دوره و شماره: دوره 4، شماره 8، بهار 1389 
1. رابطۀ کمال‌گرایی والدین با سبک‌های فرزندپروری

صفحه 9-29

محمدعلی بشارت؛ کورش عزیزی؛ سیده اسماء حسینی