نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم‏تربیتی دانشگاه تبریز

2 دانشیار دانشگاه تبریز و مأمور در دانشگاه تربیت مدرس

3 کارشناس ارشد روان‏شناسی تربیتی، دانشگاه شهید بهشتی تهران

چکیده

چکیده
این پژوهش، جهتگیری هدف پیشرفت و بازدههای شناختی، عاطفی و اجتماعی دانشآموزان دختر و
پسر مدارس نمونه و عادی مقطع راهنمایی شهر مرند را مورد مطالعه قرار داد. 130 نفر از دانشآموزان
نمونه (دختر 60 و پسر 70 نفر) و 130 نفر دانشآموز از مدارس عادی دولتی ( 60 دختر و 70 پسر ) با
روش نمونهگیری تصادفی طبقهای ٤بر اساس جدول تعیین حجم نمونه مورگان و کریج سی انتخاب
شدند. پرسشنامههای هدف پیشرفت، پرسشنامۀ اهداف جامعهپسند دانشآموزان، مقیاس نگرش کلاسی،
مقیاس پایداری در تکلیف و مقیاس چالش برانگیز بودن تکلیف به منظور جمعآوری اطلاعات استفاده
آزمونهای تعقیبی استفاده شد. نتایج پژوهش نشان ! MANOVA شد. برای تحلیل آماری اطلاعات از
داد که جهتگیری هدف تبحرگرایی دانشآموزان نمونه بالاتر از دانشآموزان عادی بوده است اما
دانشآموزان مدارس عادی دولتی جهت گیری هدف پیشرفت عملکردگرایی بالاتری نسبت به
دانشآموزان مدارس نمونه داشتند. یافتههای دیگر این پژوهش نشان داد، جهتگیری هدف پیشرفت
عملکردگرایی و عملکردگریزی دانشآموزان دختر بالاتر از دانش آموزان پسر بوده است اما در
تبحرگرایی با همدیگر تفاوت معناداری ندارند. بالاخره یافتههای این پژوهش نشان داد، دانش آموزان
نمونه از لحاظ گرایش به انجام تکالیف چالش برانگیز، رفتار اجتماعی دریافت کمک از دیگران و
تمایل به رفتارهای جامعهپسند از دانشآموزان عادی بالاتر بودند.

