نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه روان‌شناسی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران

2 کارشناس ارشد روان‌شناسی تربیتی، دانشکده روان شناسی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران.

چکیده

هدف از این پژوهش ساخت و استانداردسازی پرسشنامه خودمدیریتی براساس طرح نماد در دانش آموزان دختر دوره‌ی متوسطه بود. روش پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی بود بود. جامعه آماری شامل دانش‌آموزان دختر دوره‌ی متوسطه‌ی اول و دوم مدارس غیر دولتی شهر تهران در سال تحصیلی 98-97 بود. 300 دانش‌آموز به روش تصادفی خوشه‌ای انتخاب شدند و پرسشنامه خودمدیریتی ساخته شده بر اساس طرح نماد را تکمیل کردند. برای تحلیل داده‌ها ابتدا از تحلیل عامل تأییدی استفاده شد و شاخص‌های برازش در گام اول مطلوب نبود. پس از تلفیق گویه‌ها با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی، بار دیگر از تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد و شاخص‌های برازش حاکی از تناسب مدل با داده‌های گردآوری شده بود. براین اساس عامل‌های هدفمندی، مهارت مدیریت زمان، مهارت مدیریت تغییر، مهارت مدیریت هیجان‌ها، مهارت مدیریت ارتباطات، مهارت خود کنترلی، مهارت خود تنظیمی و مهارت خودمدیریتی انگیزشی مورد تأیید قرار گرفتند. برای بررسی همسانی درونی پرسشنامه خودمدیریتی ضریب آلفای کرونباخ مؤلفه ها استخراج شد. همسانی درونی کل پرسشنامه برابر 93/0 است و همسانی درونی مؤلفه‌های مذکور با استفاده از آلفای کرونباخ به ترتیب معادل 76/0، 80/0، 68/0، 91/0، 87/0، 80/0، 71/0، 75/0 بود. ضرایب همبستگی بین مؤلفه‌های پرسشنامه‌ی خودمدیریتی مثبت و معنادار بود. روایی همگرا و پایایی ترکیبی مؤلفه‌های پرسشنامه در حد نسبتا قابل قبولی بود. با توجه به ویژگی‌های روان‌سنجی مطلوب این پرسشنامه به مشاوران تحصیلی و روان‌شناسان مدرسه توصیه می‌شود که از این پرسشنامه برای اندازه‌گیری خودمدیریتی در دانش‌آموزان دختر دوره‌ی متوسطه استفاده کنند.

