نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روان‏شناسی تربیتی دانشگاه شهید بهشتی

2 استادیار دانشگاه شهید بهشتی

3 دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی نوع جهتگیری هدفی و خودکارامدپنداری دانشآموزان و ارتباط
آنان با میزان اضطراب ریاضی در دانشآموزان پایۀ دوم دوران متوسطه رشتههای نظری است. برای انجام
این پژوهش، تعداد 580 نفر از دانشآموزان دختر و پسر رشته ها ی نظری (ریاضی، تجربی، انسانی )
دبیرستان های دولتی پنج منطقه از مناطق بیست گانه تهران که با روش خوشه ای تصادفی نمونه گیری
شدهاند، شرکت داشتند. برای جمعآوری اطلاعات مربوط به میزان اضطراب ریاضی دانشآموزان از مقیاس
اضطراب ریاضی بتز استفاده شده است و برای اندازه گیری میزان خودکارامدپنداری دانش آموزان از
پرسشنامۀ خودکارامدی بندورا و نیز برای تشخیص نوع جهت گیری هدف دانش آموزان از پرسشنا مۀ
مستقل، آزمون همبستگی t جهتگیری هدفی استفاده شده است. برای تحلیل دادهها از روش های آماری
پیرسون و رگرسیون استفاده شد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که میزان اضطراب ریاضی
دانشآموزان پایۀ دوم دبیرستان در رشتههای مختلف نظری (ریاضی، تجربی و انسانی ) تفاو ت معنادار
داشته است اما بین شرکتکنندگان از نظر میزان اضطراب تفاوت جنسیتی دیده نمی شود . با این حال ،
اضطراب ریاضی با جهتگیری هدفی مهارت مدار (اجتنابی و گرایشی) رابطۀ منفی و با جهتگیری هدفی
عملکردمدار (اجتنابی و گرایشی) رابطه مثبت معناداری نشان میدهد. همچنین بین جهتگیری هدفی و
خودکارامدی دانشآموزان رابطه وجود دارد و می توان براساس نوع جهت گیری هدفی و میزان
خودکارامدی دانشآموزان بخشی از اضطراب ریاضی در آنان را پیشبینی کرد.

