نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه زبان انگلیسی، واحد قشم، دانشگاه آزاد اسلامی، قشم، ایران.

2 استاد دانشکده زبان‏های خارجی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.

چکیده

هدف این مطالعه مقایسه اثرات ارزیابی پویا رایانه‏ای، ارزیابی پویا و ارزیابی ایستا بر عملکرد درک مطلب بود. همچنین نگرش زبان‏آموزان نسبت به ارزیابی‏های ایستا، پویا و پویا رایانه‏ای موردبررسی قرار گرفت. روش پژوهش از نوع ترکیبی و راهبرد اکتشافی – متوالی بوده است. به این منظور، امتیازات آزمون به‏عنوان داده‏های کمی و محتوای به‏دست‏آمده از مصاحبه‏های نیمه ساختاریافته به‏عنوان داده‏های کیفی مورداستفاده قرار گرفتند. شرکت‏کنندگان در این مطالعه شامل 60 زبان‏آموز ایرانی بودند که زبان انگلیسی را به‏عنوان یک زبان خارجی می‏آموختند و سطح مهارت آنان در زبان انگلیسی، متوسط بود. زبان آموزان به گروه‏های ارزیابی پویا و ارزیابی پویا رایانه‏ای تقسیم‏بندی شدند. به‏منظور اطمینان حاصل کردن از عدم وجود تفاوت معنادار و قابل‏توجه در درک مطلب هر یک از این گروه‏ها، عملکرد خوانش زبان‏آموزان قبل از انجام این مطالعه موردبررسی و ارزیابی قرار گرفت. پس‏ازآن زبان‏آموزان در پس‏آزمون خواندن و درک مطلب شرکت کردند. در پایان در خصوص بررسی نگرش آنان نسبت به ارزیابی‏های ایستا، پویا و پویا رایانه‏ای از شرکت‏کنندگان مصاحبه نیمه ساختاری به عمل آمد. نتایج تحلیل آماری نشان داد که هر دو ارزیابی پویا و پویا رایانه‏ای، تأثیرات قابل‏توجهی بر بهبود عملکرد درک مفاهیم شرکت‏کنندگان داشته‏اند. همچنین ارزیابی پویا رایانه‏ای نسبت به ارزیابی پویا در زمینه عملکرد درک مطلب مؤثرتر بوده است. تحلیل مصاحبه‏ها نشان داد که همه شرکت‏کنندگان، نگرش مثبتی نسبت به ارزیابی پویا رایانه‏ای در مقایسه با انواع قدیمی ارزیابی‏های پویا و ایستا داشتند.

