نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، گروه مدیریت آموزشی، واحد نیشابور، دانشگاه آزاد اسلامی، ایران

2 استادیار گروه علوم تربیتی، واحد بردسکن، دانشگاه آزاد اسلامی، ایران

3 استادیار گروه مدیریت، واحد نیشابور، دانشگاه آزاد اسلامی، ایران

4 استادیار گروه آمار، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران

5 دکتری مدیریت منابع انسانی، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران

چکیده

پژوهش حاضر به‌منظور شناسایی، طبقه‏بندی و اولویت‏گذاری عوامل مؤثر بر مرجعیت علمی دانشگاه (موردمطالعه: دانشگاه بین‏المللی امام رضا‏ علیه‏السلام) در راستای ارتقای کیفیت آموزش عالی و قدرت نرم کشور انجام شد. ابتدا با روش کتابخانه‏ای اقدام به بررسی پیشینه پژوهش به‏منظور شناسایی عوامل مؤثر بر مرجعیت علمی دانشگاه گردید، سپس با تحلیل مضامین اولیه و روش دلفی کیفی (نظرسنجی خبرگان) به توسعه، طبقه‏بندی و اولویت‏گذاری عوامل احصا شده پرداخته شد. خبرگان به تعداد 15 نفر، با روش نمونه‏گیری گلوله برفی تا رسیدن به اشباع نظری انتخاب گردید و با استفاده از روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی، وزن زیر عوامل در هر عامل مرتبط آن به دست آمد. عوامل مؤثر بر مرجعیت علمی دانشگاه ابتدا در قالب 902 مضمون اولیه مورد شناسایی قرار گرفت و درنهایت پس از غربال‏گری و طبقه‏بندی، در قالب 45 زیرعامل شناسایی و به ترتیب اهمیت مدنظر خبرگان، رتبه‏بندی شدند. تربیت و توانمندسازی سرمایه انسانی خودباور و کارآفرین در رتبه اول اهمیت، وجود شبکه علمی هم‏افزای ملی و فراملی در اولویت دوم و هرم مناسب اعضاء هیئت‏علمی با جذب نیروهای کیفی تخصصی در رتبه سومِ اهمیت درمجموعه عوامل مؤثر بر مرجعیت علمی دانشگاه قرار گرفت

