دوره و شماره: دوره 9، شماره 31، زمستان 1394 
1. نقش مسند مهارگری و خودکارآمدی در پیش بینی انگیزش تحصیلی دانش آموزان

صفحه 1-18

افسانه لطفی عظیمی؛ غلامعلی افروز؛ فریبرز درتاج؛ محترم نعمت طاوسی