نویسنده

دانشیار مدیریت آموزشی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

هدف از این پژوهش، نقش سبک‏های رهبری، فرهنگ سازمانی و اعتماد سازمانی بر سکوت سازمانی ، در دانشگاه‏ پیام نور استان کرمانشاه ‏ می‏باشد. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت و روش، توصیفی - پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش را تعداد 380 نفر از کارکنان (علمی و اداری) دانشگاه‏ پیام نور استان کرمانشاه را شامل می‏شود که با استفاده از فرمول کوکران 191 نفر به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‏ها، پرسشنامه سبک‏های رهبری کلارک (2002)؛ فرهنگ سازمانی رابینز (1996)؛ و اعتماد سازمانی آلونن و همکاران (2008) و سکوت سازمانی سعیدی پور و اکبری (1396) است. روایی (محتوا، همگرا، واگرا) و پایایی (بار عاملی، ضریب پایایی مرکب، ضریب آلفای کرونباخ) پرسشنامه‏ها حاکی از آن هستند که ابزارهای اندازه‏گیری از روایی و پایایی خوبی برخوردار هستند. نتایج حاصل از آزمون فرضیات توسط نرم‏افزار SMART-PLS و با استفاده از آماره آزمون t و ضرایب مسیر (β)، نشان داد که سبک‏های رهبری بر فرهنگ سازمانی، اعتماد سازمانی و سکوت سازمانی به ترتیب تأثیر قوی، مستقیم و معنی‌دار، تأثیر متوسط، مستقیم و غیر مستفیم و معنی‌دار و تأثیر ضعیف، مستقیم و غیرمستقیم و معنی‌دار دارد، فرهنگ سازمانی بر اعتماد سازمانی و سکوت سازمانی به ترتیب تأثیر متوسط، مستقیم و معنی‌دار و تأثیر متوسط، مستقیم و در نهاین غیرمستقیم  و معنی‌دار دارد و همچنین اعتماد سازمانی بر سکوت سازمانی تأثیر متوسط، مستقیم و معنی‌دار دارد، از طرف فرهنگ سازمانی می‏تواند نقش میانجی‏گری را در تأثیرگذاری سبک‏های رهبری بر اعتماد سازمانی و سکوت سازمانی ایفا کند. همچنین از اعتماد سازمانی می‏تواند به‏عنوان متغیر میانجی در تأثیرگذاری سبک‏های رهبری بر سکوت سازمانی و فرهنگ سازمانی بر سکوت سازمانی نقش را ایفا دهد.

کلیدواژه‌ها