شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر برتوانمندسازی مدیران هنرستان‌های فنی‌وحرفه‌ای استان کرمان

اکرم درتاج؛ عباس عباس پور؛ علی دلاور؛ حسین عبدالهی

دوره 13، شماره 46 ، آبان 1398، صفحه 7-22

https://doi.org/10.22034/jiera.2019.196609.1990

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر توانمندسازی مدیران هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای استان کرمان در سال 96-1395 می‌باشد. این پژوهش به روش آمیخته (اکتشافی) انجام شد. جامعة آماری در بخش کیفی افراد مطلع در حوزة توانمندسازی مدیران هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای بودند که با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند و به صورتِ زنجیره‌ای ...  بیشتر

تأثیر برنامه‌ی آموزشی فلسفه برای کودکان بر میزان مهارت استدلال دانش‌آموزان پسر

کاوه رستمی؛ ایراندخت فیاض؛ فرخنده مفیدی؛ حسن ملکی؛ سعید بهشتی

دوره 13، شماره 46 ، آبان 1398، صفحه 23-33

https://doi.org/10.22034/jiera.2019.144300.1584

چکیده
  هدف از انجام این پژوهش، بررسی تأثیر برنامه فلسفه برای کودکان بر میزان مهارت استدلال دانش‌آموزان پسر بود. روش پژوهش، از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری، کلیه دانش‌آموزان پسر پایه پنجم ابتدایی در شهر تهران در سال تحصیلی 97-1396 بودند. از روش نمونه-گیری چندمرحله‌ای (تصادفی خوشه‌ای دومرحله‌ای ...  بیشتر

مقایسه درگیری تحصیلی، خودکارآمدی تحصیلی و اهداف پیشرفت در دانش‌آموزان تیزهوش دختر و پسر

محمد رضا عسکری؛ بهنام مکوندی؛ عبدالکاظم نیسی

دوره 13، شماره 46 ، آبان 1398، صفحه 35-48

https://doi.org/10.22034/jiera.2019.165928.1769

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، مقایسه درگیری تحصیلی، خودکارآمدی تحصیلی و اهداف پیشرفت در دانش‌آموزان تیزهوش دختر و پسر دوره دوم متوسطه شهر اهواز بود. این پژوهش از نوع کمی مقایسه‌ای بود. نمونه آماری شامل 300 نفر (140 پسر و 160 دختر) که با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای نسبی انتخاب شدند. جمع‌آوری داده‌ها از سه پرسشنامه درگیری تحصیلی زرنگ (1391)، ...  بیشتر

نقش واسطه‌ای انگیزش تحصیلی در رابطه بین سرمایه‌های روان‌شناختی و فرسودگی تحصیلی

نوریه یوسفی؛ نسترن شریفی؛ حسن پاشا شریفی

دوره 13، شماره 46 ، آبان 1398، صفحه 49-66

https://doi.org/10.22034/jiera.2019.150043.1643

چکیده
  هدف پژوهش حاضر تعیین نقش میانجی­گری ابعاد انگیزش تحصیلی در رابطه بین سرمایه روان‌شناختی با فرسودگی تحصیلی در دانشجویان بود. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و جامعه آماری پژوهش شامل تمام دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحدهای تهران مرکز، تهران شرق و دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی واحد تهران در سال تحصیلی ۹۶-۱۳۹۵ بود که از میان آن‌ها ...  بیشتر

چالش‌ها و نارسایی‌های پذیرش و کاربست فناوری اطلاعات و ارتباطات در دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن .

کورش پارسا معین

دوره 13، شماره 46 ، آبان 1398، صفحه 67-78

https://doi.org/10.22034/jiera.2020.164539.1757

چکیده
  هدف از انجام این پژوهش بررسی چالش‌ها و نارسایی‌های پذیرش فناوری اطلاعات در ابعاد آموزشی، دانشجویی و مالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن بود. این پژوهش ازنظر هدف کاربردی و ازنظر اجرا توصیفی- پیمایشی بود. جامعه آماری روسا، معاونین و اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد واحد رودهن در سال 1395 که تعداد کل آن‌ها 420 نفر بود؛ شیوه نمونه‌گیری و تعداد ...  بیشتر

