نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیأت علمی دانشگاه هرمزگان

2 استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بندرعباس، بندرعباس، ایران

3 استادیار دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده

پژوهش حاضر به منظور تعیین رابطه علی بهزیستی ذهنی، کیفیت زندگی و سبک های هویت با پیشرفت تحصیلی از
طریق خودکارآمدی تحصیلی انجام شده است. طرح این پژوهش توصیفی- همبستگی و از نوع مدل یابی علی است. نمونه
مورد بررسی 328 نفر پسر دانش آموز پایه اول تا چهارم دبیرستان شهر بندرعباس در سال تحصیلی 94 - 93 می باشند
که از طریق نمون هگیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شده اند. ابزارهای استفاده در این پژوهش، پرسشنامه بهزیستی
ذهنی ) PANAS ( فرم کوتاه پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی ) WHOQOL (، سیاهه تجدید نظر شده
سبک های هویت برزونسکی ) ISI6G (، معدل تحصیلی و پرسشنامه باورهای خودکارآمدی تحصیلی ) ASEBQ (بودند.
ارزیابی الگوی پیشنهادی نشان داد که مدل پیشنهادی معادلات ساختاری روابط علی بین متغیرهای یاد شده از برازش
قابل قبولی برخوردار هستند و همه مسیرهای یاد شده در سطح 0001p >/ معنی دار بودند. به طور کلی، نتایج نشان
داد که بهزیستی ذهنی، کیفیت زندگی و سبک های هویت از طریق خودکارآمدی تحصیلی با پیشرفت تحصیلی رابطه
معن یدار دارد

