نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه محقق اردبیلی

2 دانشجوی دکتری دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

بحران بیکاری به عنوان یک معضل، تمام جنبه های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی یک جامعه را تحت تأثیر قرار داده و گاهی اثرات غیرقابل جبرانی بر جای می‌گذارد، دولتمردان کارآفرینی را به عنوان حل معظلات بیکاری در نظر می گیرند. در این میان دانشگاه‌ها در ایجاد دانش جدید و ورود به این رقابت‌ها و توسعه کارآفرینی بویژه در میان قشر تحصیلکرده نقش به سزایی می‌توانند داشته باشند از این رو با توجه به نقش و اهمیت کارآفرینی در دانشگاه ها، این پژوهش به تبیین مدل رفتار کارآفرینانه دانشگاهی با رویکرد سیستمی پرداخته است. پژوهش حاضر در چارچوب رویکرد کیفی و با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی صورت گرفته است و برای استخراج ابعاد و مولفه های سیستم کارآفرینی دانشگاهی، با 15 نفر از کارآفرینان، خبرگان و اساتید با استفاده از نمونه گیری گلوله برفی انجام شده است. یافته ها نشان داد؛ سیستم کارآفرینی دانشگاهی در قالب 7 مقوله اصلی، 29 مقوله فرعی و 110 مفهوم استخراج شد. مولفه های سیستم کارآفرینی دانشگاهی از درون داد(رفتار کارآفرینانه)، فرآیند(ویژگی کارافرینان، فرهنگ و سبک رهبری) و برون داد(نتایج و دستاوردها) تشکیل می یابد. از این رو استفاده از رویکرد سیستمی در دانشگاه ها ضمن تقویت تعاملات صنعت و دانشگاه، به ایجاد شرکت های خوشه ای، ثبت اختراعات و ابداعات دانشگاهی کمک کرده و میزان انتشارات و مقالات دانشگاهی را افزایش خواهد داد.

کلیدواژه‌ها

آقایی، ت.، تیمور نژاد، ک. و اخوان‏هزاوه، ف. (1392). بررسی کارآفرینی دانشگاهی از دید اعضای هیئت‌علمی دانشگاه شهید بهشتی به‏عنوان نمونه‏ای از دانشگاه‏های بزرگ. فصلنامه برنامه‏ریزی رفاه و توسعه اجتماعی، 4(14)، 183-208.
ابوئی، ط.، شجاعی، س.، ازما، ف. و اقاجانی، حسنعلی. (1399). عوامل مؤثر بر آموزش کارآفرینی کسب‏وکارهای دانش‏بنیان در شتاب‏دهنده‏های مستقر در مراکز رشد دانشگاهی. نشریه پژوهش در نظام‏های آموزش، 14(ویژه‏نامه), 110-95.
حسومی، ط. و ناظم، ف. (1389). رابطه بین رفتار پژوهشی استادان با کارآفرینی آنان در دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن. فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی، 4(1)، 37-48.
حسنی، ز.، ابوالقاسمی، م. و مشبکی اصفهانی، ا. (1397). ارائه الگوی کارآفرینی دانشگاهی برای دانشگاه فنی و حرفه‏ای. پژوهش در نظام آموزشی،12(ویژه‏نامه)، 1234-1213.
حسینی، ش.، ابوالقاسمی، م.، یداللهی فارسی، ج. و رضایی زاده، م. (1396). طراحی الگوی شایستگی‏های کارآفرینانه اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‏ها. فصلنامه علمی پژوهشی آموزش عالی ایران، 9(1)، 167-133.
رحمتی، ع. و فرهنگی، ع. (1396). نقش رسانۀ ملی در تغییر فرهنگ کارآفرینی در ایران امروز. مطالعات رسانه‏ای، 12(1)، 9-7.
رمضانی، ج.، ابراهیم‏زاده، ج. و اسماعیلی‏نژاد، ب. (1396). مطالعه تأثیر رفتار شهروندی سازمانی استادان بر بهبود رفتار کارآفرینانه دانشجویان در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیروان، آموزش عالی، 10(40)، 95-75.
