نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قم، قم، ایران

2 دانشیار (مدعو)، گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قم، قم، ایران

3 استادیار (مدعو)، گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قم، قم، ایران

چکیده

دانشگاه کارآفرین به‌عنوان نسل سوم دانشگاه‌ها، مأموریت سومی دارد که مطابق نظریۀ تعدادی از اندیشمندان و متفکران، موتور رشد و تحول اقتصادی و اجتماعی بوده است. هدف این مقاله، مطالعه چارچوب مفهومی دانشگاه کارآفرین ازنقطه‌نظر جنبه‏های کارآفرینانه دانشگاه‏های کارآفرین و عوامل مؤثر بر شکل‌گیری دانشگاه‏های کارآفرینی و درنهایت پیشنهاد مدل و چارچوب مفهومی دانشگاه کارآفرین (با هدفِ توسعه ای-کاربردی) بود. این پژوهش با روش و ماهیت مطالعه موردی از نوع کیفی بر اساس نظریه داده بنیاد با رویکرد سیستماتیک مدیریت و اجرا شد. مضاف بر اینکه با معیار کرسول مورد اعتباریابی محتوایی قرار گرفت و تأیید گردید و نیز پایایی آن بر اساس توافق کدگذاری بیش از 95 درصد، مطابقِ فرمول هولستی و کاپا مورد تأیید و حمایت واقع گردید. جامعۀ این پژوهش شامل اساتید دانشگاه و مدیران دانشگاه در مراکز کشور بودند. نمونه این مطالعه 14 نفر (4 نفر مدیر و بقیه اساتید دانشگاه) و نمونه‌گیری نظری و هدفمند و با روش گلوله برفی در حد اشباع بود. داده‏ها از مصاحبه‌ها جمع‌آوری شدند. تحلیل محتوا در سه سطح بازو محوری و گزینشی انجام شدند. نتیجۀ داده‏ها با تحلیل محتوا، 106 ویژگی و شاخص و 26 ریز مقوله و شش مقوله کلی بود که در قالب مدل پارادایمی شاملِ شرایط علّی (ساختاری)؛ مقولۀ اصلی (رفتاری)؛ راهبردها (؛ نهادی)؛ شرایط مداخله‏ای (فردی)؛ زمینه (ویژگی‌های محیطی)؛ پیامدها (کارآفرینی دانشگاه)؛ فرآیندِ دانشگاه کارآفرین در دانشگاه‌های ایران و روابط بین ابعاد مختلف و عناصرشان را انعکاس می‏دهند.