کلیدواژه‌ها

اسماعیلی، محمد (1377). مقایسه شاخص‏های آموزشی و تربیتی مدارس راهنمایی شبانه‏روزی و عادی استان اردبیل. گزارش چاپ نشده، شورای تحقیقات آموزش و پرورش استان اردبیل.
بحرانی، محمود (1384). مطالعه انگیزش تحصیلی دانش‏آموزان متوسطه استان فارس و عوامل همبسته آن. مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز،4،115 -105
البرزی، شهلا و سامانی، سیامک (1378). بررسی و مقایسه باورهای انگیزشی و راهبرد های خود‏تنظیمی‏برای یادگیری در میان دانش‏آموزان دختر و پسر مقطع راهنمایی تیزهو‏شان  شهر شیراز. مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، 18-3.
توکلی، محمدباقر(1378). بررسی اثرات روانی محیط شبانه‏روزی مدارس راهنمایی استان کردستان بر رفتار و عملکرد تحصیلی دانش‏آموزان در سال تحصیلی 1378- .1377
دهستانی، علیرضا (1376). مقایسه اختلالات شایع روانی در دانش‏‎‎‏آموزان شبانه‏‎‎‏روزی و روزانه دبیرستان‏های نمونه دولتی شهر کرمان سال تحصیلی 76-75. رساله دکتری، کرمان: دانشگاه علوم پزشکی کرمان.
رسولی کلتپه بوکان، لقمان(1376). وضعیت آموزشی، عاطفی، اجتماعی و مذهبی مدارس شبانه‏روزی راهنمایی از دیدگاه دانش‏آموزان، کادر آموزشی و سر پرستان خوابگاه‏های این مدارس در استان آذربایجان غربی در سال تحصیلی 77-1376. پایان نامه کارشناسی ارشد، تهران، دانشگاه تربیت معلم.
سادئی، علی (1372). پیامد های دوری از خانواده در دانش‏آموزان شبانه‏روزی نمونه، شورای تحقیقات اداره کل آموزش و پرورش استان مرکزی.
صافی، احمد (1385). سازمان و قوانین آموزش و پرورش، تهران: سمت.
کاوه، علی اصغر (1375). بررسی نگرش معلمان و دانش‏آموزان پایۀ سوم مدارس راهنمایی شبانه‏روزی خراسان به منظور شناسایی عوامل مؤثر بر پیشرفت تحصیلی و انجام مقایسه بین آنها. شورای تحقیقات استان خراسان.
کیامنش، علیرضا (1374). ارزیابی آموزشی. تهران: انتشارات پیام نور.
وزارت آموزش و پرورش(1366). اساس نامه مدارس نمونه دولتی.
وفادار، صدیقه (1387). مقایسه عملکرد دبیرستان‏های نمونه دولتی و شبانه‏روزی استان آذربایجان شرقی و استان های عضو کانون پژوهشی منطقه یک کشوری. گزارش پژوهشی، سازمان آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی.
هوشمند، محمداحسان (1374). بررسی همه جانبه وضعیت مدارس متوسطه شبانه‏روزی استان فارس در جهت شناسایی کاستی ها و تنگناها در سال تحصیلی 74- 1373. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شیراز.
Ames, C. (1992). Classroom’s goals structures and student motivation. Journal of Educational Psychology, 84, PP 261–271.
Ames, C., & Archer, J. (1988). Achievement goals in the classroom: Students' learning strategies and motivation processes. Journal of Educational Psychology, 80, PP 260-267.
Bandura, A. (1997). Self-efficacy: The exercise of control. New York: W.H. Freeman and Company.
Barron, K., Evans, S., Baranik, L., Serpell, Z., and Buvinger, E. (2006). Achievement goals of students with ADHD. Learning Disability Quarterly, 29, PP 137 – 158.
Brock, L., Nishida, T, Chiang, S., Grimm, K., & Rimm – Kaufman, S. (2008). Children’s perceptions of the classroom environment and social and academic performance. Journal of School Psychology, 46, PP 129 – 149.
Dweck, C.S (1991). Self-theories and goals: Their role in motivation, personality and development. In Nebraska Symposium on Motivation, 1990, p. 38. Lincoln: University of Nebraska Press.
Elliot, A., & McGregor, H. (2001).A 2×2 achievement goal framework, Journal of Personality and Social Psychology, 30, PP 951 – 971.
Galliger, C. C., & Musher-Eizenman, D. R. (2009). When the school bell rings: A comparison of teacher beliefs and teacher practices in direct instruction and constructivist schools. Manuscript submitted for publication.
Harter, S. (1981). A new self-report scale of intrinsic versus extrinsic orientation in the classroom: motivational and informational components. DevelopmentalPsychology, 17, PP 300-312.
Henderson, V., & Dweck, C. (1990). Motivation and achievement In S. Feldman & G Elliott(Eds). At the threshold: The developing adolescent (PP. 308-329). Cambridge, MA: Harvard University Press.
Meece, J. L., & Miller, S. D. (2001). A longitudinal analysis of elementary school students' achievement goals in literacy activities. Contemporary Educational Psychology, 26, PP 454-480.  
Patrick, H. and Ryan, A. (2008).What do students think about when evaluating their classrooms mastery goal structures? The Journal of Experimental Education, 77, PP 99–123.
Pellitier, L. G., Fortier, M. S., Vallerand, R. G., & Briere, M. N. (2002). Associations among perceived autonomy support, forms of self-regulation, and persistence: A perspective study. Motivation and Emotion, 25, PP 275-306.
Ruble, D. N., & C. L. Martin. (1998). "Gender development." PP. 933-1016 in the handbook of child psychology. Volume 3: Social, emotional, and personality development (5th ed), edited by W. Damon & N. Eisenberg. New York: John Wiley.
Ryan, A. M., & Pintrich, P. R. (1997). Should I ask for help? The role of motivation and attitudes in adolescent’s help-seeking in math class. Journal of Educational Psychology, 89, PP 329-341.
Taylor, L. & Ntoumanis, N. (2007).Teacher motivational strategies and student self–determination in physical education. Journal of Educational Psychology, 99, PP 747–760.
Urdan, T., & Schoenfelder, E. (2006). Classroom effects on student motivation: Goal structures, social relationships and competence beliefs. Journal of School Psychology, 44, PP 331–349.
Valinnt, C., Lemery – Chalfant, K., Swanson, J. & Reiser, M. (2008). Prediction of children’s academic competence from their effortful control, relationships and classroom participation. Journal of Educational Psychology, 100, PP 67–77.
Wentzel, K. R. (1993). Motivation and achievement in early adolescence: The role of multiple classroom goals. Journal of Early Adolescence, 13, PP 4-20.