رحمانیان کوشکی، م.، چیزری، م. و هواسی، ع. (1391). بررسی عوامل اثرگذار برقصد کارآفرینانه‏ی دانشجویان کشاورزی دانشگاه آزاد ایلام. توسعه کارآفرینی، 4(15)، 144-125.
زمانی، س. و شکیب منش، ه. (1398). جایگاه اصل انتظارات مشروع در سازمان جهانی تجارت. پژوهش حقوق عمومی، 21(64)، 32-9.
شعبانی زنگنه، ف.، حسینی، ر. و صفری، محمود. (1399). طراحی الگویی جهت ارزیابی کیفیت مبتنی بر توسعه کارآفرینی دانشگاهی. نشریه پژوهش در نظام‏های آموزشی، 14(50)، 189-163.
طهماسبی، ر.، اکبری، م.، هوشمندزاده، م. و آهنگرسله‏بنی، ا. (1396). تأثیر آموزش‏های کارآفرینی بر رفتار کارآفرینانه دانشجویان حضوری و مجازی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران. فصلنامه آموزش مهندسی ایران، 19(75)، 128-103.
مقیمی، م.، زالی، م. و مرزبان، ش. (1393). بررسی رفتار کارآفرینانه مدیران میانی دانشگاه تهران. پژوهشنامه مدیریت اجرایی، 6(11)، 6-6.
Ahmed, T., Chandran, V. G. R., Klobas, J. E., Liñán, F., & Kokkalis, P. (2020). Entrepreneurship education programmes: How learning, inspiration and resources affect intentions for new venture creation in a developing economy. The International Journal of Management Education, 18(1), 100327.
Akuegwu, B. A,. & Nwi-ue, F. D. (2017). Developing Entrepreneurship Culture among University Students in South-South, Nigeria. Mediterranean Journal of Social Sciences, 7(2), 315-324.
Atif Bashir, M. (2015). Entrepreneurship Barriers to Student in Southern Punjab Universities. International Journal Management Bussiness Research, 5 (4), 329-335.
Cardella G. M., Hernández-Sánchez B. R., Sánchez García J. C. (2020). Entrepreneurship and family role: a systematic review of a growing research. Front. Psychol. 10:2939. 10.3389/fpsyg.2019.02939.
Canever, M., Renata, M., Barral, M & Ribeiro, F. (2017). How does the public and private university environment affect students' entrepreneurial intention. Education Training, 59(6), 550-564.
Errasti, N., Bezanilla, M-J., García-Olalla, A., Auzmendi, E., and Paños J. (2018). Factors and maturity level of entrepreneurial universities in Spain. International Journal of Innovation Science, 1-27.
Gieure, C., del Mar Benavides-Espinosa, M., & Roig-Dobón, S. (2020). The entrepreneurial process: The link between intentions and behavior. Journal of Business Research, 112, 541-548.
Gyu Byun, C., Soo Sung, C., Park, J.Y., & Soo Choi, D. (2018). A Study on the Effectiveness of Entrepreneurship Education Programs in Higher Education Institutions: A Case Study of Korean Graduate Programs. Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity, 4(26), 1-14.
Hannon, P. (2013). Why is the Entrepreneurial University Important?, Journal of Innovation Management, 1(2), 10-17.
Mourao, P. R., & Martinho, V. D. (2020). Forest entrepreneurship: A bibliometric analysis and A discussion about the co-authorship networks of an emerging scientific field. Journal of Cleaner Production, 120413.
Nowiński, W., Haddoud, M. Y., Wach, K., and Schaefer, R. (2020). Perceived public support and entrepreneurship attitudes: a little reciprocity can go a long way! J. Vocational Behav. 112, 541–548.
Pati, R., Ghobadian, A., Nandakumar, M. K., Hitt, M. A., & O’Regan, N. (2021). Entrepreneurial behavior and firm performance: The mediating role of business model novelty. R&D Management, 1-17.
