نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد روان‌شناسی دانشگاه تهران

3 کارشناس ارشد روان‌شناسی بالینی دانشگاه شاهد

چکیده

در این پژوهش، رابطۀ کمال‌گرایی پدران و مادران با سبک‌های فرزندپروری آنان مورد بررسی قرار گرفت. هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطۀ ابعاد کمال‌گرایی خودمحور، دیگرمحور و جامعه‌محور با سبک‌های فرزندپروری شامل سبک‌های اقتداری، آمرانه و سهل‌گیر در نمونه‌ای از خانواده‌های ایرانی بود. تعداد 800 آزمودنی (400 پدر، 400 مادر) در این پژوهش شرکت کردند. از این افراد خواسته شد مقیاس کمال‌گرایی چند بعدی تهران TMPS)؛ بشارت، 1386) و پرسشنامۀ اقتدار والدین (PAQ؛ بوری، 1991) را تکمیل کنند. برای تحلیل داده‌های پژوهش از شاخص‌ها و روش‌های آماری شامل فراوانی، درصد، میانگین، انحراف استاندارد، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون همزمان استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که ابعاد کمال‌گرایی با سبک‌های فرزندپروری رابطه دارد. از یافته‌های این پژوهش نتیجه گرفته می‌شود که ابعاد کمال‌گرایی والدین، ویژگی‌های مربوط به سبک‌های فرزندپروری آنان را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

کلیدواژه‌ها