بررسی روابط بین فرهنگ تحقیقاتی دانشگاه و خودکارآمدی پژوهشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی: نقش واسطه گری توانمندی نگارش علمی

الهام حیدری؛ فهیمه کشاورزی؛ رحمت اله مرزوقی

دوره 13، شماره 47 ، دی 1398، صفحه 7-21

https://doi.org/10.22034/jiera.2020.171291.1801

چکیده
  هدف کلی پژوهش بررسی نقش واسطه‌گری توانمندی نگارش علمی در روابط بین فرهنگ پژوهشی دانشگاه و خودکارآمدی پژوهشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی بود. روش پژوهش مطالعه حاضر توصیفی از نوع همبستگی بود. نمونه پژوهش شامل 297 نفر از تحصیلات تکمیلی دانشگاه شیراز بود که با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‏ای، انتخاب شدند. ابزارهای این پژوهش شامل ...  بیشتر

اثر بخشی آموزش تفکر مثبت نگر بر تنظیم شناختی هیجان و اهمال کاری در دانش اموزان دختر دوره دوره دوم متوسطه

ایران شفیعی؛ هادی بهرامی؛ حمیدرضا حاتمی

دوره 13، شماره 47 ، دی 1398، صفحه 23-40

https://doi.org/10.22034/jiera.2020.151988.1676

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی آموزش تفکر مثبت نگر بر تنظیم شناختی هیجان و اهمال‌کاری تحصیلی در دانش‏آموزان دختر دوره دوم متوسطه بود. روش پژوهش در این مطالعه؛ نیمه آزمایشی از نوع پیش‏آزمون و پس‏آزمون همراه با گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل کلیه‏ی دانش‏آموزان دختر دوره دوم متوسطه شهر تهران در سال تحصیلی 97-1396 بودند. گروه نمونه، ...  بیشتر

ارائه مدلی جهت بهبود کیفیت آموزش های فنی و حرفه ای: با توجه به الزامات اقتصاد مبتنی بر دانش

فرهاد شریعتی؛ علی اکبر امین بیدختی؛ محمود نجفی

دوره 13، شماره 47 ، دی 1398، صفحه 41-54

https://doi.org/10.22034/jiera.2019.153837.1687

چکیده
  هدف اصلی این پژوهش طراحی مدل ارتقاء کیفیت آموزش‏های فنی و حرفه‏ای بود. در این پژوهش از روش پژوهش کیفی مبتنی بر رویکرد ﻧﻈﺮﻳﺔ داده ﺑﻨﻴﺎد استفاده شد. در اﻳﻦ پژوهش ﺟﺎﻣﻌﺔ آماری صاحب‌نظران حوزه فنی و حرفه‏ای ﺷﺎﻣﻞ اعضای هیئت‌علمی، مدیران و صاحبان صنایع در استان کردستان و در سال 1397 بودند. با استفاده از روش گلوله برفی تعداد ...  بیشتر

شناسایی مؤلفه های عدالت آموزشی در آموزش و پرورش ایران

فاطمه اسلامی هرندی؛ فریبا کریمی؛ محمدعلی نادی

دوره 13، شماره 47 ، دی 1398، صفحه 55-75

https://doi.org/10.22034/jiera.2019.150212.1645

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی مؤلفه‏های عدالت آموزشی برای دانش‌آموزان بود. روش پژوهش کیفی، از نوع توصیفی و تحلیل مضمون با رویکرد استقرایی اکتشافی که حوزه پژوهش 76 مورد مقالات، اسناد و کتب مندرج در پایگاه‌ها، وب‌سایت‌ها و کتابخانه‏ها که به تفکیک 61 مقاله، 6 پایان‌نامه، 9 کتاب و سند آموزشی بود. با توجه به ادبیات نظری مؤلفه‏ها و مضامین استخراج ...  بیشتر

طراحی برنامه درسی با رویکرد جهانی‌شدن و حفظ هویت فرهنگی و اعتبارسنجی آن از دیدگاه متخصصان

کبری قاسمی؛ علاء الدین اعتماد اهری؛ بدیع الزمان مکی آل آقا

دوره 13، شماره 47 ، دی 1398، صفحه 77-95

https://doi.org/10.22034/jiera.2020.171008.1800

چکیده
  برنامه درسی با رویکرد جهانی‌شدن بر اساس الگوی کلاین شامل اهداف، محتوا، راهبردهای یاددهی و یادگیری، مواد و منابع آموزشی، فعالیت‌های یادگیری، زمان آموزش، فضای آموزش، گروه‏بندی یادگیرنده، ارزشیابی برنامه درسی بوده است. این پژوهش یک مطالعه ترکیبی بود که طی سه مرحله انجام شد. در مرحله اول با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی، ویژگی‌های ...  بیشتر

سنجش میزان محرومیت مناطق آموزش‏وپرورش استان اردبیل و ارائه راهبردهایی به‏منظور نیل به توسعه پایدار آموزشی

