نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته مدیریت آموزشی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

2 دانشیار، گروه مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

3  استاد، گروه سنجش و اندازه‌گیری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر، شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر توانمندسازی مدیران هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای استان کرمان در سال 96-1395 می‌باشد. این پژوهش به روش آمیخته (اکتشافی) انجام شد. جامعة آماری در بخش کیفی افراد مطلع در حوزة توانمندسازی مدیران هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای بودند که با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند و به صورتِ زنجیره‌ای تعداد 20 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. در بخش کمی، جامعة آماری شامل کلیة مدیران هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای استان کرمان بودند، که با استفاده فرمول تعیین حجم نمونة (سرایی، 1393)، تعداد 175 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار جمع‌آوری داده‌ها در قسمت کیفی، مصاحبه‌های نیمه ساختاریافته و بحث گروه کانونی و در بخش کمی، پرسشنامة محقق‌ساخته بود، که روایی این پرسشنامه با استفاده از نظر خبرگان مورد تأیید و پایایی آن نیز با استفاده از محاسبة ضریب آلفای کرونباخ برای 5 مؤلفه 83/0 تا 91/0 به دست آمد. در قسمت کیفی، با استفاده از کدگذاری باز و محوری، 5 مؤلفة اصلی و 17 مؤلفة فرعی در توانمندسازیِ مدیران شناسایی شد و در بخش کمی پژوهش، آزمون رتبه‌ای فریدمن به منظور اولویت‌بندی مؤلفه‌های توانمندسازی مدیران انجام شد و به ترتیب مهارت‌هایِ اجرایی، سازمانی، تخصصی، ارتباطی و فردی در رتبه‌های اول تا پنجم قرار گرفتند. با توجه به مهارت‌هایِ شناسایی شده و ترتیب اهمیت آنها، پیشنهاد می‌شود این مهارت‌ها یه ترتیب اولویت و اهمیت در طرح‌های اجرایی و آموزشی جهت توانمندسازی مدیران در سطوح مختلف مورد توجه قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

