تأثیر آموزش با رویکرد تلفیقی علوم، فناوری، مهندسی و ریاضیات در بافتار انرژی خورشیدی بر نگرش و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دختر

فاطمه شهبازلو؛ رسول عبداله میرزائی

دوره 15، شماره 54 ، مهر 1400، ، صفحه 137-151

چکیده
  رویکرد تلفیقی علوم، فناوری، مهندسی و ریاضیات (استم) در راستای ایجاد تحولی نو در آموزش اثربخش علوم و ارتباط آن با زندگی روزمره در سال‌های اخیر معرفی شده است. مطالعه حاضر به‌منظور بررسی تأثیر این رویکرد بر نگرش و پیشرفت تحصیلی علوم طراحی شد. پژوهش حاضر، نیمه‌آزمایشی از نوع پیش‌آزمون- پس‌آزمون بوده و جامعه پژوهش، دانش‌آموزان دختر ...  بیشتر

نقش میانجیگر خودکارآمدی در رابطه بین سبکهای فرزندپروری و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

مژگان سیفی؛ قادر بازارویچ قادراف

دوره 12، ویژه‌نامه ، فروردین 1397، ، صفحه 1261-1270

چکیده
  هدف از انجام پژوهش حاضر پیش­بینی پیشرفت تحصیلی و خودکارآمدی براساس سبک­های فرزندپروری دانش ­آموزان دبیرستانی شهر دوشنبه تاجیکستان بود. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و جامعه آماری پژوهش شامل تمام دانش ­آموزان پایه متوسطه در نیم­سال تحصیلی اول 1391-1390 در شهر دوشنبه به تعداد 10000 نفر بود که از میان آن­ها 300 نفر از 6 دبیرستان ...  بیشتر

نقش متغیرهای آموزشی در پیشرفت تحصیلی دانشجویان کارشناسی ارشد دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی

نورعلی فرخی

دوره 10، شماره 33 ، مرداد 1395، ، صفحه 73-84

چکیده
  پژوهش حاضر باهدف نقش متغیرهای آموزشی در پیشرفت تحصیلی دانشجویان کارشناسی ارشد دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی انجام شده است. این پژوهش به لحاظ هدف از نوع کاربردی و به لحاظ روش از نوع علّی - مقایسه‌ای و به لحاظ رویکرد از نوع کلّی است. بر اساس متغیر های شیوه‌ی گزینش (آموزش و پژوهش محور) و کارشناسی مورد پژوهش (مرتبط و غیر مرتبط) دو گروهی ...  بیشتر

نقش واسطه‌ای اهداف پیشرفت در ارتباط بین ساختار هدف نظام آموزشی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان

صدیقه جعفری؛ ملوک خاتمی؛ وحید نجاتی؛ مهناز اخوان تفتی؛ غلامرضا صرامی

دوره 10، شماره 32 ، اردیبهشت 1395، ، صفحه 23-51

چکیده
  پژوهش حاضر به منظور بررسی نقش واسطه‌ای اهداف پیشرفت در ارتباط بین ساختار هدف نظام آموزشی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان انجام شده است. جامعه پژوهش شامل کلیه دانشجویان دانشکده‌های فنی و مهندسی 5 دانشگاه سراسری تهران می‌باشد که با روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای تعداد 400 نفر به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شده است. ابزارهای مورد استفاده در ...  بیشتر

رابطه علّی بهزیستی ذهنی، کیفیت زندگی و سب کهای هویت با پیشرفت تحصیلی از طریق خود کارآمدی تحصیلی در دانش آموزان پسر دوره متوسطه شهر بندرعباس

موسی جاودان؛ کبری حاجی علی زاده؛ امین رفیعی پور

دوره 9، شماره 30 ، آذر 1394، ، صفحه 123-145

چکیده
  پژوهش حاضر به منظور تعیین رابطه علی بهزیستی ذهنی، کیفیت زندگی و سبک های هویت با پیشرفت تحصیلی ازطریق خودکارآمدی تحصیلی انجام شده است. طرح این پژوهش توصیفی- همبستگی و از نوع مدل یابی علی است. نمونهمورد بررسی 328 نفر پسر دانش آموز پایه اول تا چهارم دبیرستان شهر بندرعباس در سال تحصیلی 94 - 93 می باشندکه از طریق نمون هگیری خوشه ای چند مرحله ...  بیشتر

