نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت دانشگاه پیام نور واحد لواسانات، تهران، ایران

2 دانشگاه پیام نور

چکیده

فضای علمی در عصر حاضر نیاز به وجود رهبرانی تحول آفرین دارد تا بتوانند دانشگاه ها را متناسب با نیازی های خود به سمت عملکرد بهتر هدایت کنند. این پژوهش با هدف بررسی تأثیر سیستم های کنترل داخلی بر شدت نوآوری و عملکرد سازمانی ، با نقش میانجی رهبری تحول آفرین انجام شد. روش پژوهش از نوع مدل سازی معادلات ساختاری است و جامعه آماری این پژوهش کلیه کارمندان دانشگاه پیام نور استان تهران در سال 1401 است که تعداد 301 نفر از آنها به صورت نمونه گیری تصادفی انتخاب و پرسشنامه های پژوهش بین آنها توزیع گردید. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد که دارای روایی و پایایی مناسبی بود.نتایج یافته های پژوهش نشان داد که سیستم های کنترل داخلی دارای تاثیر مستقیم و غیر مستقیم معناداری بر شدت نوآوری و عملکرد سازمانی در سطح خطای کمتر از 05/0 است. با توجه به یافته های این پژوهش می توان گفت که رهبری تحول آفرین دارای نقش میانجی بین سیستم های کنترل داخلی بر شدت نوآوری و عملکرد سازمانی است.

کلیدواژه‌ها