نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت اموزشی، گروه مدیریت و برنامه ریزی اموزشی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه سیستان و بلوچستان

2 استادیار مدیریت اموزش عالی، گروه مدیریت و برنامه ریزی اموزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده

آینده پایدار با توسعه ذهنیت جهانی ازطریق پرورش مهارت‌ها و نوآوری در دانشگاه‌های پایدار شکل می‌گیرد. در این راستا هدف پژوهش، تحلیل کانونی پرورش مهارت‌های مبتنی بر توسعه پایدار بر شایستگی نوآوری دانشجویان مهندسی دانشگاه سیستان و بلوچستان بوده است. روش پژوهش همبستگی بوده است که در جامعه دانشجویان تحصیلات تکمیلی گروه مهندسی دانشگاه سیستان و بلوچستان با نمونه 265 نفری بر اساس روش تصادفی ساده در سال 1399 اجرا شده است. ابزار پژوهش دو پرسشنامه مبتنی بر مدل پرورش مهارت‌های مبتنی بر توسعه پایدار مولدرز و فونسیکا (2018) و مبتنی بر مدل شایستگی نوآوری دانشجویان کیانین و باتر (2018) بوده است. پایایی براساس آلفای کرانباخ به ترتیب 88/0 و 79/0 و روایی تأییدی و محتویی در هر دو ابزار مناسب گزارش شده است. روش تجزیه و تحلیل با استفاده از نرم افزار SPSS تحلیل کانونی و رگرسیون بوده است. نتایج نشان داد، بین کلیه مولفه‌هایی پرورش مهارت‌های مبتنی بر توسعه پایدار و شایستگی نوآوری دانشجویان مهندسی با ضریب تعیین 98/0 رابطه وجود دارد از طرفی کلیه مولفه‌های پرورش مهارت‌ها قدرت پیش بینی مولفه‌های شایستگی فردی، بین فردی و شبکه‌ای در نوآوری را دارند. می‌توان گفت در ایجاد شایستگی نواوری دانشجویان، مهارت‌های کلیدی بین-فردی، تفکر سیستمی، پیش‌بینی کننده، هنجاری و راهبردی نقش دارند و دانشگاه‌ها با پرورش مهارت‌های پایدار در جهت ایجاد شایستگی ‌های نوآوری در شکل دهی آینده جامعه پایدار سازنده هستند.

کلیدواژه‌ها

امیری، م.، موسوی، س.، و رجایی پور، س. (1397). بررسی ارتباط بین مهارت‏های حرفه‏ای با نوآوری‌های برنامه درسی استادان در دانشگاه‏های اصفهان و صنعتی اصفهان. فصلنامه آموزش مهندسی ایران، 20(78)، 57-75.
دامغانیان، ح.، رستگار، ع.، و یزدانی زیارت، م. (1396). طراحی و تبیین مدل شایستگی در ارتباطات بین فردی سازمانی. پژوهش مطالعات مدیریت، 88(2)، 143-174.
زرین‏جویی، م.، نعمتی، م ع.، رشادت‏جو، ح. (1400). شناسایی نقش دانشگاه در ایجاد اکوسیستم نوآوری. فصلنامه پژوهش در نظام‏های آموزشی، 15(52)، 168-157.
سراجی، ف.، کرمی، ز.، و معروفی، ی. (1396). برنامه درسی روایت پژوهی و توسعه حرفه‏ای دانشجویان دانشگاه فرهنگیان: طراحی الگوی برنامه درسی. نشریه نظریه و عمل در برنامه درسی،9(5)، 69-104.
سهرابی، ب.، رئیسی وانایی، ا.، و رسولی، ه. (1389). ارزیابی شایستگی دانش‌محور در آموزش عالی. چشم‌انداز مدیریت دولتی، 1(2)، 57-78.
شیخ‏شعاعی، م.، سلطانی، ا.، و مطهری‏نژاد، ح. (1398). رابطه برداشت‏ها از یادگیری و رویکردهای مطالعه و یادگیری در دانشجویان: یک تحلیل مدل‏سازی معادله ساختاری. فصلنامه پژوهش در نظام‏های آموزشی، 13(46)، 123-143.
صادقی، ا.، رستگاری مهر، ب.، محمدی، م.، قربانی کلخواجه، س.، منصوریان، م.، و حسینی، س ح. (1391). عوامل مؤثر بر خلاقیت و نوآوری کارکنان از دیدگاه پرسنل شاغل در بیمارستان شهید هاشمی نژاد تهران. مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، 7(1)، 81-91.
