررسی مشکلات نظام کنونی ارزیابی عملکرد تدریس و ارائه الگوی متناسب با آن مطالعه موردی کلاس‏های علوم دوره راهنمایی شهر سنندج.  همایش ملی تغییر برنامه درسی دوره های تحصیلی آموزش و پرورش. بیرجند، دانشگاه بیرجند.
فاطمی‏نژاد، ن. و حکیم زاده، ر. (1390). بررسی تطبیقی برنامه‏های ارتقای صلاحیت حرفه‏ای معلمان در ایران و ژاپن. تهران: پژوهشکده سیاست‌گذاری علم، فناوری و صنعت.
قائدی، ی،. امیری، م. و دیباواجری، م. (1392). بررسی بنیادهای نظری اخلاق حرفه‏ای به‌منظور پیشنهاد چارچوبی برای تدوین آیین‌نامه اخلاق حرفه‏ای معلمان. فصلنامة تعلیم و تربیت،113. 160-182.
محمدی، ج. (1384). مهارت‏های موردنیاز معلمی در عصر دانایی. مجموعه مقالات برگزیده همایش معلم در عصر دانایی. (ص 149-166). اصفهان: سازمان آموزش‌وپرورش.
مطهری‏نژاد، ح. و جهانگرد، ح. (1397). ساخت و اعتباریابی ابزار سنجش شایستگی حرفه‏ای معلمان. پژوهش‏های آموزش و یادگیری، 15(27). 43-53.
نویدی زاده، ح،. کیانی، غ،. اکبری، ر. و غفارثمر، ر. (1394). شناسایی ملزومات و اجزای الگویی برای ارزشیابی معلمان زبان انگلیسی در دبیرستان‏های ایران. دوماهنامه جستارهای زبانی، 6(2). 235-266.
Ahmadi, R.; Zarei Zavaraki, A; Nowruz, D; Delavar, A. and Dortaj, F. (2016). Review of the current status of technological qualifications of student teachers according to UNESCO standards. Research in educational systems. Volume 10, Number 32. 1-22. [in Persian].
Blatchford's, W. A. (2019). Making Sense of teeaching, support and differentiation: the educational experiences of pupils with education, health and care plans statements in mainstream secondary school. European Journal of Special Needs Education, 34, 98-113.
Call, K., Christie, M., & Simon, S. E. (2021). Do preservice teachers believe they use the Australian professional standards for teachers to inform their professional learning?. Australian Journal of Teacher Education (Online), 46(6), 98-114.
Danielson, C. & McGreal, T. (2000). Teacher Evaluation to Enhance Professional Practice. Association for Supervision and Curriculum Development (ASCD). Alexandria, Virginia.
Danielson, C. (2007). Enhacing Professional Practice: A Framework for Teaching. Alexandria, VA: Association for supervision and curriculum Development.
Davis, D. R., Ellett, C. D., & Annunziata, J. (2002). Teacher evaluation, leadership and learning organizations. Journal of Personnel Evaluation in Education, 16(4), 287-301.
Ellett, C., & Teddle, C., (2003). Teacher Evaluation, Teacher Effectiveness and School Effectiveness: Perspectives from the USA. Journal of personnel evaluation in education. 17:1, 101-128.
Fatemi Nejad, N. and Hakimzadeh, R. (2011). A comparative study of teacher professional development programs in Iran and Japan. Tehran: Science, Technology and Industry Policy Research Institute.. [in Persian].
Fraschini, N., & Park, H. (2021). Anxiety in language teachers: Exploring the variety of perceptions with Q methodology. Foreign Language Annals. 54(2). 341-364.
Gelfer, J., ‘O’Hara, K., Krasch, D., & Nguyen, N. (2015). Teacher portfolios: an effective way to assess teacher performance and enhance learning. Early Child Development and Care, 185(9), 1495-1503.
Ghaedi, E, Amiri, M. and Dibajavari, M. (2013). Examining the theoretical foundations of professional ethics in order to propose a framework for developing a code of professional ethics for teachers. Quarterly Journal of Education, 113. 160-182. [in Persian].
Goe, L., Holdheide, L and Miller, T. (2011), A Practical Guide to Designing Comprehensive Teacher Evaluation Systems: A Tool to Assist in the Development of Teacher Evaluation Systems, National Comprehensive Center for Teacher Quality, Washington, DC., https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED520828.pdf.
Halász, G., & Michel, A. (2011). Key Competences in Europe: interpretation, policy formulation and implementation. European Journal of Education, 46(3), 289-306.
Hejazi, Y.; Pardakhtchi, M. H and Shah Pasand, M; R. (2009). Teacher professional development approaches. University of Tehran: Printing and Publishing Institute. [in Persian].
Hofmann, H., Groß, D., & Kohlmann, C. W. (2020). On the Role of Mental Health Activities for Teachers’ Work and Life. Applied Research in Quality of Life, 1-23.
Huntly, H. (2008). Teachers’ work: beginning teachers’ conceptions of competence. The Australian Educational Researcher, 35(1).125-145.
Idika, E. O. (2021). Students’ and teachers’ factors hindering effective teaching and learning of economics in secondary schools in the Nsukka local government area of Enugu State. Journal of Culture and Values in Education, 4(1), 49-63.
Isoré, M. (2009). Teacher Evaluation: Current Practices in OECD Countries and a Literature. Review OECD Education Working Paper No. 23. Complete document available on OLIS in its original format.
Javidan, l; Ali Ismaili, A. and Shojaei, A. ا. (2018). Develop a model of teacher characteristics and competencies based on upstream education documents. Research in educational systems. Special issue of spring 1397. 1123-1136. [in Persian].
