نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه اصفهان

2 کارشناسی ارشد روان‏شناسی صنعتی و سازمانی

چکیده

چکیده
پژوهش حاضر تعامل خوداثربخشی با دو شیوة آموزشی در واکنش به تأثیر ارزشیابی آموزش و عملکرد
پس از آموزش را مورد بررسی قرار داد. 150 نفر از کارکنان یک شرکت صنعتی به طور تصادفی در سه
، گروه، هر گروه شامل 50 نفر گمارده شدند و تحت تأثیر دو نوع مداخله به ترتیب گروه آزمایشی 1
گروه آزمایشی با تشویق به انجام خطا و گروه آزمایشی 2، گروه آزمایشی با اجتناب از خطا و گروه
شمارة 3، گروه کنترل قرار گرفتند. سپس شرکتکنندگان به ابزارهای پژوهش که عبارت بودند از
مقیاس خوداثربخشی کوزلوسکی و همکاران ( 2001 ) و مقیاس های ارزشیابی آموزشی شامل دو زیر
مقیاس واکنش به آموزش و عملکرد پس از آموزش پاسخ دادند. تحلیل دادهها با استفاده از تحلیل
واریانس چند متغیره و رگرسیون های تعدیلی نشان داد که عملکرد و واکنش شرکت کنندگان به دورة
آموزشی در سه گروه در افراد با خوداثربخشی بالا از افراد با خوداثربخشی پایین بالاتر است و
خوداثربخشی با دو شیوة آموزشی در ارزشیابی آموزش تعامل میکنند. بر مبنای یافته های این پژوهش
توصیه هایی در جهت انتخاب کارکنان برای آموزش مبتنی بر شایستگی و مثلاً بر اهمیت شیوة آموزشی
تشویق به خطا ارائه شده است .همچنین تلویحاتی برای مدیران و پژوهشگران بعدی در جهت
اثربخشی بیشتر و نیز جو سازمانی مناسب عرضه شده است.