تقی اکبری؛ محمد حسنی؛ بهناز مهاجران؛ میرنجف موسوی؛ مریم سامری

دوره 13، شماره 47 ، دی 1398، صفحه 97-114

https://doi.org/10.22034/jiera.2020.152498.1675

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر، بررسی و سنجش سطح توسعه‏یافتگی و تبیین شکاف بین شهرستان‏های استان اردبیل به لحاظ برخورداری از شاخص‏های آموزشی بود. این پژوهش ازنظر هدف کاربردی و با توجه به ترکیب شاخص‏ها از نوع توصیفی تحلیلی و به دلیل استفاده از پرسشنامه، پیمایشی و از نوع روش همبستگی بود. اطلاعات تعداد 53 شاخص در قالب امکانات فیزیکی فضاهای آموزشی ...  بیشتر

طراحی و ارائه چارچوب مفهومی و مدل دانشگاه کارآفرین بر اساس نظریه داده بنیادِ سیستماتیک

فرزان شعاع اردبیلی؛ جعفر رحمانی؛ غلامرضا ویسی

دوره 13، شماره 47 ، دی 1398، صفحه 115-132

https://doi.org/10.22034/jiera.2019.160732.1736

چکیده
  دانشگاه کارآفرین به‌عنوان نسل سوم دانشگاه‌ها، مأموریت سومی دارد که مطابق نظریۀ تعدادی از اندیشمندان و متفکران، موتور رشد و تحول اقتصادی و اجتماعی بوده است. هدف این مقاله، مطالعه چارچوب مفهومی دانشگاه کارآفرین ازنقطه‌نظر جنبه‏های کارآفرینانه دانشگاه‏های کارآفرین و عوامل مؤثر بر شکل‌گیری دانشگاه‏های کارآفرینی و درنهایت ...  بیشتر

شناسایی و اولویت‏گذاری عوامل مؤثر بر مرجعیت علمی دانشگاه

فاطمه کوشازاده؛ احمد اکبری؛ علی معقول؛ مهدی جباری؛ علی کوشازاده

دوره 13، شماره 47 ، دی 1398، صفحه 133-152

https://doi.org/10.22034/jiera.2019.173167.1816

چکیده
  پژوهش حاضر به‌منظور شناسایی، طبقه‏بندی و اولویت‏گذاری عوامل مؤثر بر مرجعیت علمی دانشگاه (موردمطالعه: دانشگاه بین‏المللی امام رضا‏ علیه‏السلام) در راستای ارتقای کیفیت آموزش عالی و قدرت نرم کشور انجام شد. ابتدا با روش کتابخانه‏ای اقدام به بررسی پیشینه پژوهش به‏منظور شناسایی عوامل مؤثر بر مرجعیت علمی دانشگاه گردید، سپس ...  بیشتر

پیش ‏بینی خودمهارگری بر اساس هیجان‏خواهی و خودمیان‏ بینی؛ نقش میانجی‏ گرانه‏ ی سبک‏های مقابله ‏ای دانش‏آموزان

سعید غفاری؛ حسین صادقی؛ لیلا سبحانی؛ رامین رفیعی پور

دوره 13، شماره 47 ، دی 1398، صفحه 153-170

https://doi.org/10.22034/jiera.2020.164845.1759

چکیده
  هدف از این مطالعه پیش‌بینی خودمهارگری بر اساس مؤلفه‌های هیجان‏ خواهی و خودمیان‏ بینی؛ نقش میانجی‏ گرانه ‏ی سبک‏ های مقابله‏ ای دانش‏ آموزان بود. روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی بود و از روش آماری مدل ‏یابی معادلات ساختاری استفاده گردید. جامعه آماری این پژوهش 380 نفر از دانش ‏آموزان منطقه 2 تهران در سال 1397 بودند. ...  بیشتر

تبیین و ارائه مدل بهبود همدلی سازمانی در سازمان سنجش آموزش کشور با رویکرد نظریه داده بنیاد

رحمن شهراسبی؛ علیرضا موغلی؛ سید علی اکبر احمدی؛ امیرحسین امیرخانی

دوره 13، شماره 47 ، دی 1398، صفحه 171-197

https://doi.org/10.22034/jiera.2019.198208.2003

چکیده
  هدف پژوهش تبیین و ارائه مدل بهبود همدلی سازمانی در سازمان سنجش آموزش کشور بود. پژوهش ازنظر هدف در دسته پژوهش‏های کاربردی و از منظر روش‏شناختی در دسته پژوهش‏های آمیخته قرار دارد. در بخش کیفی مبتنی با رویکرد نظریه داده بنیاد و توسط مصاحبه‏های عمیق نیمه ساختاریافته از نمونه پژوهش 17 نفر از خبرگان علمی که به روش نمونه‏گیری نظری ...  بیشتر