بررسی نقش آموزش کارآفرینی و قصد کارآفرینی دانشجویان با نقش میانجی خودباوری ، نگرش و ذهنیت (مورد مطالعه دانشجویان استان مازندران)

محمد درینی؛ علی اکبر آقاجانی افروزی؛ ندا طهماسبی روشن

دوره 16، شماره 56 ، فروردین 1401، ، صفحه 131-145

چکیده
  هدف پژوهش حاضر یررسی تأثیر آموزش کارآفرینی بر قصد کارآفرینی با نقش میانجی خودباوری، نگرش کارآفرینی، ذهنیت نسبت به کارآفرینی بوده است. روش پژوهش مطالعه حاضر توصیفی از نوع همبستگی بود. نمونه پژوهش شامل 482 نفر از دانشجویان دانشگاه‌های استان مازندران بود که با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‏ای، انتخاب شدند. ابزارهای این پژوهش ...  بیشتر

تأثیر آموزش با رویکرد تلفیقی علوم، فناوری، مهندسی و ریاضیات در بافتار انرژی خورشیدی بر نگرش و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دختر

فاطمه شهبازلو؛ رسول عبداله میرزائی

دوره 15، شماره 54 ، مهر 1400، ، صفحه 137-151

چکیده
  رویکرد تلفیقی علوم، فناوری، مهندسی و ریاضیات (استم) در راستای ایجاد تحولی نو در آموزش اثربخش علوم و ارتباط آن با زندگی روزمره در سال‌های اخیر معرفی شده است. مطالعه حاضر به‌منظور بررسی تأثیر این رویکرد بر نگرش و پیشرفت تحصیلی علوم طراحی شد. پژوهش حاضر، نیمه‌آزمایشی از نوع پیش‌آزمون- پس‌آزمون بوده و جامعه پژوهش، دانش‌آموزان دختر ...  بیشتر

اثرات و نحوه ارزیابی پویا ، ارزیابی پویای رایانه‌ای ، ارزیابی ایستا و درک مطلب

مهدی یعقوبی؛ سید آیت الله رزمجو

دوره 14، شماره 49 ، تیر 1399، ، صفحه 25-39

چکیده
  هدف این مطالعه مقایسه اثرات ارزیابی پویا رایانه‏ای، ارزیابی پویا و ارزیابی ایستا بر عملکرد درک مطلب بود. همچنین نگرش زبان‏آموزان نسبت به ارزیابی‏های ایستا، پویا و پویا رایانه‏ای موردبررسی قرار گرفت. روش پژوهش از نوع ترکیبی و راهبرد اکتشافی – متوالی بوده است. به این منظور، امتیازات آزمون به‏عنوان داده‏های کمی و محتوای ...  بیشتر

تأثیر نگرش دانشجویان نسبت به یادگیری الکترونیکی بر مشارکت آنان در محیط آموزش الکترونیکی

مقصود امین خندقی؛ مهوش کاظمی قره چه

دوره 7، شماره 21 ، شهریور 1392، ، صفحه 133-154

چکیده
  هدف این پژوهش بررسی تأثیر نگر ش دانشجویان مهندسی آموزش الکترونیکی دانشگاهفردوسی مشهد بر مشارک ت آنان در مح یط آموزش الکترونیکی م یباشد . روش پژوهشتوصیفی پیمایشی و جامعه آماری آن شامل دانشجویان مهندسی دختر و پسر دوره های آموزش- الکترونیکی فیزیک و معادلات دیفرانسیل دانشگاه فردوسی مشهد در سال تحصیلی 13891390 است. بررسی به شیوه نمونه گیری ...  بیشتر

ارتباط بین نگرش و کاربرد ابزارهای الکترونیکی توسط اعضای هیئت علمی دانشگاه اصفهان

سید مجید عبداللهی؛ بی بی عشرت زمانی؛ زهرا بابادی عکاشه

دوره 7، شماره 20 ، خرداد 1392، ، صفحه 97-121

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی نگرش و چگونگی کاربرد اعضای هیأت علمی دانشگاه هایدولتی استان اصفهان نسبت به استفاده از منابع الکترونیکی انجام گرفته است . روش پژوهشتوصیفی همبستگی است. 132 نفر از اعضای هیئت علمی سه دانشگاه اصفهان، صنعتی وعلوم پزشکی به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار به کار رفته در این پژوهشپرسشنامهاستاندارد سنجش نگرش معلمان ...  بیشتر

بررسی تأثیر استفاده از رسانه‌های آموزشی متنوع در یادگیری مفاهیم انتزاعی فیزیک حالت جامد

ایوب اسماعیلپور؛ عابد بدریان؛ فاطمه رجبی

دوره 6، شماره 16 ، خرداد 1391، ، صفحه 43-63

چکیده
  چکیده هدف از پژوهش حاضر، بررسی تأثیر استفاده از رسانهها ی آموزش ی متنوع در یادگیری مفاهیم انتزاعی یـ زیف ک حالت جامد ژهیو یزیف ک ـ مکانیک رشت یرۀ اضی ـ یزیف ک دورة پیشدانشگاهی است. جامعۀآمـاری پـژوهش را دانشآموزان دختر دور ة پیشدانشگاهی منطق ۀ بوستان و گلستان رباط کریم تشکیل میدهند که در ین مسـال دوم سال تحص یلی 90 -89 مشغول تحص لی بودند. ...  بیشتر

بررسی نگرش دانشجویان نسبت به یادگیری الکترونیکی

مقصود امین خندقی؛ معصومه محمدحسین زاده

دوره 5، شماره 13 ، شهریور 1390، ، صفحه 137-152

چکیده
  چکیدهروند استفاده از آموزش الکترونیکی به سرعت در حال افزایش است . بدون شک، موفقیت در امرآموزش الکترونیکی مستلزم استقبال مخاطبان از این نوع آموزش است. یکی از روشهای پ یش بین یاستقبال افراد از موضوعی خاص و به تبع آن پیش بینی رفتار ایشان، اطلاع از نگرش آنان نسبت به آنموضوع است، هدف اصلی این پژوهش بررسی نگرش دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ...  بیشتر