کلیدواژه‌ها

احمدپورداریانی، م. (1393). کارآفرینی. تهران: ساکو.
استراوس، کن. (1394). مبانی پژوهش کیفی (چاپ سوم). ترجمة ابراهیم، افشار. تهران: نی.
تقی پورظهیر، ع.، و حسن مرادی، ن. (1385). الگوی مناسب ایجاد دانشگاه کارآفرین. مجله علمی پژوهشی اقتصاد و مدیریت، (69)، 31-40.
تقی زاده، ه.، و محمدپورشاطری، م. (1387). شناسایی وظایف و مأموریت‏های دانشگاه کارآفرین. نشریه علوم تربیتی، 2، 68-41.
داوری، ع. و رضازاده، آ. (1395). مدل‏سازی معادلات ساختاری با نرم‏افزار پی آل اس (چاپ سوم). تهران: جهاد دانشگاهی.
خاکی، غ. ر. (1391). روش تحقیق (با رویکرد پایان نویسی). تهران: فوژان.
ساغری، ف.، اسماعیلی، ع. و حسین زاده، ب. (1397). بررسی عوامل مؤثر بر توسعه آموزش کارآفرینی در دانشگاه‌های استان مازندران. مجله پژوهش در نظام‌های آموزشی، 12(ویژه‌نامه)، 1029-1043.
سرمد، ز.، بازرگان، ع.، و حجازی، ا. (1393). روش‌های تحقیق در علوم رفتاری (چاپ بیست و ششم). تهران: آگاه.
شریف‌زاده، ف.، رضوی، س. م.، زاهدی، ش. و نجاری، ر. (1388). طراحی و تبیین الگوی عوامل مؤثر بر کارآفرینی دانشگاه. مجله توسعه کارآفرینی، 2(6)، 11-38.
شیخ‌الاسلامی، ع.، کریمیان‏پور، غ. و کیانی، ع. (1398). پیش‏‏بینی قصد کارآفرینی دانشجویان بر اساس سرمایه‏‏ی روان‌شناختی و انطباق‏‏پذیری مسیر شغلی. مجله پژوهش در نظام‌های آموزشی، 13(44)، 89-103.
صمدی میارکلائی، ح.، آقاجانی، ح.، و صمدی میارکلائی، ح. (1393). ارزیابی شاخص‌های دانشگاه کارآفرین در دانشگاه مازندران. توسعه کارآفرینی، 369-388.
کردنائیج، ا.، احمدی، پ.، قربانی، ز. و نیاکان لاهیجی، ن. (1391). بررسی ویژگی‌های دانشگاه کارآفرین در دانشگاه تربیت مدرس. فصل‏نامه توسعه کارآفرینی، (3)، 47-64.
واعظی، ف.، و علی پور، ل. (1395). کارآفرینی، پروژه و طرح کسب‏وکار (چاپ اول). تهران: آذرین مهر.
یدالهی فارسی، ج.، زالی، م.، و باقری فرد، م. (1390). شناسایی عوامل -ساختاری مؤثر بر توسعۀ کارآفرینی دانشگاهی؛ مطالعه موردی دانشگاه علمی – کاربردی. فصلنامه سیاست علم و فناوری، 4 (1)، 17-32.
Ahmadpoordaryani, M. (2014). Entrepreneurship. Tehran, Sacoo. [In persian].
Bronstein, J., & Reihlen, M. (2014). Entrepreneurial university archetypes: A meta-synthesis of case study literature. Industry and Higher Education28(4), 245-262.
Clark, B. R. (1998). Creating entrepreneurial universities: Organizational pathways of transformation. Issues in higher education. Elsevier Science Regional Sales, 665 Avenue of the Americas, New York, NY 10010 (paperback: ISBN-0-08-0433545; hardcover: ISBN-0-08-0433421, $27).
Çolakoğlu, N., & Gözükara, İ. (2016). A comparison study on personality traits based on the attitudes of university students toward entrepreneurship. Procedia-Social and Behavioral Sciences229, 133-140.
Creswell, J. W., & Miller, D. L. (2000). Determining validity in qualitative inquiry. Theory into practice39(3), 124-130.
Davari, A., & Rezazadeh, A. (2015). Modeling of structural equations with pls software. Tehran: Publication of jehade daneshgahi. [In persian].
Etzkowitz, H. (2003). Research groups as ‘quasi-firms’: the invention of the entrepreneurial university. Research policy32(1), 109-121.
Gibb, A. (2005). Towards the entrepreneurial university: entrepreneurship education as a lever for change. Policy paper3, 1-46.
Guerrero, M., & Urbano, D. (2012). The development of an entrepreneurial university. The journal of technology transfer37(1), 43-74.
Hjdin, B., Anuarr, A., Usman, M., et al (2015).The effectiveness of entrepreneurship education program in upgrading entrepreneurial skills among public university students. Journal of Elsevier, 224, 117-123.
Ismail, K., Anuar, M., Ahmad, O., et al (2015). Entrepreneurial intention entrepreneurial orientation of faculty and students to wards commercialization. Journal of Elsevier, 181, 349- 355.
Khaki, G. (2012). Research method with dissertation writing approach. Tehran: Publication of fouzhan. [In persian].
Küttim, M., Kallaste, M., Venesaar, U., & Kiis, A. (2014). Entrepreneurship education at university level and students’ entrepreneurial intentions. Procedia-Social and Behavioral Sciences110, 658-668.
