نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری، رشته برنامه‌ریزی درسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

2 دانشیار، گروه مطالعات برنامه درسی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

3 دانشیار، گروه برنامه‌ریزی درسی، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران.

4 استادیار، گروه مطالعات برنامه درسی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف طراحی الگوی اجرای برنامه درسی تربیت‌معلم مبتنی بر اسناد تحولی آموزش‌وپرورش نظام جمهوری اسلامی ایران انجام یافته است. روش این پژوهش اسنادی- تحلیلی بود. جامعه موردمطالعه کلیه اسناد بالادستی نظام جمهوری اسلامی ایران، شامل مبانی نظری سند تحول بنیادین، برنامه درسی ملی و نقشه جامع علمی کشور در افق 1404 بود. نتایج نشان داد که ویژگی‌های مجری و مخاطب اجرای برنامه­ی درسی شامل ویژگی‌های اخلاقی، حرفه­ای و فردی بود. ویژگی‌های برنامه درسی شامل ویژگی‌های هویتی و حرفه­ای بود، دو ویژگی ذهنی (فضای زمینه) و عینی (واقعیت زمینه) ویژگی‌های زمینه­ی برنامه­ی درسی را تشکیل دادن و در تعامل عناصر اجرای برنامه­ی درسی دو ویژگی ذهنی (پنهان) و عینی (آشکار) شناسایی شدند. در این پژوهش الگوی طراحی اجرای برنامه درسی تربیت‌معلم بر اساس اسناد بالادستی بر ویژگی‌های حرفه­ای و هویتی تأکید دارد و فرد مورد تعلیم بر اساس این اسناد، فردی حائز صلاحیت­های حرفه­ای در موقعیت­های تربیتی است.

