دوره و شماره: دوره 13، شماره 46، پاییز 1398 
9. طراحی الگوی اجرای برنامه درسی تربیت معلم مبتنی بر اسناد تحولی آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران

صفحه 10-10

10.22034/jiera.2019.95885

نگار الهامیان؛ غلامرضا حاجی حسین نژاد؛ نعمت الله موسی پور؛ مرجان کیان