Kordnaich, A., Ahmadi, P., & Ghorbani, Z. (2012). Studying of characteristics of entrepreneurship university in Tarbiat modarres university. Journal of entrepreneurship development, 5(3), 47-64. [In persian].
O’Shea, R., Allen, T., & Morse, K. (2005). Creating the entrepreneurial university: the case of MIT. In Academy of Management Conference, Hawaii.
Philpott, K., Dooley, L., O'Reilly, C., & Lupton, G. (2011). The entrepreneurial university: Examining the underlying academic tensions. Technovation31(4), 161-170.
Röpke, J. (1998). The Entrepreneurial University: Innovation, academic knowledge creation and regional development in a globalized economy. Department of Economics, Philipps-Universität Marburg, Germany. available at: www.wiwi.uni-marburg. de/Lehrstuehle/ VWL/Witheo3/documents/entreuni.pdf.
Saghari, F., Esmaeeli, A., & Hosseinzadeh, B. (2018). Studying of effective factors on entrepreneurship education In universities of Mazandaran province, Journal of research in educational systems, 12(Special Issue), 1029-1043. [In persian].
Samadimiarkalaei, H., Aghajani, H., & Samadimiarkalei, H. (2014). Evaluation of entrepreneurship university in Mazandaran university based on fuzzy method. Journal of Entrepreneurship Development, 7(2), 369-388. [In persian].
Sarmad, Z., & Bazarghan, A., & Hejazi, A. (2014). Research methods in behavioral sciences. Tehran: Publication of Aghah. [In persian].
Sharifzadeh, F., Razavi, S. M., Zahedi, Sh., & Najari, R. (2008). The design and explanation of the factors affecting academic entrepreneurship. Entrepreneurship Development Quarterly,6(5), 38-11. [In persian].
Sheykholeslami, A., Karimianpoor, G., & Kiani, A. (2019). The Prediction of Entrepreneurial Intention of University Students Based on Psychological Capital and Career Adaptability. Journal of research in educational systems, 13(44), 98-103. [In persian].
Siegel, D. S., Waldman, D. A., Atwater, L. E., & Link, A. N. (2003). Commercial knowledge transfers from universities to firms: improving the effectiveness of university–industry collaboration. The Journal of High Technology Management Research14(1), 111-133.
Strauss, A., & Corbin, J. (2015). Basics of qualitative research. Translated by Afshar E, Tehran, Ney. [In persian].
Strauss, A., & Corbin, J. (1998). Basics of qualitative research techniques. Thousand Oaks, CA: Sage publications.
Taghipoorzahir, A., & Hasanmoradi, N. (2006). Becoming model for making of entrepreneurship University. Journal of economy & management, 69, 31-40. [In persian].
Taghizadeh, H. & Mohammdpoorshateri, M. (2008). Exploration of duties & commissions of entrepreneurship university. Journal of educational sciences, 2, 41-68. [In prsian].
Tijssen, R. J. (2006). Universities and industrially relevant science: Towards measurement models and indicators of entrepreneurial orientation. Journal of Research Policy, 35(10), 1569- 1585.
Vaezishokoh, F., & Alipour, L. (2016). Entrepreneurship project and Business plan.Tehran, Publication of Azarinmehr. [In persian].
Yadollahifarsi, J., Zali, M., & Bagherifard, M. (2011). Exploration of effective structural factors on development of entrepreneur university one case studying on appliedness & scientific university. Journal of technology & science policy, 4(1), 17-32. [In prsian].
Yurtkoru, E. S., Acar, P., & Teraman, B. S. (2014). Willingness to take risk and entrepreneurial intention of university students: An empirical study comparing private and state universities. Procedia-Social and Behavioral Sciences150, 834-840.
Zhou, C., & Peng, X. M. (2008). The entrepreneurial university in China: nonlinear paths. Science and Public Policy35(9), 637-646.