بررسی عوامل انگیزشی و بازدارنده مؤثر بر آموزش تربیت‌بدنی در مدارس

جلیل مرادی؛ ژیلا آذرکردار

دوره 13، شماره 46 ، آبان 1398، صفحه 79-93

https://doi.org/10.22034/jiera.2019.143488.1571

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر، بررسی عوامل انگیزشی و بازدارندة مؤثر بر آموزش تربیت‌بدنی در مدارس از دیدگاه معلمان بود. 153 نفر از معلمان ورزش شهرستان سنندج به‌صورت نمونه­گیری در دسترس انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسش‌نامه محقق‌ساخته‌ای استفاده شد که عوامل انگیزشی را در دو بعد انگیزش درونی و بیرونی و عوامل بیرونی را در سه بعد دانش‌آموز ...  بیشتر

تأثیر مربیگری شناختی رفتاری بر کمال‌گرایی منفی و خود ناتوان‌سازی تحصیلی دانش‌آموزان

علی تقوائی نیا؛ اسحق رحیمیان بوگر؛ مهدی کرانی

دوره 13، شماره 46 ، آبان 1398، صفحه 95-110

https://doi.org/10.22034/jiera.2019.160531.1734

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر مربیگری شناختی رفتاری بر کمال‌گرایی منفی و خود ناتوان‌سازی تحصیلی دانش‌آموزان  دبیرستانی انجام شد.  طرح پژوهش، نیمه تجربی و از نوع پیش­آزمون، پس‌آزمون و گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش را کلیه دانش‌آموزان متوسطه شهر سمنان تشکیل می‌دادند که از میان آن‌ها تعداد 56 نفر با روش نمونه‌گیری خوشه­ای ...  بیشتر

پیش‌بینی اضطراب امتحان بر اساس ابعاد دشواری در تنظیم هیجان در دانش‌آموزان

امین رفیعی پور؛ سعید شفقتی؛ علی عابدینی؛ طیبه جعفری

دوره 13، شماره 46 ، آبان 1398، صفحه 111-122

https://doi.org/10.22034/jiera.2019.152170.1670

چکیده
  اضطراب امتحان اختلالی است که عملکرد دانش‌آموزان را کاهش می­دهد. پژوهش حاضر با هدف بررسی پیش‌بینی اضطراب امتحان بر اساس ابعاد دشواری در تنظیم هیجان در دانش‌آموزان دوره متوسطه اول شهر تهران انجام گرفت. جامعه آماری پژوهش حاضر دانش‌آموزان مقطع متوسطه اول شهر تهران در سال 1397 بود که تعداد 226 از آن‌ها (132 دختر و 94 پسر) به روش نمونه‌گیری ...  بیشتر

رابطه برداشت‌ها از یادگیری و رویکردهای مطالعه و یادگیری در دانشجویان: یک تحلیل مدل‌سازی معادله ساختاری

مهلا شیخ شعاعی؛ اصغر سلطانی؛ حسین مطهری نژاد

دوره 13، شماره 46 ، آبان 1398، صفحه 123-143

https://doi.org/10.22034/jiera.2019.156590.1706

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه میان مؤلفه‌های تشکیل دهندة برداشت‏ها از یادگیری (به‌ خاطرسپاری اطلاعات، درک و فهم و استفاده از اطلاعات، تغییر شخصی و شایستگی اجتماعی، به‌عنوان متغیر‌های پیش‌بین) و رویکردهای مطالعه و یادگیری دانشجویان (رویکرد سطحی، رویکرد راهبردی و رویکرد عمیق (به‌عنوان متغیر میانجی)) انجام شده است. روش پژوهش توصیفی ...  بیشتر

طراحی الگوی اجرای برنامه درسی تربیت‌معلم مبتنی بر اسناد تحولی آموزش‌وپرورش جمهوری اسلامی ایران

نگار الهامیان؛ غلامرضا حاجی حسین نژاد؛ نعمت الله موسی پور؛ مرجان کیان

دوره 13، شماره 46 ، آبان 1398، صفحه 145-161

https://doi.org/10.22034/jiera.2019.188169.1896

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف طراحی الگوی اجرای برنامه درسی تربیت‌معلم مبتنی بر اسناد تحولی آموزش‌وپرورش نظام جمهوری اسلامی ایران انجام یافته است. روش این پژوهش اسنادی- تحلیلی بود. جامعه موردمطالعه کلیه اسناد بالادستی نظام جمهوری اسلامی ایران، شامل مبانی نظری سند تحول بنیادین، برنامه درسی ملی و نقشه جامع علمی کشور در افق 1404 بود. نتایج نشان ...  بیشتر