کلیدواژه‌ها

ابیلی، خدایار و هداوندی. محمدرضا (1383). ارزیابی کیفیت دوره‌های آموزشی موسات ارائه دهنده خدمات آموزشی به شرکت ایران خودرو. مجله روانشناسی و علوم تربیتی. سال 34، شماره 1، ص 99-127.
ارونسون، الیوت (1385).روانشناسی اجتماعی.ترجمه حسین شکرکن.تهران.انتشارات رشد.
براتی، هاجر و عریضی، حمیدرضا (1389). تعامل توانایی‏های شناختی با دو شیوه آموزشی در واکنش به ارزشیابی آموزش  و عملکرد پس از آموزش در یک شرکت صنعتی. مجله روان‏شناسی معاصر،5(1)- 63-51.
براتی، هاجر  و نوروزی، صغرا (1384).بررسی رابطه بین خوداثربخشی و ثبات هیجانی با خشنودی شغلی کارکنان شرکت ذوب آهن اصفهان. پایان نامه کارشناسی.دانشگاه شهید چمران اهواز. دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی.
دولان، شیمون. ال و شولر، رندال. اس (1384). مدیریت امور کارکنان و منابع انسانی. ترجمه: محمد صائبی و محمد علی طوسی. تهران، مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‏ریزی.
رابینز، استفان. پی (1384). مدیریت رفتارسازمانی.ترجمه فرزاد امیدواران.تهران. موسسه کتاب مهربان نشر.
عریضی، حمیدرضا (1386). طرح پژوهشی ارزشیابی آموزشی در شرکت ملی گاز ایران. تهران.
عریضی، حمیدرضا؛ عسکری، آزاده و اخباری، مریم (1387). اثربخشی خطا بر روی خلاقیت وبرنامه ریزی و تفکر مستق از میدان دانشجویان رشته‌های مهندسی. فصلنامه آموزش مهندسی ایران. سال دهم.شماره 37.ص 31-49.
فتحی واجارگاه. کوروش و دیبا واجاری . طلعت (1384). ارزشیابی اثربخشی دوره‌های آموزشی (براساس الگوی کرک پاتریک).تهران،آییژ.
کرلینجر، اس. فرد و پدهازر، ای. الازار (1385). رگرسیون چند متغیره در پژوهش‌هایعلوم رفتاری. ترجمه حسن سرایی. مرکز نشر دانشگاهی.
مسعودنیا. ابراهیم (1386).خودکارآمدی ادراک شده و راهبردهای مقابله ای در موقعیت‌های استرس‏زا. مجله روانپزشکی و روان‏شناسی بالینی ایران، سال سیزدهم، شماره 4،405-415.
مهداد، علی (1387). روان‏شناسی صنعتی و سازمانی. اصفهان. نشر جنگل.
Aiken,L.S.,& West,S.G.(1991).Multiple regression:testing and interpreting interactions. Newbury park,Ca:Sage.
Bandura,A.(1971).Social learning theory.Morrison,NJ:Gene learning Press.
Bandura,A.(1986).Social Foundation of thought and action: A social cognitive theory: Englewood Cliffs,NJ:Prentice-Hall.
Bell B. S.,& Kozlowski S. W.J.(2008). Active Learning: Effects of Core Training Design Elements on Self-Regulatory Processes, Learning, and Adaptability.Journal of Applied Psychology, 93(2). 296-316.
Bourgeois, N T.(2007).Error training: An examination of met cognition, emotion control, intrinsic motivation, and knowledge as mediators of performance effects.Louisiana State University and Agricultural & Mechanical College,  121 pages; AAT 3277097.
Buckelew S. M., Adams S. H., Irwin Jr C. E., Gee S.,& Ozer E. M.(2008). Increasing Clinician Self-Efficacy for Screening and Counseling Adolescents for Risky Health Behaviors: Results of an Intervention.Journal of Adolescent Health, 16,590-607.
Bylund C L., Brown R F., di Ciccone B  L., Levin T. T., Gueguen J. A., Hill C.,& Kissane D. W.(2008). Training faculty to facilitate communication skills training: Development and evaluation of a workshop.Patient Education and Counseling, 70(3), 430-436.
Campbell J.P & kuncel,W,R.(2001).Individual and Team training ,SAGE publications,London.
Cohen ,J., & Cohen,P.(1983).Applied multiple regression/correlation analysis for the behavior sciences.Hills dale,NJ:Erlbaum.
Cronbach,L.J.& Snow,R.E(1977).Aptitude and instructional methods.New york:Irvington.
Dawson, K. A., Gyurcsik, N. C., Culos-Reed, S. N., & Brawley, L. R. (2001). Perceived control: A construct that bridges theories of motivated behavior. In G. C. Roberts (Ed.), Advances in motivation in sport and exercise (pp. 321-356). Champaign, IL: Human Kinetics.
Dormann,T.,& Fres,M.(1994).Error training: Replication and the function of exploratory behavior. International Journal of Human –Computer Interaction,6,365-372.
Ford,J.D.(2000).Training in organization. Gulf Publishing Company. Texas.
Frese M. & Altman.A.(2002).The Treatment  of errors in learning & training .In L.Bain BidgeS.A.R.Quinanilla(Eds.).Developing Skill with New thechnology Chichester,England:Wiley.pp.65-86.
Frese M. & Zapf,D.(1994).In H.C. Triandis,M.D.Dunnette & L.M.Hough (Eds) ,Handbook of Industrial and Organizational Psychology,Vol.4(2nd ed.).Pal Alto,CA:Consulting Psychologist Press.
 Gao Z.(2008).College Students' Motivation Toward Weight Training: A Combined Perspective.Journal of Sport Behavior. , 31( 1), 22-44.
 Gao Z.,  Xiang P.,& Lee A. M.(2008). Self-Efficacy and Outcome Expectancy in Beginning Weight Training Class: Their Relations to Students' Behavioral Intention and Actual Behavior. Research Quarterly for Exercise and Sport, 79(1) , 92-111.
