نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد و رئیس دانشکدۀ مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشجوی دوره دکترای مدیریت دولتی دانشکدۀ مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

سیستم آموزش عالی کشور، با هدف فراهم کردن موجبات اجرای مطلوب کلیۀ برنامه‌ها و تکالیف مربوط به آموزش عالی و افزایش کارایی سیستم آموزش عالی، به عنوان سازمانی تشکیل شده است. با عنایت به چشم‌انداز بیست ‌سالۀ کشور، اهداف تعالی و پیشرفت کشور در صحنۀ علم و فنّاوری و روابط بین‌المللی با ترویج پژوهش و دسترسی به مرزهای دانش و تعمیق ارزش‌های دینی، گسترش آموزش عالی در سطح کشور با حفظ کیفیت و بر پایۀ عدالت برای دسترسی همگانی، تربیت نیروی متخصص جهت احراز مسئولیت‌های علمی و اجرایی کشور و تحکیم پیوند بین دانشگاه و صنعت و نظارت، حمایت و هدایت در دانشگاه‌ها و سیاستگذاری علمی برای آموزش عالی در نظر گرفته می‌شود.
در این مقاله، ابتدا سیستم آموزش عالی کشور معرفی و سپس به تشریح مدل تحلیل سلسله مراتبی (AHP) در خصوص آموزش عالی پرداخته و در نهایت عوامل و معیارهای مؤثر بر اهداف آن مشخص می‌شود

کلیدواژه‌ها