احمدی، پ.، صفری کهره، م. و نعمتی، س. (1390). مدیریتتوانمندسازیکارکنان، چاپ دوم. تهران: دفتر پژوهش­های فرهنگی.
اسکندری، م. (1381). طراحی و تبیین الگوی توانمندسازی مدیران «بررسی موردی مدیران کاروان‌های حج جمهوری اسلامی ایران» سازمان حج و زیارت. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.
اکرامی، ح. (1380). بررسی میزان کارایی بیرونی هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای و دبیرستان‌های کاردانش استان گلستان، فارغ­التحصیلان 1376 تا 1378، گزارش تحقیق سازمان آموزش‌وپرورش استان گلستان.
بختیاری، ح. و احمدی­مقدم، ا. (1389). نقش راهبردهاى مدیریتى در توانمندسازى مدیران. فصلنامة مطالعات مدیریت انتظامی، 5(1)، 39-53.
بیک­زاده، ج.، فردی­آذر، ع. و فتحی بنابی، ر. (1389). بررسی عوامل مؤثر بر یادگیری سازمانی منطقه (8) عملیات انتقال گاز، فصلنامةمدیریتومنابعانسانیدر صنعت نفت، 4(12)، 33-64.
پور­ظهیر، ع. و جهانیان، ر. (1388). بررسی ابعاد توانمندسازی مدیران آموزشی به‌منظور ارائه چارچوب مناسب جهت مدیران مدارس کشور. مجله پژوهش­های مدیریت، 20(83)، 121-136.
جلالی، ر.، الوانی، م.، حسن‌پور، ا. و محب زادگان، ی. (1396). شناسایی و مدل‌سازی عوامل مؤثر بر توانمندسازی مدیران دریایی. فصلنامه علمی پژوهشی آموزش علوم دریایی، 8، 14-29.
سرایی، ح. (1393). مقدمه­ای در نمونه­گیری در تحقیق. تهران: سمت.
صالح­نیا، م. (1391). بررسی اثر توانمندسازی شناختی کارکنان بر بهره ری آن‌ها. فصلنامه روان‌شناختی تحلیلی شناختی، 3(12)، 65-76.
محمدزاده، ب. و بافنده­زند، ع. (1398). شناسایی عوامل مؤثر بر کاهش کارآموزان آموزشگاه­های فنی و حرفه­ای آزاد. فصلنامة پژوهش در نظام­های آموزشی، 13(44)، 103-117.
منوریان، ع. و نیازی، ح. (۱۳۸۵). عوامل مؤثر بر توانمندسازی کارکنان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی. تهران: سومین کنفرانس توسعه منابع انسانی.
موسوی، م. و آقابابایی، ز. (۱۳۹۵). بررسی تأثیر تکنیک­های خود انگیزشی بر موفقیت شغلی (موردمطالعه: کارکنان شبکه بهداشت و درمان شهرستان لردگان. تربت‌حیدریه: سومین کنفرانس بین‌المللی مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربت‌حیدریه.
نویدی، ا. و برزگر، م. (1391). ارزشیابی دوره­های کاردانی آموزش فنی و حرفه­ای. فصلنامه نوآوری­های آموزش، 42، 162-168.
References
Ahmadi, P,. Safari Kahre, M., & Nemati, Q. (2011). Empowering Personnel Management (Second Edition). Tehran: Office of Cultural Research. [In Persian]
Akrami, h. (2001). Evaluation of External Performance of Vocational Technical and Vocational High Schools in Golestan Province, Graduates from 1997 to 1999, Research Report of Golestan Province Education Organization. [In Persian]
Bakhtiari, H,. & Ahmadi Moghadam, A. (2010). The Role of Management Strategies in Empowering Managers. Journal of Forensic Management Studies, 5 (1), 39-53. [In Persian]
Beikzadeh, J,. Fardari Azar, A,. & Fathi Bonabi, R. (2010). Investigating Factors Affecting Regional Organizational Learning in Gas Transmission Operations. Management and Human Resources in the Petroleum Industry; 4 (12), 33-64. [In Persian]
Cho, Y. J., & Song, H. J. (2017). Determinants of turnover intention of social workers: Effects of emotional labor and organizational trust. Public Personnel Management, 46(1), 41-65.
Chun-Fang,. C & SooCheong (Shawn),. J. (2008). The Antecedents and Consequences of Psychological Empowerment: The Case of Taiwan's Hotel Companies. Journal of Hospitality & Tourism Research, 32(1), 40-61.
Deuling, J. K., & Burns, L. (2017). Perfectionism and work-family conflict: Self-esteem and self-efficacy as mediator. Personality and Individual Differences116, 326-330.
Eskandari, M. (2002). Designing and Explaining the Empowerment Model for Managers "A Case Study of Hajj Caravan Managers of the Islamic Republic of Iran" Ministry of Hajj Organization. Master Thesis (MA), University of Tehran. [In Persian]
Hatum, A., & Pettigrew, A. M. (2006). Determinants of organizational flexibility: a study in an emerging economy. British journal of management17(2), 115-137.
Hoefer, R. (2003). Administrative skills and degrees: The “best place” debate rages on. Administration in Social Work, 27(1), 25-46.
Huggins, K. A., White, D. W., & Stahl, J. (2016). Antecedents to sales force job motivation and performance: The critical role of emotional intelligence and affect-based trust in retailing managers. International Journal of Sales, Retailing & Marketing6, 27-37.
Jalali, R,. Alvani, M., Hassanpur, A,. & Mohebzadegan, Y. (2017). Identifying and modeling the factors affecting the empowerment of marine managers. Marine Science Education Research Quarterly, 8, 14-29. [In Persian]
Lin, H,. & Rababah, N. (2014). CEO–TMT exchange, TMT personality composition, and decision quality: Themediating role of TMT psychological empowerment. The Leadership Quarterly, 25 (2), 943–957.
Minghat, A. D. & Yasin, R. M. (2010). A sustainable framework for technical and vocational education in Malaysia.Procedia Social and Behavioral Sciences, 9:1233– 1237.
Mitchell., K. J. (2016). Employee Empowerment for a Multigenerational Workforce: An Integrative and Dynamic Model. Fielding Graduate University.
Mohammadzadeh, B,. & Bafandeh, A. (2019). Identifying the factors affecting the reduction of apprenticeships in vocational and freelance schools. Journal of Research in Educational Systems, 13 (44), 103-117. [In Persian]
Monavarian, A,. & Neyazi, H. (2006). Factors affecting the empowerment of management and planning staff. Tehran: Third Conference on Human Resources Development. [In Persian]
Moreno-Luzon, M. D., Chams-Anturi, O., & Escorcia-Caballero, J. P. (2018). Organizational Legitimacy and Stakeholder Trust in the Organization: A Feed-Forward Relationship. In Organizational Legitimacy .Springer, Cham.
Mousavi, M., & Aghababai, Z. (2016). The Effect of Self Motivational Techniques on Job Success (Case Study: Health Network Staff in Lordegan, Torbat Heydariyeh. Third International Conference on Management and Economics, Torbat Heydariyeh University. [In Persian]
Navidi, A,. & Barzegar, M. (2012). Evaluation of Technical Vocational Training Courses. Journal of Training Innovations, 42, 186-162. [In Persian]
Purzahir, A,. & Jhanyan, R. (2009). Investigating Dimensions of Empowering Educational Managers to Provide Appropriate Framework for School Managers in Iran. Journal of Management Research, 20(83), 136-121. [In Persian]
Salehnia, M. (2012). The effect of employees' cognitive empowerment on their productivity. Journal of Cognitive Analytical Psychology, 3 (12); 76-65. [In Persian]
Sarai, H. (2014). Introduction to Sampling in Research. Tehran: Samt Publications. [In Persian]
Spreitzer, G. M. (1995). ‘Psychological Empowerment in the Workplace: Dimensions, Measurements and Validation’. Academy of Management Journal, 38(5), 1442 – 1465.
Terblanche, L. S. & Borcherds, M. (2018) Managing workplace violence in a public hospital: A South African case study, Journal of Workplace Behavioral Health, 33:2, 116-134, DOI: 10.1080/15555240.2018.1464931
Thomas, K., & Velthouse, B. (1990). Cognitive elements of empowerment: an ‘interpretative’ model of intrinsic task motivation. Academy of Management Review,15(4), 666-810.
UNESCO International Institute for Educational Planning (2008) Capacity development in educational planning and management for achieving EFA. Preparation of a UNESCO policy paper- An overview of provisional findings. IIEP-UNESCO.