Khlaif, Z., Gok, F., & Kouraïchi, B. (2019). How teachers in middle schools design technology integration activities. Teaching and Teacher Education, 78, 141-150.
KHoroshi, p; Nasr, A.R.; Mirshah Jafari, S. A. and Musapur, N. A. (2015). Explaining the competencies of a teacher of the Islamic Republic of Iran based on the evolutionary documents of the education system. Proceedings of the Second National Conference and the Ninth Conference on Quality Assessment of University Systems, Tehran: Farhangian University, Nasibeh Campus. [in Persian].
Koster, B., Mieke, B., Fred, K., & Theo, W. (2005). Quality requirements for teacher educators. Teaching and Teacher Education, vol. 21, No 2, pp. 158-161.
Lam, S. (2001). “Educators’ opinion on classroom observation as a practice of staff development and appraisal”. Teaching and Teacher Education. 17. pp. 161-173.
Martinez, F., Taut, S., & Schaaf, K. (2016). Classroom observation for evaluating and improving teaching: An international perspective. Studies in Educational Evaluation, 49, 15-29.
Mohammadi, J (2005). Skills required of a teacher in the age of knowledge. Selected Proceedings of the Teacher Conference in the Age of Knowledge. (Pp. 149-166). Isfahan: Education Organization. [in Persian].
Motaharinejad, H & Jahangard, H. (2018). Constructing and Validating the Teachers Professional Competence Evaluation Instrument. Journal of Training & Learning Researches, 15(27). 43-53. [in Persian].
Murphy, R. (2013) Testing Teachers: What works best for teacher evaluation and appraisal. London, UK: Sutton Trust.
Navidizadeh, H,; Kiani, GH. Akbari, and Ghaffar Samar, R. (2015). Identifying the requirements and model components for evaluating English language teachers in Iranian high schools. Bimonthly of linguistic essays. 6 (2). 235-266. [in Persian].
Ochoa, A.A.C., Thomas, P.S., Tikly, P.L., and Doyle, H. (2018) Scan of international approaches to teacher assessment. Bristol Working Papers in Education. School of Education, University of Bristol.
Padid, M. (2017). Evaluate teachers' performance from theory to practice. International Congress on Improving Management and Education System in Iran. Yazd University. [in Persian].
Paul, A. K. (2021). Enhancing Performance of Teachers through Peer Observation: A Critical Review for Implementation In Bangladeshi Colleges. International Journal of Asian Education, 2(1), 64-78.
Pepper, D. (2011). Assessing Key Competen ces across the Curriculum — and Europe. European Journal of Education, 46 (3), 335-353.
Redecker, C. (2012). A Review of Evidence on the Use of ICT for the Assessment of Key Competences. Luxembourg: Institute for Prospective Technological Studies (IPTS).
Rezaai, Ph.D. M. (2019). Teachers’ Professional Competencies: Past, Present, and Future. QJOE. 35 (2):129-150. [in Persian].
Rigi, A.; Ghaderi, M. and Salimi, J. (2013). Details of the authors of the article Investigating the problems of the current system of evaluating the performance of teaching and presenting an appropriate model for it A case study of middle school science classes in Sanandaj. National Conference on Curriculum Change in Education Courses. Birjand, Birjand University. [in Persian].
Rosenholtz, S.J. (1991). Teachers’ Workplace: The Social Organization of Schools. New York: Teachers College Press.
Ross, D. E.; Singer-Dudek, Jessica; Geer, R. Douglas (2005). The Teacher Performance Rate and Accuracy Scale (TPRA): Training as Evaluation, Education and Training in Developmental Disabilities, 40(4), 411-423.
Rull, E., Sherman, H., & Washbush, J. B. (2005). Defining and assessing competencies for competency-based, outcome-focused management development. The Journal of Management Development, 21, 184-200.
Safitri, E. R., Syahrial, Z., & Musnir, D. N. (2019). The evaluation of teacher’s competencies on special education programs. International Journal of Recent Technology and Engineering, 8(2), 362–368. https://doi.org/10.35940/ijrte.B1081.0982S919.
Stronge, J., & Tucker, P. (2017). Handbook on teacher evaluation with CD-ROM. Routledge.
Sugihartini, N., Sindu, G. P., Dewi, K. S., Zakariah, M., & Sudira, P. (2019). Improving teaching ability with eight teaching skills. In 3rd International Conference on Innovative Research across Disciplines (ICIRAD 2019), Advances in Social Science, Education and Humanities Research (Vol. 394, pp. 306-310).
Sulaiman, J., & Ismail, S. N. (2020). Teacher competence and 21st century skills in transformation schools 2025 (TS25). Universal Journal of Educational Research, 8(8), 3536-3544.
Van Droogenbroeck, F., & Spruyt, B. (2015). Do teachers have worse mental health? Review of the existing comparative research and results from the Belgian Health Interview Survey. Teaching and Teacher Education, 51, 88-100.
Voinea, M., & Pălăşan, T. (2014). Teachers’ professional identity in the 21st century. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 128, 361-365.
Wiliam, D. (2009). What kinds of assessment support learning of key competences? Paper presented at the Directorate-General of Education and Culture, Brussels 41. Rychen, D. S., & Salg anik.
Wilson, K. (2016). Case studies of teacher evaluation systems around the world. Working Paper 2 Chapter 6. College of Education and Human Development. Western Michigan University.
Wolf, A. (2001). Competence-based assessmen t. In J. Raven & J. Stephenson (Eds.), Competence in the Learning Society. New York: Peter Lang.
Zamri, N. B. M., & Hamzah, M. I. B. (2019). Teachers’ Competency in Implementation of Classroom Assessment in Learning. Creative Education, 10(12), 2939.