فولادی، ا.، رحمانی، ج.، و کشتی آرای، ن. (1399). تبیین مفهوم برنامه درسی دگرگون شونده با نظر به کاربرد آن در توسعه خلاقیت دانش آموزان در نظام آموزشی ایران. فصلنامه پژوهش در نظام‏های آموزشی، 14(49)، 125-140
مطهری نژاد، ح.، یعقوبی، م.، و دوای، پ. (1391). ضرورت‏های اصلی در تدوین راهبردهای آموزش مهندسی ایران: بخش دوم: مقایسه دیدگاه مدیران بخش صنعت و اعضا هیئت‌علمی، فصلنامه آموزش مهندسی ایران، 14(55)، 1-21.
Alsharo, M., Gregg, D., & Ramirez, R. (2017). Virtual team effectiveness: The role of knowledge sharing and trust. Information & Management, 54(4), 479-490.
Amiri, M., Mousavi, S., & Rajaipour, S. (2018). Examining relationship between professional skills and curricula innovation among faculty members of university of Isfahan and Isfahan University of Technology. Iranian Journal of Engineering Education, 20(78), 57-75. (Persian)
Avvisati, F., Jacotin, G., & Vincent-Lancrin, S. (2013). Educating higher education students for innovative economies: What international data tell us. Tuning Journal for Higher Education, 1(1), 223-240.
Clark, T., & Hordosy, R. (2019). Undergraduate experiences of the research/teaching nexus across the whole student lifecycle. Teaching in Higher Education, 24(3), 412-427.
Clayton, M., & Headley, A. (2019). The use of behavioral skills training to improve staff performance of discrete trial training. Behavioral Interventions, 34(1), 136-143.
Cobo, C. (2013). Skills for innovation: Envisioning an education that prepares for the changing world. Curriculum Journal, 24(1), 67-85.
Cottafava, D., Cavaglià, G., & Corazza, L. (2019). Education of sustainable development goals through students’ active engagement: A transformative learning experience. Sustainability Accounting, Management and Policy Journal.
Damghanian, H., Rastegar, A., & Yazdani Ziarat, M. (2018). Designing and Explaining the Competency Model in Organizational Interpersonal Communication. Management Studies in Development and Evolution, 27(88), 143-174. (Persian)
Donate, M. J., & Guadamillas, F. (2011). Organizational factors to support knowledge management and innovation. Journal of knowledge management. 15(6), 890-914.
European Commission (2017). “Communication from the commission to the European parliament on a renewed EU agenda for higher education. https://ec.europa.eu/education/sites/default/files/he-com-2017-247_en.pdf%2020.11.2017
Foolady, A., Rahmani, J., & Keshtiaray, N. (2020). explaining the concept of transformational curriculum in view of its application in developing creativity of students in Iranian educational system. Jornal of research in educational science, 14(49), 125-140. (Persian)
Giroud, A., Ha, Y. J., Yamin, M., & Ghauri, P. (2012). Innovation policy, competence creation and innovation performance of foreign subsidiaries: The case of South Korea. Asian Business & Management, 11(1), 56-78.
Hernández-Diaz, P. M., Polanco, J. A., Escobar-Sierra, M., & Leal Filho, W. (2021). Holistic integration of sustainability at universities: Evidences from Colombia. Journal of Cleaner Production, 127145.
Jagannathan, S. (Ed.). (2021). Reimagining Digital Learning for Sustainable Development: How Upskilling, Data Analytics, and Educational Technologies Close the Skills Gap. Routledge.
Kapsali, M. (2011). Systems thinking in innovation project management: A match that works. International journal of project management, 29(4), 396-407.
Karami, Z., Seraji, F., & Marufi, Y. (2017). A Narrative Inquiry Curriculum & Professional Development of Student-Teachers in Farhangian University: Design Curriculum Model. Journal of Theory & Practice in Curriculum, 9(5), 69-104. (Persian)
Keinänen, M. M., & Kairisto-Mertanen, L. (2019). Researching learning environments and students’ innovation competences. Education+ Training. 61(1), 17-30
Keinänen, M., & Butter, R. (2018). Applying a self-assessment tool to enhance personalized development of students’ innovation competences in the context of university-company cooperation. Journal of University Pedagogy, 2(1).
Keinänen, M., Ursin, J., & Nissinen, K. (2018). How to measure students’ innovation competences in higher education: Evaluation of an assessment tool in authentic learning environments. Studies in Educational Evaluation, 58, 30-36.
Kemp, S., Bellingham, L., & Longhurst, J. (2014). Education for sustainable development: Guidance for UK higher education providers.
Kivunja, C. (2014). Innovative pedagogies in higher education to become effective teachers of 21st century skills: Unpacking the learning and innovations skills domain of the new learning paradigm. International Journal of Higher Education, 3(4), 37-48.
Koloniari, M., Vraimaki, E., & Fassoulis, K. (2018). Fostering innovation in academic libraries through knowledge creation. The Journal of Academic Librarianship, 44(6), 793-804.