تحلیل ساختاری اثر سبک رهبری توزیعی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مدارس راهنمایی پسرانه شهر تهران

حسین عباسیان؛ محمود ابوالقاسمی؛ محمد قهرمانی

دوره 8، شماره 24 ، خرداد 1393، ، صفحه 81-106

چکیده
  این پژوهش بهمنظور بررسی الگوی ساختاری اثر سبک رهبری توزیعی بر پیشرفتتحصیلی دانش آموزان بامیانجیگری خوشبینی تحصیلی معلم، رضایت شغلی معلم، تعهدسازمانی معلم، اجرا شد. به منظور اجرایاین پژوهش از مدارس راهنمایی مناطق بیستگانه شهر تهران، نمونه متشکل از 406 معلم پایه سوم راهنماییانتخاب شد. معلمان شرکتکننده در این پژوهش به پرسشنامههای ...  بیشتر

ارزیابی مدل علَی روابط بین پیشینۀ تحصیلی، خودکارآمدی، اهداف عملکردی و پیشرفت تحصیلی در دانشجویان

ابوالقاسم یعقوبی؛ بهروز قلایی

دوره 7، شماره 23 ، اسفند 1392، ، صفحه 95-110

چکیده
  هدف این تحقیق بررسی الگوی ساختاری پیشینۀ تحصیلی، خودکارآمدی، اهداف عملکردی وپیشرفتتحصیلی دانشجویان از طریق روش تحلیل مسیر بود. به همین منظور، نمونه آماری به تعداد370 نفر از دانشجویان دانشگاه بوعلی به روش نمونهگیری خوشهای چندمرحلهای انتخاب شدند و به( پرسشنامۀ خودکارآمدی شرر و همکاران ( 1982 ) و اهداف عملکردی میدگلی و همکاران ( 1994پاسخ ...  بیشتر

مدل سازی تأثیر راهبردهای انگیزشی بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان آموزش از دور

مهدی معینی کیا؛ مهران فرج اللهی؛ فریبرز درتاج؛ محمد رضا سرمدی

دوره 5، شماره 12 ، خرداد 1390، ، صفحه 9-27

چکیده
  این پژوهش به منظور بررسی اثرات مستقیم و غیر مستقیم مؤلفه ­های انگیزشی بر پیشرفت تحصیلی یادگیرندگان سیستم آموزش از دور انجام گرفت. جامعۀ آماری این پژوهش را دانشجویان ترم سوم و بالاتر دانشگاه پیام نور در نیمسال دوم سال تحصیلی 89 ـ 1388 تشکیل می‏داد که در سراسر کشور در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا  در رشته‏های مختلف مشغول ...  بیشتر

تأثیر روش آموزش تلفیقی یادگیری مشارکتی و یادگیری در حد تسلط بر خودکارامدی ، عزت نفس و پیشرفت تحصیلی

منیر کلانتر قریشی

دوره 5، شماره 12 ، خرداد 1390، ، صفحه 89-107

چکیده
  هدف اصلی این پژوهش، بررسی چگونگی تأثیرگذاری روش آموزش تلفیقی  یادگیری مشارکتی و یادگیری در حد تسلط به عنوان یک روش کارامد و مفید برای کمک به تحصیل جهشی دانش‏آموزان، به منظور کاهش هزینه‏های مادی، معنوی و زمانی دوران تحصیل بود. بدین منظور در یک پژوهش شبه آزمایشی تعداد 25  نفر از دانش‏آموزان یکی از مدارس راهنمایی داوطلب شهر ...  بیشتر

بررسی اثربخشی استفاده از روش مطالعه درس بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در درس ریاضیات

