نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده علوم‏تربیتی و روان‏شناسی دانشگاه شهید بهشتی تهران

2 کارشناس ارشد مدیریت و برنامه‏ریزی آموزش عالی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

چکیده
این مطالعه، به شناسایی وضعیت ابعاد محیط فرهنگی بر اساس ابعاد چهارگانۀ مدل هافستد در دانشکدة
علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه تهران پرداخته و زمینه های مشترک و
متفاوت آنها را بیان کرده است. این تحقیق از نوع توصیفی پیمایشی بوده است و در آن برای
جمعآوری اطلاعات از پرسشنامۀ محققساخته استفاده شده است. نتایج تحقیق بیانگر آن بود که ابعاد
محیط فرهنگی در دانشکدة علوم تربیتی و روانشناسی (دانشگاه شهید بهشتی و تهران ) تفاوت
معناداری داشت. بررسی ابعاد محیط فرهنگی دانشکدة علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی
و دانشگاه تهران، نشاندهندة تفاوت آماری معنادار بین ابعاد فاصلۀ قدرت و جمعگرایی فردگرایی و
عدم تفاوت آماری معنادار در بین ابعاد مردگرایی زنگرایی و پرهیز از عدم قطعیت بوده است.

کلیدواژه‌ها

ابزری، مهدی. تیموری، هادی؛ دلوی محمدرضا (1387). بررسی مؤلفه­های فرهنگ سازمانی با رویکردهای آسیب‏شناسی فرهنگی. فصلنامه راهبرد فرهنگ، شماره4.
پورکاظمی، محمد حسین؛ شاکری نوائی، غلامرضا (1383). بررسی فرهنگ سازمانی دانشکده‏های مدیریت دانشگاه‏های تهران و نقش آن در بهره وری دانشکده‏ها. مجله مدرس علوم انسانی، شماره 36.
ترابی­کیا، هایده (1377). بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و رضایت شغلی اعضای هیئت علمی‏دانشگاه تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکدۀ روان‏شناسی و علوم تربیتی. دانشگاه شهید بهشتی.
ثقفی، علی و رضازاده، جواد (1382). زمینه فرهنگی رفتار حرفه­ای حسابداران. فصلنامه مطالعات حسابداری، شمارۀ اول.
دارابی، ناصر (1380). بررسی و تبیین فرهنگ سازمانی دانشگاه تربیت مدرس. رسالۀ دکتری، دانشگاه تربیت مدرس.
دیم، رزماری و جانسون، راشل(1386). مدیریت­گرایی و مدیریت دانشگاه: ساخت اجتماعات دانشگاهی چدید یا تخریب اجتماعات پیشین، در: دانشگاه و اجتماعات علمی‏آن. به اهتمام ایان مک نی، ترجمۀ جواد افشاری زنجانی، تهران، پژوهشکدۀ مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری .
رابینز، استیفن پی (1383). رفتار سازمانی: مفاهیم و کاربردها (جلد سوم). ترجمۀ علی پارسائیان و سید محمد اعرابی، دفتر پژوهش‏های فرهنگی.
رفیع­پور، فرامرز (1381). موانع رشد علمی‏ایران و راه­­حل­های آن. تهران، شرکت  سهامی‏ انتشار.
زرگرپور، حمید (1379). نقش فرهنگ در آموزش مدیریت (با تأکید بر مدل فرهنگی هافستد). مجله مصباح، شماره33.
صباغیان، زهرا (1388). فرهنگ دانشگاهی: یک چارچوب پژوهشی، در رویکردها و چشم‏اندازهای نو در آموزش عالی. به اهتمام محمد یمنی دوزی سرخابی، پژوهشکدۀ مطالعات فرهنگی و علوم اجتماعی، وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری. چاپ اول.
صفایی فخری، لیلا و بهرنگی، محمدرضا (1388). بهره‏گیری از الگوی مدیریت دانش در توسعۀ فرهنگ دانشگاه اسلامی. فصلنامۀ فرهنگ در دانشگاه اسلامی. شمارۀ 2.
طائفی، علی (1378). فرهنگ علمی ‏ـ پژوهشی ایران (بررسی قابلیت­ها و تنگناها). فصلنامۀ سیاست علمی‏ و پژوهشی رهیافت، شمارۀ 21.
علوی، سید حمید و یداللهی، حسین(1382). بررسی فرهنگ و روش ادارۀ تعارض­های درونی پرسنلی بر طبق الگوی هافستد و توماس. مجلۀ علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، شمارۀ اول.
فاضلی، نعمت­الله (1382). بررسی تطبیقی فرهنگ دانشگاهی ایران و بریتانیا: مطالعه­ای انسان­شناختی در علل ناکارامدی آموزش دانشگاهی در ایران. نامه انسان­شناسی، شمارۀ سوم.
علیون، آرزو (1387). مدیریت میان فرهنگی:ابعاد فرهنگی هافستد در سازمان‏های دولتی ایرانی (با تمرکز بر بررسی تفاوت ابعاد فرهنگی در دو جنس «زن» و «مرد). پایان­نامۀ کارشناسی ارشد، پردیس دانشکده‏های فنی دانشکدۀ مهندسی صنایع دانشگاه تهران.
کوی، لوتان (1378). آموزش و پرورش: فرهنگ‏ها و جوامع. ترجمۀ محمد یمنی دوزی سرخابی. انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، چاپ اول.
نات، راگو (1382). مدیریت تطبیقی. ترجمه عباس منوریان، مرکز انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی. چاپ سوم.
هدایتی، سید هاشم (1381). ارتباط فرهنگ ملی با فرهنگ سازمانی. ماهنامه علمی‏ ـ آموزشی تدبیر، شمارۀ 126.
Aycan, z., Kanungo, R. N.,Mendonca, M. , Yu, K ., Deller, J. , Stahl, G. , Kurshid, A. (2000). Impact of Culture on Human Resource Management Practices: A 10-Country Comparison.International Association for Applied Psychology,49(1) ,192-221.
Hofstede, G.(1991). Cultures and organizations: Software of the mind. London: McGraw-Hill.
Hofstede, G.(1980). Culture's consequences: International differences in work-related values. Newbury Park, CA: Sage.
Huettinger, M.(2008). Cultural dimensions in business life: Hofstede’s indices for Latvia and Lithuania. Baltic Journal of  Management,Vol. 3 ,No. 3, pp. 359-376.
Li, J., Richard Harrison, J.(2007). Corporate governance and national culture: a multi-country study, Corporate Governance VOL. 8 ,NO. 5, pp. 607-621.
Obenchain, Alice.(2002). Innovation in Higher education of Organization Culture, Conference Proceeding, Radford University.
Sun, T., Horn, M., Merritt, D.(2009). Impacts of cultural dimensions on healthy diet through public self-consciousness. Journal of Consumer Marketing, Vol. 26 ,No. 4, pp. 241-250.
Tsang, D. (2007). Leadership, national culture and performance management in the Chinese software industry. International Journal of Productivity and Performance Management, Vol. 56, No. 4, pp. 270-284.
Zhao, Fang. (2005(. Exploring the synergy between entrepreneurship and innovation. International Journal of Entrepreneurial Behavior & research, vol.11, No.1, pp.25-41.