کلیدواژه‌ها

تقدیری، رقیه؛ امامی پور، سوزان و سپاه منصور، مژگان. (1388). رابطه بین سبک های هویت ،خودکارآمدی و خودتنظیمی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی کرمان. تحقیقات روانشناختی ،دوره 1، شماره 1، 105-91.
تقوایی نیا ،علی. (1390). بررسی رابطه علیَ بین تنیدگی تحصیلی ادراک شده و بهزیستی ذهنی با میانجیگری حمایت اجتماعی ادراک شده و باورهای خود کارآمدی تحصیلی در دانشجویان دوره کارشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز. رساله دکتری روان شناسی تربیتی، دانشگاه شهید چمران اهواز.
تمدنی، مجتبی؛ حاتمی، محمد و هاشمی رزینی، هادی. (1390). خودکارآمدی عمومی، اهمال کاری تحصیلی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان. روان شناسی تربیتی، دوره جدید، سال ششم ،شماره 17، 85-65.
حجازی، الهه؛ برجعلی لو، سمیه و نقش، زهرا. (1388).. رابطه سبک های هویت، تعهد هویت و خودکارآمدی تحصیلی: آیا تعهد هویت نقش واسطه ای دارد؟ روان شناسی 52، سال سیزدهم ،شماره 4، 390-377.
حجازی، الهه؛ فارسی نژاد، معصومه و عسگری، علی. (1386).. سبک های هویت و پیشرفت تحصیلی: نقش خودکارآمدی تحصیلی. مجله روان شناسی، دوره 11، شماره 4 (پیاپی 44)، 413-394.
رحیمی، مهدی و خیر، محمد (1388). رابطه الگوی ارتباطی خانواده و کیفیت زندگی دانش آموزان دوره متوسطه شهر شیراز. مطالعات تربیتی و  روانشناسی دانشگاه فردوسی، دوره دهم، شماره 1، 25-5.
شکری، امید؛ تاجیک اسماعیلی، عزیزا...؛ دانشورپور، زهره؛ غنایی، زیبا و دستجردی، رضا (1386). تفاوت های فردی در سبک های هویت و بهزیستی روان شناختی: نقش تعهد هویت. تازه های شناختی، سال 9، شماره 2، 46-33.
طباطبایی، نفیسه؛ سیدشهاب الدین کاکایی ،یزدان و محمدی آریا، علیرضا. (1390).رابطۀ سبک های هویت و مسئولیت پذیری با پیشرفت تحصیلی نوجوانان 15 تا 18 سالۀ شهر تهران. فصلنامۀ علمی پژوهشی رفاه اجتماعی، سال دوازدهم، شماره 44، 42-32.
ظهره وند، راضیه. (1389). مقایسه مفهوم خود، خودکارآمدی تحصیلی، هوش هیجانی، باورهای جنسیتی و رضایت از جنس دختران و پسران دبیرستانی و سهم هر یک از این متغی رها در پیش بینی پیشرفت تحصیلی. مطالعات روانشناختی ،6 (3)، 72-46.
عبدی زرین، سهراب؛ ادیب راد، نسترن؛ یونسی، سید جلال و عسگری، علی. (1387). رابطه سبک های هویت و خودکارآمدپنداری فردی و جمعی: مقایسه دانش آموزان پسر دبیرستانی ایرانی و افغانی ساکن قم. فصلنامه روان شناسی کاربردی، سال 2، شماره 4 (8)، 700-686.
 فراهانی، محمدنقی؛ شکری، امید؛ گراوند، فریبرز و دانشورپور، زهره. (1387). تفاوت های فردی در استرس تحصیلی و بهزیستی ذهنی: نقش سبک های مقابله با تنیدگی. مجله علوم رفتاری، دوره 2، شماره 4، 304-297.
کارشکی، حسین؛ مؤمنی مهمویی، حسین و قریشی، بهجت. (1393). مقایسه انگیزش تحصیلی و کیفیت زندگی دانش آموزان پسر مشمول ارزشیابی توصیفی با ارزشیابی سنتی. پژوهش در برنامه ریزی درسی، سال یازدهم، دوره دوم، شماره 31 (پیاپی 40)، 114-104.
مولوی، حسین؛ ترکان، هاجر؛ سلطانی، ایرج و پالاهنگ، حسن. (1389). هنجاریابی و سنجش روایی و پایایی پرسشنامه بهزیستی ذهنی. مجله روانپزشکی و روان شناسی بالینی ایران، سال شانزدهم، شماره 3، 238-231.
نصیری، حبیب الله. (1385). بررسی روایی و پایایی مقیاس کوتاه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی)) WHOQOL-BRIEF و تهیه نسخه ایرانی آن. مجموعه مقالات سومین سمینار سراسری بهداشت روانی دانشجویان، شماره های 3 و 4.
 Berzonsky, M. D. (1992b). Identity style inventory. Unpublished measure, State University of New York: Cortland.
 Berzonsky, M. D., & Kuk, L. (2005). Identity style, psychosocial maturity, and academic performance. Personality and Individual Differences, 39, .742-532
Berzonsky, M. D., & Kuk, L. S. (2000). Identity status and identity processing style, and the transition to university. Journal of Adolescent Research, 15(1), 81-98.
Deiner, E., Lucas, R. E., & Oishi, S. (2002). Subjective well-being. Journal of ClinicalPsychology, 24(1), 25-41.
 Dembo, M. H., & Jakubowski, T. G. (2004). The Relationship of Self-Efficacy, Identity Style, and Stage of Change with Academic Self-Regulation. Journal of College Reading and Learning, 35, 7-24.
Javdan, M. (2013). Types of Intellectual Personality. Academic Journal of Psychological Studies, 2(4), 79-86.
Kann, L., Brener, N. D, &Wechsler, H. (2007). Overview and Summary. School Health Policies and Programs Study, 77(8), 385-97.
 Karademas, E. C. (2006 ). Self-efficacy, social support and well-being the mediating role of optimism. personality and individual differences, 40, 1281–1290.
Karatzias, A., Power, K. G.,& Swanson, V. (2001). Quality of school life: Development and preliminary standardization of an instrument based on performance indicators in Scottish secondary schools. School Effectiveness and School Improvement, 12(3), 265-84.
Kroger, J. (2003). What transits in an identity status transition? Identity: An International Journal of Theory and Research, 3, 197–220.
Mukhtar, F. & Hashim, H. A. ( 2010). Relationship among depression, self-efficacy, and quality of life among students in medical and allied health sciences more. Malaysian Journal of Medicine and Health Science, 6(2), 53-60.
Ostir, G. V., Smith, M. P,& Smith, D. (2005). Reliability of the positive and negative affect schedule (PANAS) in medical rehabilitation. Journal of Clin Rehabil, 19, 767-769.
 Seligman M. (1998). Learned optimism: How to change your life. New York: Alfred knopf.
Skevington, S. M., Lotfy, M., & O’Connell, K .A. (2004). The World Health Organization’s (WHOQOL-BREF) quality of life assessment: Psychometric properties and results of the international field trial: A report from the (WHOQOL) group. Quality of Life Research, 13, 299-310.
 Watson, D., Clark, L. A., & Carey, G. (1998). Positive and Negative and Their Relation to Anxiety and Depression Disorders. Journal of Abnormal Psychology, 97(3), 346-353.
 World Health Organization Quality of Life Assessment Group (1998). Development of the World Health Organization Quality of Life Assessment (WHOQOL-BRIEF). Psychological Medicine, 28, 551-558.
Zajacova, A., Scott M. Lynch,S. M., & Espenshade, T. J. (2005). self-efficacy, stress and academic success in college. Research in Higher Education, .607-776 ,)6(64