نویسنده

گروه روانشناسی و مشاوره دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب، تهران ایران

چکیده

پژوهش حاضر به منظور بررسی نقش فرهنگ سازمانی بر تعهد و دلبستگی شغلی منابع انسانی با میانجیگری مدیریت استعداد انجام شده است. روش تحقیق از نظر شیوه گردآوری اطلاعات توصیفی از نوع همبستگی و از نظر هدف کاربردی بوده است. جامعه آماری پژوهش را کلیه کارکنان آموزش و پرورش شهر تهران به تعداد 84830 نفر تشکیل داده‌اند. حجم نمونه مطابق با جدول مورگان برابر با 384 نفر برآورد شد و این تعداد به شیوه نمونه‌گیری تصادفی ساده از بین جامعه آماری انتخاب شده است. ابزار گردآوری داده‌ها، چهار پرسشنامه استاندارد در مقیاس پنج ارزشی لیکرت با عناوین پرسشنامه دلبستگی شغلی (کانونگو، 1982) دارای 10 سوال و ضریب آلفای 82/0، پرسشنامه تعهد شغلی (بلا، 1993) دارای 40 سوال و ضریب آلفای 88/0، پرسشنامه فرهنگ سازمانی (دنیسون، 2000) دارای 38 سوال و ضریب آلفای 89/0 و پرسشنامه مدیریت استعداد (فیلیپس و راپر، 2009) دارای 23 سوال و ضریب آلفای 80/0 بوده  است. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از معادلات ساختاری مبتنی بر رویکرد حداقل مربعات جزئی به کمک نرم‌افزار Smart-PLS استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان داد که 1- فرهنگ سازمانی بر تعهد شغلی منابع انسانی تاثیر معناداری دارد و مدیریت استعداد نقش میانجی در این تاثیر دارد. 2- فرهنگ سازمانی بر دلبستگی شغلی منابع انسانی تاثیر معناداری دارد و مدیریت استعداد نقش میانجی در این تاثیر دارد.

کلیدواژه‌ها