Ping Ho, Y., Chin Low, P., and Kam Wong, P. (2016). Do University Entrepreneurship Programs Influence Students’ Entrepreneurial Behavior? An Empirical Analysis of University Students in Singapore, In Innovative Pathways for University Entrepreneurship in the 21st Century. pp.65-87.
Secundo, G., Del Vecchio, P., Schiuma, G., & Passiante, G. (2017). Activating entrepreneurial learning processes for transforming university students’ idea into entrepreneurial practices. International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research, 23(3), 465-485.
Shane, S. and Venkataraman, S. (2020). The promise of entrepreneurship as a field of research. Academy of management Review, 25, 217–226.
Zeng, F. Q., Zheng, M. Q., & Lee, D. (2015). An empirical study on the influencing factors of university students' entrepreneurial intention-A research based on the chinese nascent social entrepreneur. Journal of Asia Entrepreneurship and Sustainability, 11(1), 89.
Abui, T., Shojaei, S., Azma, F. & Aghajani, Hassan Ali. (2020). Factors affecting entrepreneurship education of knowledge-based businesses in accelerators located in academic growth centers. Journal of Research in Education Systems, 14 (Special Issue), 110-95. [In Persian].
Aghayee,T., Teymournejad, K., & Akhavan, F. (2013). A Study of University Entrepreneurship from the Perspective of Faculty Members of Shahid Beheshti University as a Sample of Large Universities. Quarterly Journal of Welfare Planning and Social Development, 4(14), 208-183. [In Persian].
Ahmadi, F., Shafei, R., & Mafakherinia, F. (2010). Investigating the Effect of Individual and Environmental Factors on the Entrepreneurial Behavior of Kurdistan University Students. Entrepreneurship Development, 4(15), 163-145. [In Persian].
Hassani, Z., Abolghasemi, M. & Meshbaki Esfahani, A. (2020). Provide a university entrepreneurship model for technical and vocational universities. Research in the educational system, 12 (special issue), 1234-1213. [In Persian].
Hosomi, T., & Nazim, F. (2008). The Relationship between Professors' Research Behavior and Their Entrepreneurship in Islamic Azad University. Roodehen Branch, Quarterly Journal of Educational Leadership and Management, 4(1), 37-48. [In Persian].
Jahangiri, S., Charabin, M., Karimi, M. & watchmakers, v. (2021). Explain the background model of strategies and consequences of competitive advantage based on the empowerment of faculty members and university professors. Research in Educational Systems, 15 (54). [In Persian].
Rahmanian Kushkaki, M., Chizari, M., & Hawasi, A. (2010). Investigating the Effective Factors of Entrepreneurial Attitude of Agricultural Students of Ilam Azad University. Entrepreneurship Development, 4(15), 125-144. [In Persian].
Ramazani, J; Ibrahimzadeh, F, & Ismaili Nejad, B. (2017). Studying the Impact of Teachers 'Organizational Citizenship Behavior on Improving Students' Entrepreneurial Behavior in Islamic Azad University of Shirvan. Higher Education, 10(40), 95-75. [In Persian].
Shabani Zanganeh, F., Hosseini, R. & Safari, Mahmoud. (2020). Designing a model for quality evaluation based on the development of university entrepreneurship. Journal of Research in Educational Systems, 14 (50), 189-163. [In Persian].
Tahmasebi, R., Akbari, M., Hooshmandzadeh, M., & Ahangar, A. (2017). The effect of entrepreneurship education on the entrepreneurial behavior of face-to-face and virtual students of the Faculty of Entrepreneurship, University of Tehran. Iranian Journal of Engineering Education, 19(75), 128-103. [In Persian].
Moghimi, M., Zali, M. And Marzban, Sh. (2014). Investigating the entrepreneurial behavior of middle managers in the University of Tehran. Journal of Executive Management, 6 (11), 6-6. [In Persian].