کلیدواژه‌ها

برادبری، ت.، و گریوز، ج. (2005). هوش هیجانی (مهارت‏ها و آزمون‏ها). ترجمه مهدی گنجی. (1392). تهران: ساوالان.
بشیریان، س.، حیدرنیا، ع. ر.، وردی پور، ح. ا.، حاجی زاده، ا. (1391). بررسی رابطه خود کنترلی با تمایل نوجوانان به مصرف مواد مخدر. مجله علمی دانشکده پرستاری و مامایی همدان، 1، 45-53
حاجی شمسایی، م.، کارشکی، ح.، امیر یزدی، ا. (1392). خود تنظیمی در سازگاری تحصیلی دانش اموزان دختر و پسر. فصلنامه پژوهش در نظام آموزشی، 7 (21)، 1-17.
حبیبی، آ. (1396). مدل یابی معادلات ساختاری و تحلیل عاملی (آموزش کاربردی نرم افزار (LISREL). تهران: جهاد دانشگاهی.
خاچیان، آ.، منوچهری، ه.، پازارگادی، م.، اکبرزاده باغبان، ع. ر. (1391). چالش‏های مدیریت تغییر، تجارب مدیران در دانشکده‏های پرستاری و مامایی. مجله دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران، 1، 88-79.
دهشیری، غ. ر. (1383). بررسی رابطه هوش هیجانی و مدیریت زمان با استرس شغلی معلمان. تازه‏ها و پژوهش‏های مشاوره، 12، 53-64.
درتاج، اکرم؛ لسانی، مهدی؛ رستمی نسب، عباسعلی. (1392). تأثیر آموزش مهارت‏های مدیریت زمان بر خودکارآمدی دانشجویان روانشناسی دانشگاه شهید باهنر کرمان. فصلنامه پژوهش در نظام آموزشی، 7 (21): 56-43.
رشد معلم، ویژه نامه نماد (1398). ائتلاف ملی، گزارشی از طرح ملی نماد، رشد معلم، 38 (2): 59-56.
سالاری فر، محمد حسین، پاکدامن، شهلا (1391). نقش مؤلفه‌های حالت فراشناختی در خود نظم‏جویی. روان‏شناسی کاربردی، 6 (2): 106-91.
فرنـر، جـک (1995). مـدیریت کـاربردی وقـت و عملکـرد، ترجمـة جـواهری زاده ن، (1381). تهـران: نـشر پژوهش.
علمی, محمود، الیاسی، سارا (1388). عوامل اجتماعی مؤثر بر میزان پذیرش کلیشه‏های جنسیتی (مطالعه موردی زنان شاغل همسردار شهرستان سراب). مطالعات جامعه شناسی، 2 (2): 75-53.
کیانی، مسعود، حجازی، الهام، اژه‏ای، جواد، لواسانی، غلامعلی (1396). بررسی ویژگی‏های روانسنجی سیاهۀ خودتنظیمی نوجوانی در دانش‏آموزان دختر دبیرستانی. مجله روانشناسی، 21 (1): 22-3.
بررسی ویژگی‏های روانسنجی سیاهۀ خودتنظیمی نوجوانی در دانش‏آموزان دختر دبیرستانی. مجله روانشناسی، 21 (1): 22-3.
لطفی عظیمی، افسانه؛ افروز، غلامعلی؛ درتاج، فریبرز؛ نعمت طاووسی، محترم (1394). نقش مسند مهارگری و خودکارآمدی در پیش بینی انگیزش تحصیلی دانش آموزان. فصلنامه پژوهش در نظام آموزشی. 9 (31): 18-1.
متن کامل سند ائتلاف ملی «نظام مراقبت اجتماعی دانش‏آموزان، (1394). https://www.isna.ir/news/94111509803.
محبوبی، محمد؛ خراسانی، الهه، اعتمادی، منال؛ شهیدی، خسرو؛ خانی آباد، ژیلا (1392). رابطه هدف در زندگی با سلامت عمومی در ایثارگران و مردم عادی. مجله علمی- پژوهشی طب جانباز، 19: 21-14.
موسی زاده، زهره؛ ابوالمعالی، خدیجه (زیرچاپ). بسته‏های ارتقایی خودمدیریتی. نظام مراقبت اجتماعی دانش آموزان (طرح نماد): انتشارات مدرسه.
Adams, G. A., & Jex, S. M. (2016). Confirmatory Factor Analysis of the Time Management Behavior Scale. Psychological Reports, 80(1), 225–226. https://doi.org/10.2466/pr0.1997.80.1.225
Armour, M., Sinclair, J., Chalmers, K. J., & Smith, C. A. (2019). Self-management strategies amongst Australian women with endometriosis: A national online survey. BMC Complementary and Alternative Medicine, 19(1), 17. https://doi.org/10.1186/s12906-019-2431-x
Baltes, P. B., & Baltes, M. M. (2010). Psychological perspectives on successful aging: The model of selective optimization with compensation. In P. B. Baltes & M. M. Baltes (Eds.), European Network on Longitudinal Studies on Individual Development. Successful aging: Perspectives from the behavioral sciences (pp. 1–34). Cambridge: Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9780511665684.003
Baumeister, R. F., & Vohs, K. D. (2017). Handbook of self-regulation: Research, theory, and applications (Third edition). New York: The Guilford Press.
Berger, A., Kofman, O., Livneh, U., & Henik, A. (2007). Multidisciplinary perspectives on attention and the development of self-regulation. Progress in Neurobiology, 82(5), 256–286. https://doi.org/10.1016/j.pneurobio.2007.06.004
Butler, J. T. (2001). Principles of health education and health promotion (3rd ed.). Wadsworth's physical education series. Belmont CA: Wadsworth.
Compton, S. N., March, J. S., Brent, D., Albano, A. M., Weersing, R., & Curry, J. (2004). Cognitive-behavioral psychotherapy for anxiety and depressive disorders in children and adolescents: An evidence-based medicine review. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 43(8), 930–959.
DeLisi, M. (2014). Low Self-Control Is a Brain-Based Disorder. In K. Beaver, J.C. Barnes, & B. Boutwell (Eds.), The Nurture Versus Biosocial Debate in Criminology: On the Origins of Criminal Behavior and Criminality (pp. 172–183). 1 Oliver's Yard,  55 City Road,  London    EC1Y 1SP  United Kingdom: SAGE Publications Ltd. https://doi.org/10.4135/9781483349114.n11
Freund, A. M., & Baltes, P. B. (2002). Life-management strategies of selection, optimization, and compensation: Measurement by self-report and construct validity. Journal of Personality and Social Psychology, 82(4), 642–662.
Friese, M., & Hofmann, W. (2009). Control me or I will control you: Impulses, trait self-control, and the guidance of behavior. Journal of Research in Personality, 43(5), 795–805. https://doi.org/10.1016/j.jrp.2009.07.004