کلیدواژه‌ها

حمادی، ح.، فقیهی، ع.، سیفی، م.، و ناطقی، ف. (1397). بررسی و تحلیل کیفی انواع مدل‏های آموزش دانش‏آموزان دوزبانه. نشریه پژوهش در نظام‏های آموزشی، 12(ویژه‏نامه)، 839-852.
محمدخانی، س.، قیومی، ع.، محمد داودی، الف.، امیرارجمندی، ن. (1396). عوامل مؤثر بر ارتقاء مؤلفه‏های فرهنگی آموزش زبان خارجی و ارائه یک الگوی مناسب (موردمطالعه: زبان انگلیسی). نشریه پژوهش در نظام‏های آموزشی، 11(39)، 207-210.
Anton, M. (2009). Dynamic assessment of advanced second language learners. Foreign Language Annals, 42(3), 576-598.
Auerbach, C. F., & Silverstein, L. B. (2003). Qualitative data: An introduction to coding and analysis. New York, NY: New York University Press.
Bakhoda, I., & Shabani, K. (2019). Enhancing L2 learners’ ZPD modification through computerized-group dynamic assessment of reading comprehension. Innovation in Language Learning and Teaching13(1), 31-44.
Barzegar, R., & Azarizad, R. (2014). Using dynamic assessment to improve L2 learners’ knowledge of grammar: evidence from the tenses. In Classroom-oriented Research (pp. 219-227). Springer, Heidelberg.
Creswell, J. W. (2009). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches(3rd ed.). Los Angeles, CA: Sage.
Crick, R. D., & Yu, G. (2008). Assessing learning dispositions: Is the effective lifelong learning inventory valid and reliable as a measurement tool? Educational Research, 50(4), 387-402.
Gunning, R. (1952). The technique of clear writing. New York: McGraw-Hill.
Davin, K. J. (2013). Integration of dynamic assessment and instructional conversations to promote development and improve assessment in the language classroom. Language Teaching Research, 17(3), 303–322.
Davoudi, M., & Ataie-Tabar, M. (2015). The effect of computerized dynamic assessment of L2 writing on Iranian EFL learners’ writing development. International Journal of Linguistics and Communication3(2), 176-186.
Donaldson, R. P., & Haggstrom, M A. (Eds). (2006). Changing language education through CALL. New York, NY: Routledge.
Ellis, R. (2008). The study of second language acquisition. England: Oxford University Press.
Ebadi, S., & Saeedian, A. (2015). The effects of computerized dynamic assessment on promoting at-risk advanced Iranian EFL students’ reading skills. Issues in Language Teaching (ILT), 4(2), 1-26.
Ebadi, S., & Saeedian, A. (2016). Planning future instructional programs through computerized l2 dynamic assessment. Teaching English with Technology, 16(4), 12-32.
Guthke, J., & Beckmann, J. F. (2000). The learning test concept and its applications in practice. In C. S. Lidz& J. G. Elliott (Eds.), Dynamic assessment: Prevailing models and applications (pp. 17–69). Amsterdam: Elsevier.
Hamadi, H, Faghihi, A., Seifi, M., & Nateghi, F. (1397). Qualitative analysis of various models of bilingual students' education. Journal of Research in Educational Systems, 12 (Special Issue), 839-852. [In Persian]
Hessamya, G., & Ghaderi, E. (2014). The role of dynamic assessment in the vocabulary learning of Iranian EFL learners. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 98, 645 – 652.
Inan, F. A., & Lowther, D. L. (2007). A comparison analysis of computer-supported learning models and guidelines. In F. M. M. Neto, & F. U. Brasilerio (Eds.), Advances in computer- supported learning. Hershey, PA: Information Science Publishing.
Kern, R., & Warschauer, M. (2000). Theory and practice of network-based language teaching. In M. Warschauer, & R. Kern (Eds.), Network-based language teaching: Concepts and practice (pp.1–19). England: Cambridge University Press.
Kol, S., & Schcolnik, M. (2008). Asynchronous forums in EAP: Assessment issues. Language Learning & Technology, 12 (2), 49-70.
Lambert, D., & Lines, D. (2000). Understanding assessment: Purposes, perceptions, practice. London: RoutledgeFalmer.
Levy, M. (1997). Computer assisted language learning: Context and conceptualization. Oxford, England: Clarendon Press.
MehriKamrood, A., Davoudi, M., Amiria, S. M. R., & Ghaniabadi, S. (2018). Transcendence of learning in an online computerized dynamic test of English listening. CALL-EJ, 19(1), 23-42.
Mohammadkhani, S., Qayyumi, A., Mohammad Davoodi, A., & Amir Arjomandi, N. (1396). Factors affecting the promotion of cultural components of foreign language teaching and providing a suitable model (read: English language). Journal of Research in Educational Systems, 11 (39), 207-210. [In Persian]
Murphy, G. L. (2002). The big book of concepts. Cambridge, MA: TheMIT Press.
Naeini, J., & Duvall, E. (2012). Dynamic assessment and the impact on English language learners' reading comprehension performance. Language Testing in Asia, 2 (2), 22-41.
Navarro, J. J., Mourgues-Codern, C., Guzmán, E., Rodríguez-Ortiz, I. R., Conejo, R., Sánchez-Gutiérrez, C., De la Fuente, J., Martella, D., & Saracostti, M. (2018). Integrating curriculum-based dynamic assessment in computerized adaptive testing: Development and predictive validity of the EDPL-BAI battery on reading competence. Frontiers in Psychology, 9(1), 1-21.
Nirmalakhandan, N. (2007). Computerized dynamic assessment. International Conference on Engineering Education, 1-6.
Nirmalakhandan, N. (2009). Use of computerized dynamic assessment to improve student achievement: Case study. Journal of Professional Issues in Engineering Education and Practice, 135(2), 75–80.
Pishghadam, R., & Barabadi, E. (2012). Constructing and validating computerized dynamic assessment of L2 reading comprehension. Iranian Journal of Applied Linguistics (IJAL1), 15(1), 73-95.
Poehner, M. E., & Lantolf, J. P. (2005). Dynamic assessment in the language classroom. Language Teaching Research, 9(3), 233–265.
Ragan, L. C. (1998). Good teaching is good teaching: An emerging set of guiding principles andpractices for the design and development of distance education. DEOSNEWS, 8 (12).
Shabani, K. (2012). Dynamic assessment of L2 learners' reading comprehension processes: A Vygotskian perspective. Procedia - Social and Behavioral Sciences,32, 321-328.
Silverman, D. (2019). Doing qualitative research: A practical handbook (4thed). London: SAGE.
Simuth, J., & Sarmany-Schuller, I. (2013). Cognitive style variable in e-learning. 5th World Conference on Educational Sciences, Italy, Rome.
Simuth, J., & Sarmany-Schuller, I. (2014). Cognitive style variable in e-learning. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 116, 1464-1467.
Swanson, H. L., & Lussier, C. M. (2001). A selective synthesis of the experimental literature on dynamic assessment. Review of Educational Research, 71(2), 321 – 363.
Tzuriel, D., & Shamir, A. (2002). The effects of mediation in computer assisted dynamic assessment. Journal of Computer Assisted Learning, 18(1), 21–32.
Vygotsky, L. S. (1986). Thought and language. (A. Kozulin, trans.). Cambridge, MA: MIT Press.
Vygotsky, L. S. (1994). The socialist relation of man. In R. de Veer, & J. Valsiner (Eds.), TheVygotsky reader (pp. 175-184). Oxford, England: Blackwell.
Xiaoxiao, L., & Yan, L. (2010). A case study of dynamic assessment in EFL process writing. Chinese Journal of Applied Linguistics, 33(1), 24-40.
Yildirim, A. G. O. (2008). Vygotsky’s sociocultural theory and dynamic assessment in language learning. Anadolu University Journal of Social Sciences, 8(1), 301-308.