عباس حبیب زاده؛ علی اکبر سیف؛ محمد رضا فلسفی نژاد

دوره 4، شماره 10 ، آذر 1389، ، صفحه 39-57

چکیده
  این پژوهش به‌منظور بررسی اثربخشی استفاده از روش مطالعه درس بر پیشرفت تحلیلی دانش‌آموزان کلاس سوم ابتدایی شهرستان قم در درس ریاضیات انجام گرفته است. مطالعه درس یکی ازروشهای نوین است که در ژاپن به وجود آمده است و شامل طراحی، تدریس، مشاهده، ارزشیابی و بازنگری مشارکتی گروهی از معلمان ندر کلاس درس می‌شود. نمونهتحقیق شامل معلمان دانش‌آموزان ...  بیشتر

اثربخشی آموزش ایمن سازی در مقابل استرس بر اضطراب امتحان و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

شیرین ولی زاده

دوره 4، شماره 10 ، آذر 1389، ، صفحه 111-128

چکیده
  در این پژوهش اثربخشی آموزش ایمن‌سازی در مقابل استرس بر اضطراب امتحان و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان پایه سوم متوسطه موردبررسی قرار گرفت. نمونه پژوهش 60 دانش‌آموز دختر (گروه آزمایش 30 نفر و گروه کنترل 30 نفر) پایه سوم متوسطه بودند که با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب شدند. روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون ...  بیشتر

بررسی تحلیلی نشانگرهای موفقیت طرح پذیرش بدون آزمون برگزیدگان جشنواره خوارزمی در دوره های آموزش عالی و ارائه راهکارهایی برای بهبود این طرح

یوسف محب زادگان؛ بهزاد محمدی نژاد؛ محمد مهدوی مزده؛ شهاب کسکه؛ مرتضی طاهری

دوره 4، شماره 10 ، آذر 1389، ، صفحه 129-154

چکیده
  یکی از اقدامات اساسی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای زنده نگه‌داشتن و پرورش کارآمد دانشجویان ممتاز و دارای استعدادهای درخشان، تصویب طرح پذیرش بدون آزمون برگزیدگان جشنواره‌های خوارزمی و مسابقات علمی بین‌المللی در دوره‌های آموزش عالی است. هدف این پژوهش بررسی میزان موفقیت طرح مذکور بر اساس نشانگرهای رضایتمندی برگزیدگان پذیرفته‌شده ...  بیشتر

تأثیر انتظار معلم بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان سال اول متوسطه

مهدی امیر احمدی؛ نورعلی فرخی؛ حسن اسدزاده

دوره 3، شماره 7 ، مهر 1388، ، صفحه 9-21

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر انتظارات معلم بر پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان پایۀ اول متوسطه انجام شده است. جامعۀ پژوهش عبارت بود از کلیۀ دانش‌آموزان دختر و پسر سال اول متوسطۀ منطقۀ زیرکوه شهرستان قائن که در سال تحصیلی 87 ‌- 1386 مشغول به تحصیل بودند. به منظور انتخاب نمونۀ آماری پژوهش، دو دبیرستان پسرانه و دو دبیرستان دخترانه از بین یازده ...  بیشتر

بررسی مقایسه انگیزه پیشرفت، سلامت روان و خودپنداره تحصیلی دانشجویان رشته روانشناسی دانشگاه های دولتی، آزاد و غیر انتقاعی شهر تهران در سال تحصیلی 84-83

ژاله طاهری؛ حمید رضا مقامی

دوره 2، شماره 4 ، فروردین 1387، ، صفحه 45-62

چکیده
  بررسی انگیزش گامی است اساسی در جهت شناخت رفتار آدمی. در حقیقت با بررسی انگیزش می‌خواهیم بدانیم سرچشمه رفتار آدمی و نیرویی که او را به حرکت وا می‌دارد، چیست؟ هدف از این تحقیق، مقایسه انگیزه پیشرفت، سلامت‌روان و خودپنداره تحصیلی دانشجویان رشته روان‌شناسی دانشگاه های دولتی، آزاد و غیر انتفاعی شهر تهران در سال تحصیلی 84 ـ83 بود. جامعه ...  بیشتر