طراحی و پیشنهاد چارچوبِ مفهومی ومدل دانشگاه کارآفرین براساس نظریه داده بنیاد سیستماتیک

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاداسلامی واحد قم

2 عضوهیئت علمی پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق علیه السلام ، پژوهشکده فرهنگی واجتماعی،گروه روان شناسی وعلم تربیتی.

3 دانشیار - عضو هیات علمی و مدیر گروه مدیریت و آینده پژوهی جامعه المصطفی العالمیه

10.22034/jiera.2019.160732.1736

چکیده

دانشگاه کارآفرین به عنوان نسل سوم دانشگاه ها،مأموریت سومی دارد که مطابق نظریۀ تعدادی از اندیشمندان ومتفکران، موتور رشد و تحول اقتصادی و اجتماعی می‌باشد. هدف این مقاله ، مطالعه چارچوب مفهومی دانشگاه کارآفرین ازنقطه نظر جنبه های کارآفرینانه دانشگاه هایِ کارآفرین و عوامل مؤثربرشکل گیری دانشگاه های کارآفرینی و در نهایت پیشنهاد مدل و چارچوب مفهومی دانشگاه کارآفرین(با هدفِ توسعه ای-کاربردی ) می‌باشد. این پژوهش باروش وماهیتِ مطالعه موردی ازنوع کیفی براساس نظریه داده بنیاد بارویکرد سیستماتیک مدیریت واجرا شد.مضاف براینکه با معیارکرسول مورد اعتباریابی محتوایی قرارگرفت و تأیید گردید و نیز پایایی آن براساسِ توافق کدگذاری بیش از95درصد، مطابقِ فرمول هولستی وکاپا مورد تأیید و حمایت واقع گردید.جامعۀ این تحقیق شامل اساتید دانشگاه ومدیران دانشگاه درمراکز کشور بودند.نمونه این مطالعه 14 نفر(4نفر مدیر و بقیه اساتید دانشگاه)و نمونه گیری نظری وهدفمند وبا روش گلوله برفی درحّد اشباع بود.داده ها ازمصاحبه ها جمع آوری شدند.تحلیل محتوا درسه سطح بازو محوری وگزینشی انجام شدند.نتیجۀ داده ها با تحلیل محتوا ، 106ویژگی وشاخص و 26ریز مقوله و وشش مقوله کلی بود که درقالبِ مدل پارادایمی شاملِ شرایط علّی(ساختاری)؛مقولۀ اصلی(رفتاری)؛راهبردها(؛نهادی)؛ شرایط مداخله ای (فردی)؛ زمینه(ویژگی های محیطی)؛ پیآمدها(کارآفرینی دانشگاه)؛فرآیندِ دانشگاه کارآفرین دردانشگاه های ایران و روابط بین ابعاد مختلف وعناصرشان(سازه ها) را انعکاس می‌دهند.

کلیدواژه‌ها