Konst, T., & Kairisto-Mertanen, L. (2018). Innovation pedagogy: Preparing higher education institutions for future challenges. Turku University of Applied Sciences.
Konst, T., & Kairisto-Mertanen, L. (2020). Developing innovation pedagogy approach. On the Horizon. 28(1), 45-54.
Leal Filho, W., Kovaleva, M., Fritzen Gomes, B., Fudjumdjum, H., Emblen-Perry, K., Platje, J., ... & da Cunha, D. A. (2020). Sustainability practices at private universities: a state-of-the-art assessment. International Journal of Sustainable Development & World Ecology, 1-15.
Marin-Garcia, J. A., Andreu-Andrés, M. Á., Atares-Huerta, L., Aznar-Mas, L. E., Garcia-Carbonell, A., González-Ladrón-de-Guevara, F., ... & Watts, F. (2016). Proposal of a framework for innovation competencies development and assessment (FINCODA). WPOM-Working Papers on Operations Management, 7(2), 119-126.
Mintz, K., & Tal, T. (2013). Education for sustainability in higher education: a multiple-case study of three courses. Journal of Biological Education, 47(3), 140-149.
Mirkamali, S. M., PourKarimi, J., & Hejri, A. (2015). Examining the Relationship between Professional Development and Educational Innovation among Faculty Members of Psychology and Education at Governmental Universities of Tehran. Journal of Innovation and Creativity in Human Science, 5(1), 1-22. (Persian)
Molderez, I., & Fonseca, E. (2018). The efficacy of real-world experiences and service learning for fostering competences for sustainable development in higher education. Journal of Cleaner Production, 172, 4397-4410.
Motahari Nejad, H., Yaghobi, M., & Davami, P. (2012). Necessities for codifying strategies of engineering education in Iran (second sector: comparing viewpoints of industry managers and faculty members). Iranian Journal of Engineering Education, 14(55), 1-19. (Persian)
Murtonen, M., & Salmento, H. (2019). Broadening the theory of scientific thinking for higher education. In Redefining Scientific Thinking for Higher Education (pp. 3-29). Palgrave Macmillan, Cham.
Purhonen, P., & Valkonen, T. (2013). Measuring Interpersonal Communication Competence in SME internationalzation. Journal of intercultural communication, 14(33), 1-23.
Raina, R., & Pande, N. (2012). Communication competence of Indian engineers in IT & ITeS sector. Indian Journal of Industrial Relations, 47(3), 511-526.
Ritter, T., & Gemünden, H. G. (2003). Network competence: Its impact on innovation success and its antecedents. Journal of business research, 56(9), 745-755.
Ritter, T., & Gemünden, H. G. (2004). The impact of a company's business strategy on its technological competence, network competence and innovation success. Journal of business research, 57(5), 548-556.
Sadeghi, A., RASTEGARI, M. B., Mohammadi, M., QORBANI, K. S., Mansourian, M., & Hosseini, S. H. (2015). The Survey of Affecting Factors on Employees' Creativity and Innovation from the perspective of Personnel of the Hashemi nejad Hospital in Tehran. Journal of north khorasan university of medical sciences, 7(1), 81-91. (Persian)
Sheikhshoaee, M., SOLTANI, A., & Motaharinezhad, H. (2019). Relationship between Students’ Conceptions and Approaches to Study and Learning: A Structural Equation Modeling Analysis. Jornal of research in educational science, 3(46), 123-143.
Shim, M., Mercer Kollar, L. M., Roberts, L. J., & Gustafson, D. H. (2015). Communication competence, psychological well-being, and the mediating role of coping efforts among women with breast cancer: Cross-sectional and longitudinal evidence. Women & health, 55(4), 400-418.
Sohrabi, B., raeisi vanaei, A., & rasoli, H. (2010). Assessment of knowledge-based competence in higher education. Public administration perspedtive, 1(2), 57-78. (persian)
Tabachnick, B. G., Fidell, L. S., & Ullman, J. B. (2007). Using multivariate statistics (Vol. 5, pp. 481-498). Boston, MA: pearson.
Wiek, A., Withycombe, L., & Redman, C. L. (2011). Key competencies in sustainability: a reference framework for academic program development. Sustainability science, 6(2), 203-218.
Wojtczuk-Turek, A., & Turek, D. (2013). Innovativeness in organizations: The role of LMX and organizational justice. The case of Poland. International Journal of Synergy and Research, 2(1-2), 41.
Zocche, L., de Paula, I. C., Kunrath, S. E., Martins, V. L. M., & Lermen, F. H. (2018). Variables that influence creativity in perception of professionals: A case study in innovative Brazilian companies. Thinking Skills and Creativity, 29, 170-184.