کلیدواژه‌ها

ارنشتاین، آ. و هانکینز، ف. (2010). مبانی، اصول و مسائل برنامه درسی (جلد دوم). ترجمه قدسی احقر. (1384). تهران: دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات.
امین خندقی، م. و جامه بزرگ، م .(1392). تأملی بر ابعاد محتوای مطلوب در برنامه‌های درسی تربیت‌معلم و مصادیق آن برای برنامه درسی نظام تربیت‌معلم ایران. پایان‌نامه منتشرنشده کارشناسی ارشد برنامه درسی دانشگاه فردوس مشهد.
امیرشاهى، م .(1384). مبانی مدیریت اسناد (تنظیم پرونده‌های ادارى، فنى، آموزشى و پزشکى) با افزوده‌ها، تحقیق و تدوین جدید. تهران: مؤسسه عالى آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی.
مهرمحمدی، م. (1392). بازاندیشی فرایند یاددهی- یادگیری. ناشر: مدرسه.
سیلور، ج.، الکساندر، و. و لوئیس، آر. (1390). برنامه‌ریزی درسی برای تدریس و یادگیری بهتر. ترجمه غلامرضا خویی نژاد. ناشر: آستان قدس رضوی.
بوشهری، ج .(1352). مدیریت اسناد و فن بایگانی. تهران: دانشگاه تهران.
تبریزی، م. (1393). تحلیل محتوای کیفی از منظر رویکردهای قیاسی و استقرایی. فصلنامه علوم اجتماعی، 21(64)، 105-138.
حسینی، ف.، قادری، م. و ایزدی، ص. (1390). امکان‌سنجی اجرای برنامه‌ی درسی هنر و زیبایی‌شناسی در برنامه درسی تربیت‌معلم. اولین همایش ملی آموزش در ایران 1404.
حسینی، ف.، ایزدی، ص. و قادری، م. (1390). مطالعه برنامه درسی معنوی در مدارس استان مازندران، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، شهریورماه 1390.
سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش. (1390). مرکز چاپ و نشر وزارت آموزش‌وپرورش.
سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1424.
سند راهبردی تحول نظام تعلیم و تربیت رسمی و عمومی جمهوری اسلامی ایران. (1389) شورای عالی انقلاب فرهنگی.
شاه‌پسند، م. (1387). تعیین مؤلفه‌های فرایند توسعه حرفه‌ای مربیان مراکز آموزش وزارت جهاد کشاورزی. پژوهش و سازندگی در زراعت و باغبانی، 81، 130- 139.
عزیزی، غ. (1390). بررسی تعریف سند از دیدگاه‌های گوناگون. فــصلنامــۀ گنجینۀ اسناد، 21(1)، ۱۲۰-۱۵۱.
کریمی، ف. (1387). مطالعه صلاحیت‌های حرفه‌ای معلمان دوره ابتدایی. فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی، 2(4)، 166-155.
موسی‌پور، ن. (1392). تدریسِ دانشگاهی: کدام روش؟ کدام الگو؟ پژوهش‌های آموزش و یادگیری (دانشور رفتار). دوفصلنامهعلمی- پژوهشی، دانشگاهشاهد، 20(3)، 49-78.
References
Amin Khandaghi, M. & Jamehbozorg, M. (2013): Attention to the extent of attention to the issue of teacher education curriculum in the specialized field of the curriculum of Iran. In Teacher Training Curriculum Conference. [In Persian]
Amirshahi, M. (2005): Document management (administrative, technical, educational, and medical records) with increments, new research and development. Tehran: Institute for Management and Planning Education and Research. [In Persian]
Azizi, Gh. (2011). Review the definition of the document from various perspectives. The Treasury of the Documents. In Treasury of the Documents 20 (1), 120–151. [In Persian]
Bushehri, J. (1972): Documentation and Fan Management. Tehran: Tehran University Press. [In Persian]
Desimone, L. M. (2009): Improving Impact Studies of Teachers’ Professional Development. Toward Better Conceptualizations and Measures. In Educational Researcher 38 (3), 181–199. DOI: 10.3102/0013189X08331140.
Edwards, R., Miller, N., Small, N. & Tait, A. (2002): Supporting lifelong learning. London and New York: The Open University.
Emrick, J. A., & Peterson, S. M. (1978). A synthesis of findings across five recent studies in educational dissemination and change. San Francisco: Far West Laboratory.
Ernesthean, A. & Hankins, F. (2010). Fundamentals, Principles and Issues of Curriculum (Vol. II). Translation of Qudsi Ahqar. Tehran: Islamic Azad University, Science Research Branch.
Freeman, R. E. (1993). Collaboration, global perspectives, and teacher education. In Theory Into Practice 32 (1), 33–39. DOI: 10.1080/00405849309543570.
Freeman, D. (2002): The hidden side of the work. Teacher knowledge and learning to teach. A perspective from north American educational research on teacher education in English language teaching. In LTA 35 (01). DOI: 10.1017/S0261444801001720.
Fullan, M. G. (1999): Change Forces: The Sequel. In Journal of Educational Change 1 (2), 205–209.
Fullan, M. G., & Miles, M. B. (1992). Getting reform right: What works and what doesn't. Phi delta kappan73(10), 745-752.‏
Fullan, M., & Pomfret, A. (1977). Research on curriculum and instruction implementation. Review of educational research47(2), 335-397.‏
Guskey, T. R. (2009). Closing the knowledge gap on effective professional development. Educational horizons87(4), 224-233.‏
Guskey, T. R. (2016). What Makes Professional Development Effective? In Phi Delta Kappan 84 (10), 748–750. DOI: 10.1177/003172170308401007.
Hosseini, F. (2012). Study of Spiritual Curriculum in Mazandaran Province Schools, Master thesis. Mazandaran university.
Hosseini, F., Ghaderi, M., Izadi, S. Yazdi, P. (2011), The feasibility of the implementation of arts and aesthetics curriculum in teacher education. [In Persian]
Jarvis, P. (2009). Globalization, lifelong learning and the learning society. London and New York: Rotledge.
Karimi, F. (2008). Study of the Professional Qualifications of Primary Teachers. Leadership. In Quarterly and Leadership & Educational Management, 2 (4), 166-155. [In Persian]
Mehrmohammadi, M. (2012). Revising the learning process-learning. Tehran: Madreseh. [In Persian]
Morgan-Klein, B., & Osborne, M. (2007). The concepts and practices of lifelong learning.‏ London, New York: Routledge.
Mosa Pour, N. (2004). Academic Teaching: Which Method? Which pattern? Learning and Learning Research. In Daneshvar of Behavior 20 (3), 49–78. [In Persian]
National Curriculum of the Islamic Republic of Iran. (2011). The Ministry of Education publishing house. [In Persian]
Nir, A. E., & Bogler, R. (2008). The antecedents of teacher satisfaction with professional development programs. Teaching and teacher education24(2), 377-386.‏
Ornstein, C. A. & Hunkins, P. F. (1988). Curriculum: Foundations, Principles, and Issues. Principles, And Issues, New Jersey: Prentice Hall, Enlewood Cliffs.
Perspective Document 1404 of Iran. [In Persian]
Perspective of the Islamic Republic of Iran on the horizon of 1424. [In Persian]
Reigeluth, C. M., & Duffy, F. M. (2014). Paradigm Change in Education: Introduction to Special Issue. Educational Technology, 54 (3), 3-6.‏
Richter, D., Kunter, M., Klusmann, U., Lüdtke, O., & Baumert, J. (2011). Professional development across the teaching career: Teachers’ uptake of formal and informal learning opportunities. Teaching and teacher education27(1), 116-126.‏
Sallee, R. E. (2011). Closing the Teaching Gap: Professional Development Programs that Work. ProQuest LLC. 789 East Eisenhower Parkway, PO Box 1346, Ann Arbor, MI 48106.‏
The Document for the Development of Education (2011). The Ministry of Education publishing house. [In Persian]
Shahpasand, M. (2008). Determination of the components of the process of professional development of coaches of educational centers of Ministry of Jihad-e-Agriculture. In Research and development in Gardening & agriculture 81, 130-139. [In Persian]
Saylor, J. G., & Alexander, W. M. (1954). Curriculum planning for better teaching and learning. Rinehart.‏ Mashad: Astan Quds Razavi. [In Persian]
Tabrizi, M. (2013): Analyzing qualitative content in terms of deductive and inductive approaches. In Journal of Social Sciences, 105–138. [In Persian]
The Strategic Document of the Development of the Formal and Public Education System of the Islamic Republic of Iran. (2010). The Supreme Council of the Cultural Revolution. [In Persian]