نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

2 استاد گروه علوم تربیتی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

3 دانشیار گروه روان‌شناسی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

چکیده

هدف اصلی این پژوهش طراحی مدل ارتقاء کیفیت آموزش‏های فنی و حرفه‏ای بود. در این پژوهش از روش پژوهش کیفی مبتنی بر رویکرد ﻧﻈﺮﻳﺔ داده ﺑﻨﻴﺎد استفاده شد. در اﻳﻦ پژوهش ﺟﺎﻣﻌﺔ آماری صاحب‌نظران حوزه فنی و حرفه‏ای ﺷﺎﻣﻞ اعضای هیئت‌علمی، مدیران و صاحبان صنایع در استان کردستان و در سال 1397 بودند. با استفاده از روش گلوله برفی تعداد 18 نفر به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. داده‏ها از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته گردآوری شد. اعتبار و روایی داده‏ها از طریق دو روش بازبینی مشارکت‌کنندگان و مرور خبرگان به دست آمد. بر اساس نتایج به‌دست‌آمده این الگو دارای شرایط علّی ازجمله (شایستگی‏های حرفه‏ای مربیان، عوامل آموزشی و عوامل مدیریتی)، زمینه‏ای (بسترسازی فرهنگی و بسترسازی اقتصادی)، مداخله‏گر (عوامل بین‌المللی و عوامل تکنولوژیکی)، راهبردها (برون‏سپاری، توانمندسازی، توسعه و گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات، سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی آموزشی) و پیامدها (رشد اقتصادی، بهبود عوامل آموزشی و توسعه اجتماعی) بود.

کلیدواژه‌ها

بختیاری نژاد، ف. و شیخان، ن. (1395). توسعه فناوری در کشور با بازبینی برنامه درسی رشته‏های مهندسی. فصلنامه آموزش در مهندسی ایران، 18(70)، 21-36.
حسینی، م.، صدری، ع. و مطور، م. (1391). جایگاه اشتغال دانش‏آموختگان هنرستان‏های فنی و حرفه‏ای و کاردانش در شهر شیراز. فصلنامه پژوهش در نظام‌های آموزشی، 6(17)، 107-127.
خورشیدی، ع. و فرخی، د. (1391). مؤلفه‏های سازنده شایستگی‏های مهارت آموختگان. دو فصلنامه مطالعات برنامه‏ریزی آموزشی، 1(2)، 131-162.
سلیمی، ج. (1391). آموزش فنی و حرفه‏ای در قرن 21: سیاست‏های یونسکو در خصوص آموزش فنی و حرفه‏ای در عصر اطلاعات و مقایسه جایگاه آموزش فنی و حرفه‏ای ایران با آن سیاست‏ها. فصلنامه پژوهش در نظام‌های آموزشی، 6(17)، 25-43.
سوزنچی کاشانی، ا. (1393). اقتصاد دانش‏بنیان، تأملی در مفاهیم و نظریه‏ها، چاپ اول. اصفهان: انتشارات پژوهشگاه مهندسی بحران‏های طبیعی شاخص پروژه.
صالحی عمران، ا. (1393). آسیب‏شناسی مدیریت آموزش‏های مهارتی کشور. فصلنامه مهارت‏آموزی، 2(8)، 25-48.
عبداللهی، ح. (1395)، ارزیابی سازوکارهای تجربه‏شده برقراری ارتباط بین آموزش‏ فنی و حرفه‏ای رسمی و بازار کار در ایران. فصلنامه پژوهش در برنامه‏ریزی درسی، 13(22)، 152-167.
عزیزی، ن. و نصیری، ر. (1393) مؤلفه‏های تأثیرگذار بر کارآفرینی در سازمان‏های آموزشی: واکاوی سازمان آموزش فنی و حرفه‏ای استان کردستان. دو فصلنامه مطالعات برنامه‏ریزی آموزشی، 3(6)، 152-189.
معصومی، ب. و کاوندی، ح. (1391)، بررسی نقش نظام آموزش مهارتی در کارآفرینی و اشتغال هنرستان‏های فنی و حرفه‏ای شهر اهواز، فصلنامه پژوهش در نظام‌های آموزشی، 6(17)، 45-69.
Abdollahi, H. (2015). Evaluation of the Experienced Mechanisms of linked between technical and vocational trining and the Labor Market in Iran. Quarterly Journal of Research in Curriculum Planning, 22, 152-167. [In Persian].
Azizi, N. & Nasiri, R. (2014). Components that affecting on of Entrepreneurship in Educational Organizations: A Study of the Technical and Vocational Education of Kurdistan Province. Journal of Educational Planning Studies, 3(6), 152-189. [In Persian].
Azizi, N., & Alikhani, P. (2013). A Consideration on the TVET’s Challenges in Iran: Emerging TVET Priorities for the Knowledge-based Economy. In European Conference on Educational Research (ECER 2013).
bakhtiari nejad, F., & Sheikhan, N. (2016). Technology development in the country with the revision of engineering courses curriculum. Iranian Journal of Engineering Education, 18(70), 21-36. doi: 10.22047/ijee.2016.16247. [In Persion].
Boahin, P. (2018). Competency-based curriculum: A framework for bridging the gap in teaching, assessment and world of work. International Journal of Vocational and Technical Education Research, 4(2), 1-15.
Bridges, C. (2008). Entrepreneurship education and economic development: preparing the workforce for the twenty-first century economy.
Falk, M., & Seim, K. (2001). The impact of information Technology on high-skilled labor in services: Evidence from firm-level panel data. Economics of Innovation and New Technology, 10(4), 289-323.
Florida, R. (2003). Entrepreneurship, creativity, and regional economic growth. The emergence of entrepreneurship policy, 39-58.
Hart, D. M. (Ed.). (2003). The emergence of entrepreneurship policy: governance, start-ups, and growth in the US knowledge economy. Cambridge University Press.
Hasanefendic, S., Heitor, M., & Horta, H. (2016). Training students for new jobs: The role of technical and vocational higher education and implications for science policy in Portugal. Technological Forecasting and Social Change113, 328-340.
Khorshidi, A. & Farrokhi, D. (2012). Components of competency in Student Skills. Journal of educational planning studies, 1(2), 131-162. [In Persian].