دوره و شماره: دوره 13، شماره 47، زمستان 1398 
4. شناسایی مؤلفه های عدالت آموزشی در آموزش و پرورش ایران

صفحه 4-4

10.22034/jiera.2019.150212.1645

فاطمه اسلامی هرندی؛ فریبا کریمی؛ محمدعلی نادی


7. شناسایی، طبقه‌بندی و اولویت‌گذاری عوامل مؤثر بر مرجعیت علمی دانشگاه

صفحه 8-8

10.22034/jiera.2019.173167.1816

فاطمه کوشازاده؛ احمد اکبری؛ علی معقوب؛ مهدی جباری؛ علی کوشازاده