کلیدواژه‌ها

اصغرنژاد، طاهره (1383). بررسی رابطه باور‏های خودکارامدی. مسندمهارگذاری با موفقیت تحصیلی، پایان‌نامه  کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی، تهران.
اعرابیان، اقدس (1383). بررسی تأثیرهای خودکارامدی بر سلامت روانی و توفیق تحصیل دانشجویان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه شهید بهشتی، تهران.
حیدری، محمود (1389). بررسی جایگاه خودناتوان سازی در مدل ساختاری پیش بینی موفقیت تحصیلی. پایان‌نامه دکتری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران.
سیف، علی­اکبر (1380). روان‏شناسی پرورشی. تهران: انتشارات آگاه.
کرامتی، هادی(1380). بررسی روابط خودکارامدی ادراک‏شده دانش‏آموزان سوم راهنمایی تهران و نگرش آنان نسبت به درس ریاضی با پیشرفت ریاضی آنان، پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه تربیت معلم، تهران.
کیامنش، علیرضا و نوری، رحمان (1377). یافته‏های سومین مطالعه بین‏المللی TIMSS: ریاضیات دوره ابتدایی، چاپ اول، تهران.
لرنر، ژانت (1384).  ناتوانایی­های یادگیری (ترجمه عصمت دانش). تهران: انتشارات دانشگاه شهید بهشتی (تاریخ اثر به زبان اصلی 1997).
مرتضوی، شهرناز(1383). روابط متقابل بین کارامد پنداری و ادراک حمایت از سوی خانواده، معلمان و دوستان نزدیک در ارتباط با رضایت از زندگی در نمونه­هایی از دانش‏آموزان دبیرستانی شهر تهران. فصلنامه پژوهشی-علمی‏نوآوری های آموزشی، شماره 8، ص 13-39.
نجفی، مشتاق(1380). بررسی خودکار آمدی ادراک شده و بازخورد بر عملکرد ریاضی دانش‏آموزان سال دوم رشته ریاضی فیزیک زنجان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت معلم، تهران.
نصر اصفهانی، زهرا (1382). نقش خودکارامدی ریاضی، خودپنداره ریاضی، سودمندی ادراک شده ریاضی و اضطراب ریاضی در پیشرفت ریاضی دانش‏آموزان سال اول دبیرستان (تهران).پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت معلم، تهران.
ولی محمدی، مریم (1381). جهت‏گیری هدفی با راهبردهای یادگیری و اضطراب امتحان در دانش‏آموزان دختر و پسر سال دوم راهنمایی شهر تهران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه الزهراء، تهران.
Andrew.S & Viall.W(1998). Nursing Student Self-Efficacy, Self-Regulated and Academic Performance in science. www.aar.edu.au98pap/and93319.htm
Bandura.A(1997). Self-Efficacy: The Exercise of Control, H.W.Freeman and Company, NewYork
Betz, N.E(1978). Prevalence, Distribution and Correlates of Math Anxiety in college Student, Journal of Counseling Psychology, VOL25, PP 441-448
Darmanegaraliem, A & Lau,S & Nie, Y(2007). The Role of Self-Efficacy, and Achievement Goals in Predicting Learning Strategies, Task Disengagement, Peer relationship and Achievement Outcome. Contemporary Educational Psychology, VOL33, PP 486-512
Elliot, A. J & Mc gregor, H.A (2001). A 2*2 Achievement Goal Framework. Journal of Personality and Social Psychology. VOL80, PP 501-519
Gerhard, W.M &. Brown, K. G(2006). Individual Differences in Self-efficacy Development: The Effects of Goal Orientation and Affectivity, Learning and Individual DifferencesVOL 16(1), PP 43-59
Gutman, L.M(2005). How Student and Parent goal Orientations and Classroom Goal Structures Influence the Math Achievement of African Americans During the High School Transition, Contemporary Educational Psychology,VOL31(1), PP 44-63
Hackett, G(1985). Role of mathematics self-efficacy in the choice of math related majors of college women and men: A path analysis, Journal of Counseling Psychology, VOL32, PP 47-56
Hadfield, o.D & McNiel,L(1994). The Relationship Between Myers-Briggs Personality Type and Mathematics Anxiety Among Prosevice Elementary Teachers, Journal of Instructional Psychology, VOL21 (4), PP 375-384
Hembree, R.(1990) The nature, effects, and relief of mathematics anxiety, Journal of Research in Mathematics Education. VOL21, PP 33–46.
Jain, S & Dowson, M (2009) Mathmatics Anxiety as a Function of Multimensional Self-Regulation and Self-Efficacy. Contemporary Educational Psychology, VOL34, PP 240-249
Lavasani,m.G. & Rastegar,A & Mooghali,A(2010). Presenting a Model of Predicting Computer Anxiety in Terms of Epistemological Beliefs and Achievement Goals, Computers in Human Behavior, VOL26, PP 602-608
Ma, X & Jiangming, Xu (2004). The Causal Ordering of Mathematics Anxiety and Mathematics Achievement: A Longitudnal Panel Analysis, Journal of Adolescence, VOL27, PP 165-179
McCoy,L.P(1992). Correlates of Mathematics Anxiety, Focus on Learning Problems in Mathematics, VOL14 (2), PP 51-57
Meece,J.L(1990). Predictors of Math Anxiety and Its Influence on Young Adolescent's Course Enrollement Intentions and Performance in Mathematics. Journal of Educational Psychology, VOL82 (1), PP 60-70
Pajares, F & Urdan, T (1996). An Exploratory factor Analysis the Mathematics Anxiety Scale, Measurement and Evaluation in Counseling and Development, VOL29, PP 35-47
Pintrich, P. R & Schunk, D (2002). Motivation in Education: Theory, research, and Applications (2nd ed). Uppersaddle River, NewJersey” Prentice Hall
Putwain, D.W & daniels, R.A (2010). Is the Relationship between Competence Beliefs and Test Anxiety Influenced by Goal Orientation? Learning and Individual Differences.VOL 20 (1), PP 8-13
Richardson, F, C & Suinn, R.M (1972). The Mathematics Anxiety Rating Scale: Psychometric Data, Journal of Counseling Psychology, VOL19(6), PP 551-554.
Runhaar, P & Sanders, K & Yang, H (2010). Stimulating Teachers' Reflection and Feedback Asking: Interplay of Self-Efficacy, Learning Goal Orientation, and Transformational Leadership, Teaching and Teacher Education, Article in Press, VOL 26(5), PP 1154-1161.
Smith, G.P (1996). Efficacy and teaching mathematics by telling. A chellenge for reform paper presented at the Journal for research in mathematics education, VOL27 (4), PP 387-402
Tobias,S.(1978). Managing Math Anxiety: A new Look TO AN OLD Problem. Children Today. VOL7 (5),PP 7-9
Tuckman ,B.W and Sexton, T.L(1990). The Relation Retween Self-Beliefs and Self - Regulated Performance.Jowrwa/ social behavior and personality, VOL5, PP 465-472.
Wood, E.F (1988). Math Anxiety and Elementary Teachers: What Does Research Tell Us? For the Learning of Mathematics.VOL8 (1), PP 8-13
Yoko, O (1998). The Relationship of Computer Anxiety, Mathematics Anxiety, Trait Anxiety, Test Anxiety, Gender, and Demographic Characteristics among Community College Students. Bnet.retieved from http://findarticles.eom/p/articles/mi mOFCPJis 2 34/ai 63365180/