بررسی مقایسه ای ویژگی استعاره های موفقیت رتبه های برتر، متوسط و پذیرفته نشدگان آزمون سراسری

منصوره ابوالحسنی؛ معصومه اسماعیلی؛ حسین اسکندری

دوره 4، شماره 11 ، اسفند 1389، صفحه 9-24

چکیده
  چکیدهیکی از گرایشهای مهم انس انها، رسیدن به کمال و خودشکوفایی و دستیابی به موفقیت و پیروزیاست. اکثریت جمعیت کنونی کشور ما را جوانان تشکیل میدهند و یکی از عوامل شادابی و نشاط اینجامعۀ جوان، کسب موفقیت در برهههای مختلف زندگی است. پژوهش حاضر، با هد ف مقایس ۀعوامل مؤثر در موفقیت از طریق تحلیل استعارههای موفقیت رتبههای برتر، متوسط و پذیرفته ...  بیشتر

جهت گیری هدفی، خودکارامدپنداری و اضطراب ریاضی در دانش آموزان پایۀ دوم دورة متوسطه

زهره نوری؛ جلیل فتح آبادی؛ کورش پرند

دوره 4، شماره 11 ، اسفند 1389، صفحه 25-40

چکیده
  هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی نوع جهتگیری هدفی و خودکارامدپنداری دانشآموزان و ارتباطآنان با میزان اضطراب ریاضی در دانشآموزان پایۀ دوم دوران متوسطه رشتههای نظری است. برای انجاماین پژوهش، تعداد 580 نفر از دانشآموزان دختر و پسر رشته ها ی نظری (ریاضی، تجربی، انسانی )دبیرستان های دولتی پنج منطقه از مناطق بیست گانه تهران که با روش خوشه ...  بیشتر

مقایسۀ جهت گیری هدف پیشرفت و بازده های شناختی، عاطفی و اجتماعی دانش آموزان دختر و پسر مدارس راهنمایی نمونه و عادی

رحیم بدری گرگری؛ جواد حاتمی؛ روحالله اسماعیلی اقدم

دوره 4، شماره 11 ، اسفند 1389، صفحه 41-57

چکیده
  چکیدهاین پژوهش، جهتگیری هدف پیشرفت و بازدههای شناختی، عاطفی و اجتماعی دانشآموزان دختر وپسر مدارس نمونه و عادی مقطع راهنمایی شهر مرند را مورد مطالعه قرار داد. 130 نفر از دانشآموزاننمونه (دختر 60 و پسر 70 نفر) و 130 نفر دانشآموز از مدارس عادی دولتی ( 60 دختر و 70 پسر ) باروش نمونهگیری تصادفی طبقهای ٤بر اساس جدول تعیین حجم نمونه مورگان و کریج سی ...  بیشتر

وضعیت ابعاد محیط فرهنگی در دانشکده های علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه تهران بر اساس ابعاد چهارگانۀ مدل هافستد

محبوبه عارفی؛ صالح رشید حاجی خواجه لو

دوره 4، شماره 11 ، اسفند 1389، صفحه 59-81

چکیده
  چکیدهاین مطالعه، به شناسایی وضعیت ابعاد محیط فرهنگی بر اساس ابعاد چهارگانۀ مدل هافستد در دانشکدةعلوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه تهران پرداخته و زمینه های مشترک ومتفاوت آنها را بیان کرده است. این تحقیق از نوع توصیفی پیمایشی بوده است و در آن برایجمعآوری اطلاعات از پرسشنامۀ محققساخته استفاده شده است. نتایج تحقیق ...  بیشتر

پیش بینی رضایت شغلی دبیران بر اساس الگوی پنج عاملی شخصیت و هوش عاطفی

زهرا پوریاسین؛ فریده یوسفی

دوره 4، شماره 11 ، اسفند 1389، صفحه 83-113

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطه میان هوش عاطفی، ویژگیهای شخصیت و رضایت شغلی و نیزبررسی نقش تعدیلکنندگی جنسیت در رابطۀ بین این متغیرها در گروهی از دبیران دبیرستانها ی شهرشیراز بود. برای این منظور 145 دبیر مرد و 155 دبیر زن پرسشنامۀ هوش عاطفی (پترایدز و فارنهام،گاسلینگ، رینتفرو و سوان، 2003 ) و پرسشنام ۀ ،TIPI) 2001 )، پرسشنامۀ 10 گویه ای شخصیتاسپکتر، ...  بیشتر

بررسی تأثیر شایستگی مدیران مدارس شهرستان دورود بر عملکرد آنان

حبیب ا... طاهرپور کلانتری؛ سید محمد زاهدی؛ حسن دیناروند

دوره 4، شماره 11 ، اسفند 1389، صفحه 115-136

چکیده
  چکیدههدف از این مقاله، بررسی تأثیر شایستگی مدیران مدارس شهرستان دورود بر عملکرد آنا ن است .پژوهش از نوع توصیفی و تحلیلی و بر پایۀ مدل معتبر چارچوب ارزشهای متضاد کامرون و کوئین2006 ) استوار است. در این پژوهش 78 نفر از مدیران مدارس و 211 نفر از معلمان آنان به پرسشنامۀ )سنجش شایستگی مدیران و 211 نفر از معلمان به پرسشنامۀ سنجش عملکرد مدیران پاسخ ...  بیشتر

تعامل خوداثربخشی با دو شیوة آموزشی در واکنش به تأثیر ارزشیابی آموزش و عملکرد پس از آموزش در یک شرکت صنعتی

حمیدرضا عریضی؛ هاجر براتی

دوره 4، شماره 11 ، اسفند 1389، صفحه 137-162

چکیده
  چکیدهپژوهش حاضر تعامل خوداثربخشی با دو شیوة آموزشی در واکنش به تأثیر ارزشیابی آموزش و عملکردپس از آموزش را مورد بررسی قرار داد. 150 نفر از کارکنان یک شرکت صنعتی به طور تصادفی در سه، گروه، هر گروه شامل 50 نفر گمارده شدند و تحت تأثیر دو نوع مداخله به ترتیب گروه آزمایشی 1گروه آزمایشی با تشویق به انجام خطا و گروه آزمایشی 2، گروه آزمایشی با ...  بیشتر

آسیب شناسی نظام ارزیابی کلان عملکرد وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری

رضا محمدی؛ فرانک مختاریان

دوره 4، شماره 11 ، اسفند 1389، صفحه 163-190

چکیده
  چکیدهپژوهش حاضر، با هدف فراارزشیابی ارزیابی کلان عملکرد در سال 1387 انجام شده و ضمن طراحیپرسشنامۀ آسیب شناسی برای حوزه های ستادی و صف به گردآوری دادهها از 69 حوزه پرداخته است .روایی پرسشنامه از طریق بررسی نظرات افراد ذیربط مشخص شده است. تجزیه و تحلیل یافته ها ازطریق روش آمار توصیفی صورت گرفته است. فراارزشیابی صورت گرفته، هفت حوزه را پوشش ...  بیشتر