نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی سازمان سنجش آموزش کشور

2 دانشجوی دکترای مدیریت آموزشی دانشگاه تهران

چکیده

چکیده
پژوهش حاضر، با هدف فراارزشیابی ارزیابی کلان عملکرد در سال 1387 انجام شده و ضمن طراحی
پرسشنامۀ آسیب شناسی برای حوزه های ستادی و صف به گردآوری دادهها از 69 حوزه پرداخته است .
روایی پرسشنامه از طریق بررسی نظرات افراد ذیربط مشخص شده است. تجزیه و تحلیل یافته ها از
طریق روش آمار توصیفی صورت گرفته است. فراارزشیابی صورت گرفته، هفت حوزه را پوشش داده
و نتایج حاصل از آن در قالب جداول توصیفی ارائه شده است. یافتههای کلی آسیب شناسی ارزیابی
عملکرد وزارت متبوع، در اکثر موارد حاکی از تناسب نسبی یا عدم تناسب شاخص های عمومی ارزیابی
عملکرد با مأموریت و اهداف حوزه های صف وزارت متبوع بوده و تنها در حوز ة ستادی وزارت با
مأموریت ها و اهداف وزارت، تناسب داشته است . در خاتمه نیز، راهکارهای اجرایی برای بهبود
وضعیت موجود ارزیابی کلان عملکرد وزارت متبوع پیشنهاد شده است.

