نقش سبک‏های رهبری، فرهنگ سازمانی و اعتماد سازمانی بر سکوت سازمانی (مطالعه موردی: دانشگاه‏ پیام نور استان کرمانشاه)

بهمن سعیدی پور

دوره 12، ویژه‌نامه ، فروردین 1397، ، صفحه 453-468

چکیده
  هدف از این پژوهش، نقش سبک‏های رهبری، فرهنگ سازمانی و اعتماد سازمانی بر سکوت سازمانی ، در دانشگاه‏ پیام نور استان کرمانشاه ‏ می‏باشد. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت و روش، توصیفی - پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش را تعداد 380 نفر از کارکنان (علمی و اداری) دانشگاه‏ پیام نور استان کرمانشاه را شامل می‏شود که با استفاده ...  بیشتر

تاثیر فرهنگ سازمانی بر جو سازمانی با توجه به تحول سازمانی در نظام آموزش و پرورش تهران

اسداله مهرآرا؛ صدیقه طوطیان اصفهانی؛ مجتبی شهریان

دوره 12، ویژه‌نامه ، فروردین 1397، ، صفحه 927-949

چکیده
  این مقاله با هدف بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر جو سازمانی با توجه به تحول سازمانی انجام شده است. روش تحقیق از نظر شیوه گردآوری اطلاعات توصیفی (پیمایشی) و از نظر هدف کاربردی بوده است. جامعه آماری پژوهش را کلیه کارکنان اداره کل آموزش و پرورش تهران که تعداد آنها حدود 2000 نفر برآورد شده است، تشکیل می­دهد. حجم نمونه از طریق جدول مورگان و روش ...  بیشتر

نقش فرهنگ سازمانی بر تعهد و دلبستگی شغلی منابع انسانی با میانجیگری مدیریت استعداد (مورد مطالعه: آموزش و پرورش شهر تهران)

پریناز بنیسی

دوره 12، ویژه‌نامه ، فروردین 1397، ، صفحه 1105-1121

چکیده
  پژوهش حاضر به منظور بررسی نقش فرهنگ سازمانی بر تعهد و دلبستگی شغلی منابع انسانی با میانجیگری مدیریت استعداد انجام شده است. روش تحقیق از نظر شیوه گردآوری اطلاعات توصیفی از نوع همبستگی و از نظر هدف کاربردی بوده است. جامعه آماری پژوهش را کلیه کارکنان آموزش و پرورش شهر تهران به تعداد 84830 نفر تشکیل داده‌اند. حجم نمونه مطابق با جدول مورگان ...  بیشتر

رابطهٔ میان فرهنگ سازمانی و استقرار مدیریت دانش در دانشگاه تربیت مدرس

امین حسینی شاوون؛ حسینعلی جاهد؛ فرانک مختاریان

دوره 7، شماره 21 ، شهریور 1392، ، صفحه 101-131

چکیده
  هدف از این مطالعه، بررسی رابطۀ بین فرهنگ سازمانی و استقرار مد یریت دانش دردانشگاه تربیت مدرس می باشد. کارکنان ستادی و اعضای هیئت علم ی، جامعۀ آمار یاین پژوهش را تشکیل می دهند. به منظور گردآوری داده های مورد نیاز از پرسشنامهفرهنگ سازمانی و مدیریت دانش استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان داد کهفرهنگ سازمانی و استقرار مدیریت دانش از ...  بیشتر