نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

 استادیار گروه علوم تربیتی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران.

چکیده

هدف از انجام این پژوهش بررسی چالش‌ها و نارسایی‌های پذیرش فناوری اطلاعات در ابعاد آموزشی، دانشجویی و مالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن بود. این پژوهش ازنظر هدف کاربردی و ازنظر اجرا توصیفی- پیمایشی بود. جامعه آماری روسا، معاونین و اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد واحد رودهن در سال 1395 که تعداد کل آن‌ها 420 نفر بود؛ شیوه نمونه‌گیری و تعداد نمونه‌ها از طریق تصادفی چندمرحله‌ای به تعداد 201 نفر انتخاب شدند. داده‌ها به روش تحلیل عاملی تأییدی تحلیل شدند. یافته‌ها بیانگر این بود که مؤلفه‌های احصا شده بر اساس نظر خبرگان مؤلفه‌های سودمندی درک شده و سهولت درک شده با داده‌های گردآوری‌شده برازش داشتند.

کلیدواژه‌ها

جعفرپور، م. (1391)، مدلی برای پذیرش یادگیری الکترونیکی در دانشگاه‌های ایران. فصلنامه مطالعات مدیریت فناوری اطلاعات، 1(1)، 91-121.
حق‌پرست، ر.، هدایتی نیا، س.، خسروی پور، ب. و غنیان، م. (1393). معادله ساختاری عامل‌های مؤثر بر پذیرش فناوری اطلاعات و ارتباطات در بین دانشجویان تحصیلات تکمیلی کشاورزی و منابع طبیعی رامین اهواز، فصلنامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی، 6(29)، 49-63.
حمیدی، م. و سرتیپی یاراحمدی، ر. (1388). کاربرد فن‌آوری اطلاعات در توانمندسازی شغلی کارکنان کتابخانه منطقه 5 دانشگاه آزاد اسلامی، فصل نامه دانش شناسی علوم کتابداری، 5، 59 -71.
کازرونی شامیری، ه. و مرادی، س. (1398). نقش آموزش‌های مجازی و حاکمیت فن‌آوری اطلاعات در شایسته‌سالاری مدیران دانشگاه آزاد اسلامی استان خوزستان. فصلنامه پژوهش در نظام‌های آموزشی، 13(44)، 157.
مرادی، م. ح. و هاشمی فرهود، ر. (1384). فناوری اطلاعات و دولت الکترونیکی. قم: نور علم.
References
Bowes, J. (2003). The emerging repertoire demanded of teachers of the future. Surviving the transition retrieved, Available at http://croit.com/com/conf papers/CRPT. 23.
Haghparast, R., Hedayat-e Nia, S., Khosravi Pour, B., Ghanniyan, M. (1393). Structural Equation of Factors Affecting Information and Communication Technology Acceptance among Agricultural and Natural Resources Graduates Ramin Ahvaz. Journal of Agricultural Education Management Research, 6(29), 63-49. [In Persian]
Hamidi, M., Sartipi Yarahmadi, R. (1388). Application of Information Technology in Job Empowerment of Library Staff of Zone 5 of Islamic Azad University, Quarterly Journal of Library Science, 5, 59-71. [In Persian]
Jaafarpur, M. (1391). A Model for E-Learning Acceptance in Iranian Universities. Journal of Information Technology Management Studies, 1(1), 91-121. [In Persian]
Kazerouni Shamiri, H., & Moradi, S. (1398). The Role of Virtual Education and the Rule of Information Technology in the Competence of Administrators of Islamic Azad University of Khuzestan. Research in Educational Systems. 13(44), 157. [In Persian]
Moradi, M. H., & Hashemi Farhud, R. (1384). Information Technology and E-Government. Qom: The Light of Science. [In Persian]
Perraton, H. (2001). Quality and standard of INSET teacher training by open and distance learning. Pan-African Dialouge on in service teacher training by open and Distance learning, Windhoek, Namibia-9-12 July,127.
Robinson, B. & Latchem, C. (2003). Teacher education: Challenges and change. In B. Robinson, & C. Latchem (eds). Teacher education through open and distance learning. London: Roultledge Falmer.