کلیدواژه‌ها

اجتهادی، مصطفی؛ رسول داودی (1386). آسیب‌شناسی ساختار نظام آموزش عالی در اجرای برنامه‌های پنج‏ساله توسعۀ بخش آموزش عالی به منظور ارائۀ راهبردهای مناسب. دانش و پژوهش در علوم تربیتی. شمارۀ 15. صص 24-1.
اصغری، حسنعلی (1380). طراحی معیارهای ارزیابی کارایی عملکرد شرکت‌های تحت پوشش سازمان منطقه آزاد کیش و آزمون مفید بودن آن. پایان‌نامۀ کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی (گرایش مالی). دانشکدۀ مدیریت دانشگاه تهران
ایران‌زاده، سلیمان؛ برقی، امیر (1388). ارزیابی علمکرد سازمان با مدل روش امتیازی متوازن (BSC) (مطالعۀ موردی). مجلۀ مدیریت صنعتی دانشکدۀ علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی‏واحد سنندج. سال چهارم. شمارۀ 8. صص 86-67.
آقاجانی، حسنعلی؛ طالب‌نژاد، عاطفه (1388). ارائه چارچوبی برای ارزیابی عملکرد مراکز رشد. فصلنامۀ رشد فنّاوری . شمارۀ 19. صص 38-32.
حاجی‌کریمی، عباسعلی؛ پرهیزگار، محمدمهدی (1386). سازوکارهای مؤثر در طراحی و پیاده‌سازی نظام‌های نوین ارزیابی عملکرد سازمانی در بانک‌های تجاری کشور (مطالعۀ موردی، بانک ملت). پژوهشنامۀ علوم انسانی و اجتماعی «ویژۀ مدیریت». سال هفتم. شمارۀ 27.
خلیلی‌عراقی، سیدمنصور؛ جهانگیر یداللهی فارسی (1381). طراحی مدل برنامه‏ریزی آرمانی فازی برای تخصیص منابع در آموزش عالی. دانش مدیریت. سال پانزدهم. شمارۀ 56. صص 60-35.
رهنورد، فرج‌اله (1387). عوامل مؤثر بر ارتقای عملکرد سازمان‏های بخش دولتی ایران. پژوهشنامۀ علوم انسانی و اجتماعی مدیریت. سال هشتم شمارۀ 4 (پیاپی 31). ص 100-77.
ساقی، سیدیحیی (1375). ارزیابی عملکرد سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای در مقابل آموزش مقرری‌بگیران بیمۀ بیکاری. پایان‌نامۀ کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی (گرایش بیمه). دانشکدۀ مدیریت دانشگاه تهران.
عفتی داریانی، محمدعلی؛ علاءالدین رفیع‌زاده بقرآباد؛ مریم رونق (1386). مدیریت عملکرد (با نگاهی به ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی) تهران: انتشارات فرمنش.
فراستخواه، مقصود (1387). بررسی وضع موجود و مطلوب ارزیابی نظام علمی‏در ایران با تأکید بر بخش آموزش عالی. فصلنامۀ سیاست علم و فنّاوری . سال اول. شمارۀ 2. صص 58-43.
فقهی فرهمند، ناصر. بررسی وضعیت عوامل کلیدی عملکرد سازمان‏های خدماتی با روش امتیازی متوازن. فصلنامه مدیریت صنعتی دانشکدۀ علوم‏انسانی دانشگاه آزاد اسلامی‏ واحد سنندج. سال چهارم. شمارۀ 10. صص 57-67
گروه مطالعاتی دانشکدۀ مدیریت راهبردی (1387). تولید علم و فنّاوری (اصول و راهبردها). تهران: انتشارات دانشگاه عالی دفاع ملی.
محمدی، رضا و همکاران (1386) . طراحی و استقرار نظام ارزشیابی کلان عملکرد وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری . فصلنامۀ پژوهش و برنامه‏ریزی در آموزش عالی.  شمارۀ 46، سال سیزدهم : 124-91.
محمدی، رضا؛ شریعتی، صدیقه؛ مختاریان، فرانک؛ کرم‌زاده، سمیه (1387). سیر تحول و تکامل استقرار نظام ارزیابی عملکرد در وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری . نامۀ آموزش عالی. سال اول. شماره 1. ص 167-133.
معاونت توسعۀ مدیریت و سرمایۀ انسانی، (1384). اصلاح نظام های مدیریتی. تهران: انتشارات مؤسسۀ عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‏ریزی
ملکی، محمدرضا؛ نصیری پور، امیراشکان؛ حجازی، علی؛ کاخانی، محمدجمیل(1388). مطالعه تطبیقی سنجش عملکرد سازمانی در ایران و کشورهای توسعه یافته. مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار. دوره 16. شماره 1. صص 49-43.
منصوری، رضا (1382). توسعه علمی‏ایران. چاپ دوم. تهران: اطلاعات.
موسی‌خانی، مرتضی؛ حق‌خواه، داوود؛ حسن‌زاده، رقیه (1388). ارائه یک چهارچوب مفهومی ‏برای ارزیابی عملکرد دانشگاه. فصلنامۀ رهبری و مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی‏ واحد گرمسار. سال سوم. شماره 3. صص 145-161.
 نوروززاده، رضا؛ کورش فتحی واجارگاه؛ امیرحسین کیذوری (1388). تحلیل محتوایی اسناد فرادستی و معین به منظور استنتاج سیاست‌های برنامه‌های توسعه پنجم بخش آموزش عالی، تحقیقات و فنّاوری . فصلنامۀ پژوهش و برنامه‏ریزی در آموزش عالی. شمارۀ 53. صص 50-29
والمحمدی، چنگیز؛ فیروزه، نگین(1389). ارزیابی عملکرد سازمان با استفاده از تکنیک BSC (مطالعه موردی). (پژوهشگر) فصلنامۀ مدیریت. سال هفتم. شمارۀ 18. تابستان. صص 72-87.
ALUKO, M. A. O(2003). The impact of culture on organizational performance in selected textile firms in Nigeria. Nordic Journal of African Studies.12(2): 164–179
 ALNAP Annual Review(2003). Meta-Evaluation.Section M. Active Learning Network for Accountability and Performance in Humanitarian Action. P136-181.
Aung Latt, Kpan(2008). Motivating people on the way towards organizational performance. Covalence, Ethical Quotation System.
Benson, Robyn; Brack Charlotte (2010). Online learning and assessment in higher education. Uk: Chandos Publishing
Brundrett, Mark; Rhodes, Christopher (2011). Leadership for quality and accountability in education. USA & Canada: Routledge.
Debowski, Shelda (2011). Locating academic development. The first step in evaluation. Stefani, Lorraine (Ed). Evaluation the effectiveness of academic development. Principles and practice.Uk: Rutledge. 
Durgin, Thomas V(2006). Using Competency Management to Drive Organizational Performance. Using Competency Management to Drive Organizational Performance. Human Capital Institute.
Feng Jing, Fenwick;Gayle C. Avery(2008). Missing Links in Understanding the Relationship between Leadership and Organizational Performance. International Business & Economics Research Journal. Volume7, Number 5. P 67-78.
Fraser, Doug (2004). National evaluation standards for Australia and New Zealand: Many questions but few answers. International perspectives on evaluation standards. Craig Russon and Gabrielle Russon (Ed). New Directions for Evaluation. No 104. Pp 67-78.
 Hanssen, Carl E; Frances Lawrenz; Diane O. Dunet(2008). Concurrent Meta-Evaluation A Critique. American Journal of Evaluation. Volume 29 Number 4. p 572-582
MacKenzie, Iain S(2000). Performance Appraisal Systems for Organizational Success. Strategic Management of Change. An applied research project submitted to the National Fire Academy as part of the Executive Fire Officer Program.
Masebe, Johnny(2007). Meta evaluation for programme reviewing at a university of technology. Thesis submitted in partial fulfillment of the requirement for the degree Magister Educations in Assessment and Quality Assurance. Faculty of Education. University of Pretoria.
Rebolloso, E; B.Fernandez; p. Canton; C.Pozo(2002). Meta Evaluation of a total Quality Management Evaluation System. Psychology in Spain. Vol, 6. No, 1. P12-25.
Torres, Edmilson B(2005). A Metaevaluation of  an Evaluation of  a Second Language Course. A project submitted to the faculty of Brigham Young University in partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of Science. Department of Instructional Psychology & Technology. Brigham Young University.