کلیدواژه‌ها

پوررضا، ر. (1390). رسالت آموزش در کسب مرجعیت علمی از منظر نقشه جامع علمی کشور. مجموعهمقالاتاولینهمایشملیآموزشدرایران1404. تهران: پژوهشکده سیاست‌گذاری علم، فناوری و صنعت.
پورعزت، ع. الف.، خواستار، ح.، طاهری عطار، غ.، فراحی، م. م. و نرگسیان، ع. (1387). الگوی مطلوب طرّاحی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی ایران در عصر جهانی‏شدن. مطالعات معرفتی در دانشگاهاسلامی، 12(4).3-22.
تابان، م.، سیدجوادین، ر.، اله پور اشرف، ی.، یاسینی، ع. و ویسه، م. (1395). شناسایی مؤلفه‏های مرجعیت علمی در آموزش عالی ایران با رویکرد داده بنیاد. فصلنامه مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی، 20(2)، 163-182.
حکمت افشار، م.، کلانتری، س.، ثناگو، الف. و جویباری، ل. (1392). احیای رویکرد مرجعیت علمی: دیدگاه دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی گلستان. تحقیقات کیفی در علوم سلامت، 2(2)، 125-133.
خراسانی، الف.، فتحی واجارگاه، ک. و قنبری، ر. (1394). تأملی بر اهمیت کارکرد پژوهشی دانشگاه در روند توسعه علمی و مرجعیت علمی. اولین همایش ملی راهکارهای توسعه و ترویج علوم تربیتی، روان‌شناسی، مشاوره و آموزش در ایران. تهران: انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین.
خلیلی، الف.، خورسندی طاسکوه، ع. غیاثی ندوشن، س. و آراسته، ح. م. (1397). چگونگی کاربست قدرت در استقلال دانشگاهی در نظام آموزش عالی ایران؛ یک تحلیل گفتمان انتقادی. فصلنامه پژوهش در نظام‌های آموزشی، 12(43)، 7-24.
رضاپور، ح. و فتاحیان، م. ح. (1396). آینده انقلاب اسلامی و قدرت نرم آموزش عالی، مطالعات انقلاب اسلامی، 14 (49)، 55-74.
سیدجوادین، ر. و تابان، م. (1396). مدیریت توسعه منابع انسانی با رویکرد مرجعیت علمی. تهران: نگاه دانش.
فیاض، الف. و افشار کهن، ز. (1390). گذری بر بسترهای فرهنگی تحقق مرجعیت علمی در جهان. مجموعهمقالاتهمایشملیآموزشدرایران1404. تهران: پژوهشکده سیاست‌گذاری علم، فناوری و صنعت.
قمی، ح.، زادگان، ع.، علی زاده و.، خدایاری، م. ت. و همتی، م.ع. (1390). بررسی عوامل دستیابی به مرجعیت علمی از دیدگاه استادان دانشگاه علوم پزشکی تبریز. افق توسعه آموزش پزشکی، 4 (3)، 51-53.
قوام‏آبادی، م.غ.، مرتضوی نژاد، م.، نوروزی، س.، جوادی، م.، نانی، س. و عبدالحسین زاده، م. (1394). الگوی مرجعیت علمی در جمهوری اسلامی ایران بر اساس بیانات مقام معظم رهبری. فصلنامه مطالعات راهبردی بسیج، 18(68)، 5-30.
گودرزی، غ؛ و رودی، ک. (1390). تبیین مرجعیت علمی برای نهادهای علمی کشور با رویکرد تئوری مفهوم‏سازی بنیادی. نشریه سیاست علم و فناوری، 4(2)، 75-89.
محمدی نژاد، ب. (1390). مجموعه‏ای برایتحولدرحوزهبرنامه‏ریزیآموزشی. تهران: دفتر پشتیبانی‏ و حمایت ‏آموزش ‏عالی.
مقدسی، ج.، محمدخانی، ک. و محمدداودی، الف. ح. (1397). شناسایی روش‌های توسعه کارکنان در نظام آموزش عالی؛ مورد دانشگاه آزاد اسلامی منطقه 8. فصلنامه پژوهش در نظام‌های آموزشی، 12(43)، 25-39.
Davey, T., Baaken, T., Galan Muros, V., & Meerman, A. (2011). The state of European University-business cooperation. Part of the DG Education and Culture Study on the cooperation between higher education institutions and public and private organisations in Europe.
Fayyaz, I. & Afshar Kohan, Z. (2011). Crossing the Cultural Bases of Realizing Academic Authority in the World. National Conference on Education in Iran 1404. Tehran: Research Institute of Science, Technology, and Industrial. [In Persian]
Gardner, P. L., Fong, A. Y., & Huang, R. L. (2010). Measuring the impact of knowledge transfer from public research organisations: a comparison of metrics used around the world. International Journal of Learning and Intellectual Capital7(3-4), 318-327.
Ghavam Abadi, M.Gh., Mortazavinezhad, M., Nowruzi, S., Javadi, M. & Abdolhosseinzadeh, M. (2015). The pattern of scientific authority in the Islamic Republic of Iran based on the statements of the Supreme Leader. Quarterly of Basij Strategic Studies, 18(68), 5-37. [In Persian]
Ghomi, H., Zadegan, A., Ali Zadeh, V., Khodayari, M. T. & Hemmati, M. A. (2011). Investigating the Factors of Achieving Scientific Authority from the Viewpoints of Tabriz University of Medical Sciences Professors. Horizon of Medical Education Development Horizon, 4(3), 51-53. [In Persian]
Goodarzi, Gh. & Rudi, K. (2011). Explanation of Scientific Reference for Scientific Institutions of the Country with Fundamental Conceptual Theory Approach. Science and Technology Policy, 4(2), 75-108. [In Persian]
Hekmat Afshar, M., Kalantari, S., Thinago, A. & Joybari, L. (2013). The revival of scientific authority approach: Graduate Students' Viewpoints of Golestan University of Medical Sciences. Qualitative Research in Health Sciences, 2(2), 125-133. [In Persian]
Khalili. A., Khorsandi Tasko, A., Ghiyasi Nadoshan, S. & Araste, H. R. (2019). How Power Applies to Academic Independence in Iranian Higher Education System; A Critical Discourse Analysis. Quarterly Journal of Research in Educational Systems, 12(43), 7-24. [In Persian]
Khorasani, A., Fathi Vajargah, K. & Ghanbari, R. (2015). The importance of university research function in the process of scientific development and scientific authority. Tehran: Association for the Development and Promotion of Fundamental Science and Technolpgy. [In Persian]
Mohammadinejad, B. (2011). Development in Educational Planning. Tehran: Higher Education Support Office. [In Persian]
Moghadasi, J., Mohammad Khani, K. & Mohammad Davoodi, A. H. (2019). Identifying Employee Development Methods in Higher Education System; Case Study of Islamic Azad University Region 8. Quarterly Journal of Research in Educational Systems, 12(43), 25-39. [In Persian]
Noaman, A. Y., Ragab, A. H. M., Madbouly, A. I., Khedra, A. M., & Fayoumi, A. G. (2017). Higher education quality assessment model: Towards achieving educational quality standard. Studies in Higher Education42(1), 23-46. To link to this article: http://dx.doi.org/10.1080/03075079.2015.1034262. Published online: 22 Apr 2015.
Perkmann, M., Neely, A. & Walsh, K. (2011). How should firms evaluate success in university–industry alliances? A performance measurement system–R&D Management, 41, 202–216.
Por Reza, R. (2012). The mission of education in acquiring scientific authority from the perspective of comprehensive scientific map of the country Proceedings of the First National Conference on Education in Iran 1404. Tehran: Science, Technology and Industry Policy Research Institute. [In Persian]
Purazat, A., Khastar, H., Taheri Attar, Gh., Farahi, M. M. & Nargesian, A. (2009). Desirable pattern of design of universities and institutes of higher education in the era of globalization. Studies of the Islamic Revolution, 12(4), 3-22. [In Persian]
Rezapor. H. & Fatahiyan, M. H. (2018). The Future of the Islamic Revolution and the Soft Power of Higher Education. Studies of the Islamic Revolution, 13(49). 55-74. [In Persian]
Romani-Dias, M., Carneiro, J.  &Barbosa, A. S.  (2019). Internationalization of higher education institutions: the underestimated role of faculty. International Journal of Educational Management, 33(2), 300-316. To link to this article: https://doi.org/10.1108/IJEM-07-2017-0184
Sayyd Javadin, R. & Taban, M. (2017). Human resource development management with The approach of scientific authority. Tehran: Negahe Danesh. [In Persian]
Taban, M., Sayyd Javadin, R., AllahporAshraf, Y., Yasini, A. &Vase, M. (2016). Identification of Scientific Reference Components in Iranian Higher Education with Data Base Approach. Quarterly of Knowledge Studies in The Islamic University,‏ 20(67), 163-182. [In Persian]