دوره و شماره: دوره 13، شماره 44، بهار 1398 
1. مدل پاسخگویی اثربخش دانشگاه های دولتی: مطالعه آمیخته

صفحه 7-22

10.22034/jiera.2019.85981

عباس عباس پور؛ محسن شاکری حسین آباد؛ حمید رحیمیان؛ مقصود فراستخواه


2. شناسایی و اعتباربخشی مؤلفه‌های برنامه مطلوب آموزش ریاضی پیش از دبستان و تحلیل محتوای کتب مربوط

صفحه 23-36

10.22034/jiera.2019.85982

ناهید شیرانی بیدآبادی؛ احمدرضا نصر اصفهانی؛ سید ابراهیم میر شاه جعفری؛ احمد عابدی