Graziano, P. A., Calkins, S. D., & Keane, S. P. (2010). Toddler self-regulation skills predict risk for pediatric obesity. International Journal of Obesity (2005), 34(4), 633–641. https://doi.org/10.1038/ijo.2009.288
Griffith, G. A., Connelly, S., & Thiel, C. E. (2014). Emotion regulation and intragroup conflict: When more distracted minds prevail. International Journal of Conflict Management, 25(2), 148–170. https://doi.org/10.1108/IJCMA-04-2012-0036
Kaushal, R., & Kwantes, C. T. (2006). The role of culture and personality in choice of conflict management strategy. International Journal of Intercultural Relations, 30(5), 579–603. https://doi.org/10.1016/j.ijintrel.2006.01.001
Kishton, J. M., & Widaman, K. F. (2016). Unidimensional Versus Domain Representative Parceling of Questionnaire Items: An Empirical Example. Educational and Psychological Measurement, 54(3), 757–765. https://doi.org/10.1177/0013164494054003022
Kline, R. B. (2016). Principles and practice of structural equation modeling (Fourth edition). Methodology in the social sciences. New York: The Guilford Press.
Halsan, A. (2015). Girls are better than boys are at regulating their own behaviour. Retrieved from https://partner.sciencenorway.no/
Hardman, R., Begg, S., & Spelten, E. (2020). What impact do chronic disease self-management support interventions have on health inequity gaps related to socioeconomic status: A systematic review. BMC Health Services Research, 20(1), 2081. https://doi.org/10.1186/s12913-020-5010-4
Lane, K. L., Graham, S., Harris, K. R., & Weisenbach, J. L. (2006). Teaching Writing Strategies to Young Students Struggling with Writing and at Risk for Behavioral Disorders: Self-Regulated Strategy Development. TEACHING Exceptional Children, 39(1), 60–64. https://doi.org/10.1177/004005990603900109
Linden, W. (2005). Stress management: From basic science to better practice / Wolfgang Linden. London: SAGE.
Lorig, K. R., Sobel, D. S., Ritter, P. L., Laurent, D., & Hobbs, M. (2001). Effect of a self-management program on patients with chronic disease. Effective Clinical Practice: ECP, 4(6), 256–262.
Mayer, J. D., Salovey, P., Caruso, D. R., & Sitarenios, G. (2003). Measuring emotional intelligence with the MSCEIT V2.0. Emotion (Washington, D.C.), 3(1), 97–105.
McCartan, P. J., & Hargie, O. D. W. (2004). Assertiveness and caring: Are they compatible? Journal of Clinical Nursing, 13(6), 707–713. https://doi.org/10.1111/j.1365-2702.2004.00964.x
Meade, A. W., & Kroustalis, C. M. (2016). Problems With Item Parceling for Confirmatory Factor Analytic Tests of Measurement Invariance. Organizational Research Methods, 9(3), 369–403. https://doi.org/10.1177/1094428105283384
Muraven, M., & Baumeister, R. F. (2000). Self-regulation and depletion of limited resources: Does self-control resemble a muscle? Psychological Bulletin, 126(2), 247–259.
Murtagh, A. M., & Todd, S. A. (2004). Self-regulation: A challenge to the strength model. Journal of Articles in Support of the Null Hypothesis, 3(1), 19–51.
Neck, C. P., & Manz, C. C. (2013). Mastering self-leadership: Empowering yourself for personal excellence / Christopher P. Neck, Charles C. Manz (6th ed.). Boston, London: Pearson.
Norcross, J. C., & Goldfried, M. R. (2005). Handbook of psychotherapy integration (2nd ed.). Oxford series in clinical psychology. Oxford: Oxford University Press.
Prussia, G. E., Anderson, J. S., & Manz, C. C. (1998). Self-leadership and performance outcomes: The mediating influence of self-efficacy. Journal of Organizational Behavior, 19(5), 523–538.
Ramani, G. B., Brownell, C. A., & Campbell, S. B. (2010). Positive and negative peer interaction in 3- and 4-year-olds in relation to regulation and dysregulation. The Journal of Genetic Psychology, 171(3), 218–250. https://doi.org/10.1080/00221320903300353
Rijken, M., Jones, M., Heijmans, M., Dixon, A (Ed.). (2008). Supporting self-management. In: E. Nolte, M. McKee (Eds.). Caring for people with chronic conditions: a health system perspective, Pp: 116-142. Berkshire: Open University Press.
Tabachnick, B. G., & Fidell, L. S. (2013). Using multivariate statistics (6th international edition (cover)). Boston, Mass., London: Pearson.
Tangney, J. P., Baumeister, R. F., & Boone, A. L. (2004). High Self-Control Predicts Good Adjustment, Less Pathology, Better Grades, and Interpersonal Success. Journal of Personality, 72(2), 271–324. https://doi.org/10.1111/j.0022-3506.2004.00263.x
Williamson, A.M. (1994). Managing stress in the workplace: Part II — The scientific basis (knowledge base) for the guide. International Journal of Industrial Ergonomics, 14(1-2), 171–196. https://doi.org/10.1016/0169-8141(94)90014-0
Zhang, N. J., Wan, T. T. H., Rossiter, L. F., Murawski, M. M., & Patel, U. B. (2008). Evaluation of chronic disease management on outcomes and cost of care for Medicaid beneficiaries. Health Policy (Amsterdam, Netherlands), 86(2-3), 345–354. https://doi.org/10.1016/j.healthpol.2007.11.011
Zimmerman, B. J., & Martinez-Pons, M. (1988). Construct Validation of a Strategy Model of Student Self-Regulated Learning. Journal of Educational Psvchology, 80(3), 284–290