Goldestein,I.L.(1989).Training and development in organizations. Collected papers. San Francisco: Jossey-Bass.
Gully S. M., Payne S. C., Lee Kiechel Koles K.,& Whiteman J-A. K.(2002).The Impact of Error Training and Individual Differences on Training Outcomes, : An Attribute–Treatment Interaction Perspective.Journal of Applied Psychology, 87( 1), 143-155.
Heggestad E. D.,& Kanfer R.(2005). The Predictive Validity of Self-Efficacy in Training Performance: Little More Than Past.Performance. Journal of Experimental Psychology: Applied,  11(2), 84-97.
Holladay C. L.,& Quinones M. A.(2003).Practice Variability and Transfer of Training: The Role of Self-Efficacy Generality .Journal of Applied Psychology, 88( 6), 1094-1103.
Hollnagel,E.(1998).Cognitive Reliability and Error Analysis Method. CREAM.Oxford,New York & Tokyo:Elsevier.
Keith N.,& Frese M.(2008). Effectiveness of Error Management Training: A Meta-Analysis. Journal of Applied Psychology, 93(1), 59-69.
Kirkpatrik,D.(1996).Evaluating Training Programs: The Four Level.Berret Publishing.New York.
Koslowski,S.W.J.,Gully,S.m,Brown.K.G.,Salas,E.,Smith,E.M.,&Nason,E.r.(2001).Effects of training goals and goal orientations traits on multi-dimensional training outcomes and performance adaptability. Organizational Behavior and Human Decision processes,85,1-31.
Kushnir T., Ehrenfeld M.,& Shalish Y.(2008).The effects of a coaching project in nursing on the coaches’ training motivation, training outcomes, and job performance: An experimental study. International Journal of Nursing Studies, 45(6), 837-845.
MacDonald S W.S., Stigsdotter-Neely A., Derwinger A.,& Bäckman L.(2006).Rate of Acquisition, Adult Age, and Basic Cognitive Abilities Predict Forgetting: New Views on a Classic Problem. Journal of Experimental Psychology, 135( 3), 368-390.
Manuel J. de la Torre C., Pedro F.& Casanova A.(2007).Comparative analysis of expectancies of efficacy in in-service and prospective teachers. Teaching and Teacher Education, 23(5), 641-652.
Michelle Y, C.(2005). Toward minimizing negative consequences of errors: Exploring interactions between trainee characteristics and training design. available on:www.ProQuest.com
Nishisaki A., Keren R., & Nadkarni V.(2007).Does Simulation Improve Patient Safety?: Self-Efficacy, Competence, Operational Performance, and Patient Safety. Anesthesiology Clinics, 25(2), 225-236.
Nyssen ,A.S.(2000).Analysis of human errors in anaesthesia: Our methodological approach:from general observation to targeted studies in laboratory.In C. Vincent & B.A. De Mol(Eds.), Safty in Medicine(pp.49-63).London: Pergamon.
Rahimpour M.R, Lovell N. H., Celler B. G.,  & McCormick J.(2008). Patients’ perceptions of a home tableware system. International Journal of  Medical Informatics,77(7), 486-498.
Riggs,M.l.Warka,J,BABASA,B,Betancourt,R.Hooker,S.(1994).Development and validation of self –efficacy and out come expectancy scales for job-related applications.Educational and Psychological Measurement,57, 793-802.
 Rochat S., Martin E.,  Piot-Ziegler C.,& Najafi B., et al .(2008).Falls Self-efficacy and gait performance after gait and balance training in older police.Journal of the American Geriatrics Society. , 56( 6), pg. 1154.
Sitzmann T., Brown K G., Casper W J., Ely K, & Zimmerman R D. (2008).A Review and Meta-Analysis of the Nomological Network of Trainee Reactions.Journal of Applied Psychology,  93( 2) , 280-295.
Smith R., Jayasuriya R., Caputi P.,& Hammer D.(2008). Exploring the role of goal theory in understanding training motivation. International Journal of Training & Development. , 12(1), p. 54.
Snow , R. E. & lohman,D.F.(1984). Toward a Theory  of cognitive aptitude for learning from instruction .Journal of educational psychology,76(3),347-376 .
Snow , R. E. (1989). Aptitude-treatment interaction as a framework for research on individval differences in learning . In P.L. Ackerman, R.J. sternberg & R.Glaser(Eds.),Learning and individval differences (pp 13-59).New york:Freeman & co.
Williams, D. M., Anderson, E. S., & Winnet, R A. (2005). A review of the outcome expectancy construct in physical activity research. Annals of Behavioral Medicine, 29, 70-79.
Yorke, C M.(2005).Toward minimizing negative consequences of errors: Exploring interactions between trainee characteristics and training design. DePaul University, 143 pages; AAT 3196376.
Zinken K. M., Cradock S., & Skinner T. C.(2008).Analysis System for Self-Efficacy Training (ASSET): Assessing treatment fidelity of self-management interventions. Patient Education and Counseling, In Press, Corrected Proof.