نویسندگان

1 استادیارگروه مدیریت، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم

2 استادیارگروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق،تهران ، ایران

3 دانشجوی دانشگاه ازاد اسلامی قایم شهر, قایم شهر. ایران

چکیده

این مقاله با هدف بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر جو سازمانی با توجه به تحول سازمانی انجام شده است. روش تحقیق از نظر شیوه گردآوری اطلاعات توصیفی (پیمایشی) و از نظر هدف کاربردی بوده است. جامعه آماری پژوهش را کلیه کارکنان اداره کل آموزش و پرورش تهران که تعداد آنها حدود 2000 نفر برآورد شده است، تشکیل می­دهد. حجم نمونه از طریق جدول مورگان و روش نمونه‌گیری طبقه‌ای_ تصادفی 322 نفر برآورد شد. ابزار گردآوری داده‌ها، پرسشنامه م استاندارد فرهنگ سازمانی رابینز، جو سازمانی هالپین و کرافت و پرسشنامه تلفیقی تحول سازمانی جان گاتر و پیتر دراکر بود که در مقیاس 5 درجه‌ای لیکرت طراحی شد. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه به تایید رسیده است و پایایی آن از طریق محاسبه ضریب  آلفای کرونباخ برای فرهنگ سازمانی برابر با 89/0، جو سازمانی 70/0، تحول سازمانی 87/0 برآورد شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمون‌ رگرسیون استفاده شد. نتایج به‌دست آمده نشان داد که فرهنگ سازمانی برجوسازمانی با توجه به تحول سازمانی تاثیرمثبت و معنی داری دارد، با توجه به آزمون سوبل اثر غیر مستقیم فرهنگ سازمانی در جو سازمانی درسطح 5درصد برابر 0.39 است و فاصله اطمینان آن نیز به طور قابل توجهی بیشتر از صفر است. نشان داد اثر متغیر میانجی یعنی تحول سازمانی در مدل رگرسیونی معنادار است و تاثیر دارد.

کلیدواژه‌ها